......

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ : ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ. - Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ – Ε.Δ.Χ. ΑΜΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. - Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ – Ε.Δ.Χ. ΑΜΕΑ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν.4070/2012 για το έτος αδειοδότησης 2019.

 

 

Η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ημαθίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

 

1. Του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ82/Ά/10-04-2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ. αριθμ. 284/30-08-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Την με αρ. πρωτ. 720673/24112/18-11-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας με θέμα «Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στην Π.Ε. Ημαθίας ανά διοικητική μονάδα – έδρα καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών για κάθε έδρα και κατηγορία Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ, Ε.Δ.Χ. - ΕΙΔΜΙΣΘ και Ε.Δ.Χ. - ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν.4070/2012, για το έτος αδειοδότησης 2019» με ΑΔΑ : 65ΦΡ7ΛΛ-ΡΟΤ,

καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. - Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ - Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενης σε άλλου τύπου Ε.Δ.Χ. - Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ - Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ να υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι και την Τετάρτη 30 Απριλίου 2020.

 

 

Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Π.Ε. Ημαθίας, για τις οποίες ζητείται νέα άδεια ή μετατροπή υφιστάμενης, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.

 

Την πλήρη πρόσκληση καθώς και τις αιτήσεις μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Ημαθίας στο http://www.pkm.gov.gr

 

Οι αιτήσεις παρέχονται από την γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ημαθίας.

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά, στη γραμματεία της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ημαθίας στην διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 89 2ος όροφος Βέροια Τ.Κ. 59131, και να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου εμπρόθεσμα.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments