......

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ : ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Έδεσσας είναι μία καινούρια δράση που θα λειτουργήσει υπό την εποπτεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας την εκπαιδευτική χρονιά 2020-2021 και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο – Λύκειο), ενώ τα μαθήματα που θα διδαχθούν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους θα είναι: Μαθηματικά (Άλγεβρα & Γεωμετρία), Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία, Φυσική, Χημεία, Αρχές Κοινωνικών Επιστημών, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Βιολογία.

Οι ενδιαφερόμενοι κηδεμόνες μπορούν να εκτυπώσουν την αίτηση συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.edessacity.gr ή να την παραλάβουν από το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Έδεσσας (Κ. Γαρέφη & Περδίκα 1, ΤΚ 58200 Έδεσσα). Στη συνέχεια μπορούν να την συμπληρώσουν και να την υποβάλλουν (μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά), είτε ηλεκτρονικά στο email: info.edessacity@gmail.com είτε να την καταθέσουν στην Γραμματεία του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Έδεσσας, από τις 01/09/2020 και μετά, τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες 08:00-15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Πολιτιστικού Κέντρου  στο τηλ: 2381023101 ή να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα ερωτήματα τους στο email: info.edessacity@gmail.com.

Η Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΕ, κα. Νατάσα Ιατρίδου, δήλωσε σχετικά:

«Ένας από τους βασικούς στόχους του Δήμου Έδεσσας και της ΔΗΚΕΔΕ είναι η στήριξη της οικογένειας και των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο θα αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς θα αποτελέσει μία καινοτόμο δράση που απαντάει στις σύγχρονες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια επιδείνωσε τις οικονομικές ανισότητες και οδήγησε πολλούς συμπολίτες μας σε χειρότερη οικονομική κατάσταση, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των παιδιών τους.

Ο ρόλος μας είναι η στήριξη τους με όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Έτσι ο σχεδιασμός για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου απαντά στις ανάγκες απαντά στις ανάγκες πολλών συμπολιτών μας, αλλά και στην υποχρέωση της κοινωνίας μας να δίνει σε όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες στη μάθηση».

2020-08-28-124354 2020-08-28-124347 2020-08-28-124332

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                           ΕΔΕΣΣΑ  25/08/2020     
    ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (ΔΗ.ΚΕ.Δ.Ε.)                                                   ΑΡΙΘΜ . ΠΡΩΤ.: 1092
          Κ. Γαρέφη & Περδίκα 1       
            Τ.Κ. 58200 Έδεσσα                                   
             Τηλ:2381023101                            
             Fax:2381024359                                                            
            www.edessacity.gr        

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
⦁    Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
⦁    Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α ́/23-12-2014),
⦁    Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/11-03-2020),
⦁    Την υπ' αριθ. 5698/31-8-2017 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
⦁    Την υπ' αριθ. 330/20-1-2017 (οικ. 1165/20-1-2017) υποβληθείσα Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Έδεσσας -Στάδιο Α,
⦁    Το υπ' αριθ. 1586/10-3-2017 έγγραφο της ΕΥΔ με τον Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων της Πρόσκλησης με τίτλο «Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης,
⦁    Την υπ' αριθ. 2778/16-5-2017 (οικ. 9809) υποβληθείσα Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Έδεσσας -Στάδιο Β,
⦁    Το υπ' αριθ. 3573/3-7-2017 έγγραφο της ΕΥΔ με θέμα Αξιολόγηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Έδεσσας - Στάδιο Β΄, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην της Θεσσαλονίκης»,
⦁    Την υπ' αριθ. 3649/7-7-2017 (οικ. 14261/7-7-2017) επανυποβληθείσα Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Έδεσσας,
⦁    Την υπ' αριθ. 3724/17-7-2017 Απόφαση έγκρισης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Έδεσσας,
⦁    Την υπ' αριθ. 3725/14-7-2017 ΦΕΚ 2862/Β/21-8-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη για τον ορισμό του Δήμου Έδεσσας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020,
⦁    Την με αρ.πρωτ. 6882/10-12-2018 (Κωδικός: 141.9iv) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ»,
⦁    Την υπ΄ αριθ. 87/21-12-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας με θέμα «Έγκριση συμμετοχής στην υπ ’ αριθμ. 141.9iv-10/12/2018 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» με τίτλο «Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Έδεσσας»,
⦁    Την υπ΄ αριθ. 88/21-12-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας με θέμα «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1/1) «Δημιουργία – Οργάνωση και Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου για άπορους μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» της Πράξης «Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Έδεσσας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041437»,
⦁    Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1039/20-2-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Ένταξη της Πράξης «Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Έδεσσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5041437 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
⦁    Την υπ΄ αριθ. 09/18-3-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας με θέμα: «Τροποποίηση του Σχεδίου Απόφασης υλοποίησης Υποέργου με ιδία μέσα της πράξης με τίτλο «Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Έδεσσας»,
⦁    Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 2203/21-4-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Τροποποίηση  της Πράξης «Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Έδεσσας»  με Κωδικό ΟΠΣ 5041437 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους κηδεμόνες μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο – Λύκειο), να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη των μαθητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Έδεσσας, που θα λειτουργήσει από την εκπαιδευτική χρονιά 2020-2021 στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Έδεσσας (κ. Γαρέφη και Περδίκα 1), υπό την εποπτεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας.
Τα μαθήματα που θα διδαχθούν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους θα είναι: Μαθηματικά (Άλγεβρα & Γεωμετρία), Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία, Φυσική, Χημεία, Αρχές Κοινωνικών Επιστημών, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Βιολογία. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν σε απογευματινό ωράριο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών.
    Κριτήριο της επιλογής των υποψηφίων μαθητών αποτελεί το συνολικό οικογενειακό εισόδημά όπως αυτό τεκμηριώνεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα οικ. έτους 2019 (5η γραμμή του πίνακα «Γ2. ΕΚΚ. ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛ.»). Ειδικότερα το συνολικό οικογενειακό εισόδημα των μαθητών που θα επιλεγούν θα πρέπει να είναι κάτω των ορίων που ορίζονται κάθε φορά από την ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με την «Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών»
    Ενδεικτικά, σύμφωνα με την «Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών 2019», τα όρια είναι τα εξής:
ΤΥΠΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ    ΕΤΟΣ 2019    ΤΥΠΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ    ΕΤΟΣ 2019
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ    4.917    1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 5  ΠΑΙΔΙΑ <14    12.293
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ    7.376    1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 6  ΠΑΙΔΙΑ <14    13.768
3  ΕΝΗΛΙΚΟΙ    9.834    1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 7  ΠΑΙΔΙΑ <14    15.243
4  ΕΝΗΛΙΚΟΙ    12.293    1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 8  ΠΑΙΔΙΑ <14    16.718
5  ΕΝΗΛΙΚΟΙ    14.751    2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 1  ΠΑΙΔΙ   <14    8.851
6  ΕΝΗΛΙΚΟΙ    17.210    2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 2  ΠΑΙΔΙΑ <14    10.326
7  ΕΝΗΛΙΚΟΙ    19.668    2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 3  ΠΑΙΔΙΑ <14    11.801
8  ΕΝΗΛΙΚΟΙ    22.127    2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 4  ΠΑΙΔΙΑ <14    13.276
9  ΕΝΗΛΙΚΟΙ    24.585    2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 5  ΠΑΙΔΙΑ <14    14.751
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 1  ΠΑΙΔΙ   <14    6.392    2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 6  ΠΑΙΔΙΑ <14    16.226
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 2  ΠΑΙΔΙΑ <14    7.867    2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 7  ΠΑΙΔΙΑ <14    17.701
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 3  ΠΑΙΔΙΑ <14    9.342    2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 8  ΠΑΙΔΙΑ <14    19.176
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 4  ΠΑΙΔΙΑ <14    10.817        
Σημ.: Το ισοδύναμο µμέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται µε βάση την τροποποιημένη κλίμακα του ΟΟΣΑ, σύμφωνα µε την οποία ορίζεται συντελεστής στάθμισης 1 για τον πρώτο ενήλικα, 0,5 για το δεύτερο ενήλικα και µέλη 14 ετών και άνω και 0,3 για παιδιά 13 ετών.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι τα εξής:
⦁    Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του κηδεμόνα
⦁    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
⦁    Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2019
⦁    Αποδεικτικό  κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΚΟ κ.α

Οι ενδιαφερόμενοι κηδεμόνες μπορούν είτε να εκτυπώσουν την αίτηση συμμετοχής από την ιστοσελίδα www.edessacity.gr είτε να την παραλάβουν από το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Έδεσσας (κ. Γαρέφη & Περδίκα 1, ΤΚ 58200 Έδεσσα). Στη συνέχεια μπορούν να την συμπληρώσουν και να την υποβάλλουν (μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά) είτε ηλεκτρονικά στο email: info.edessacity@gmail.com είτε να την καταθέσουν στην Γραμματεία του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Έδεσσας, από τις 01/09/2020 και μετά, τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες 08:00-15:00.  Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνεται καθ’ όλη την διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους και η επιλογή ένταξης των μαθητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Έδεσσας θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα λειτουργίας της δομής, και μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού μαθητών ανά τμήμα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Πολιτιστικού Κέντρου  στο τηλ: 2381023101 ή να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα ερωτήματα τους στο email: info.edessacity@gmail.com.

                                                                                Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.
                                                                          Αναστασία Ιατρίδου

Σχόλια - Facebook Comments