....

ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑ ΜΕ… ΚΥΡΩΣΕΙΣ Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ TV & ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ

 

 

ΚΥΑ των Υπ. ΨΗΠΤΕ και Υπ. Υγείας που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ «επιβάλει» τη δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και μάλιστα η άρνηση επιφέρει κυρώσεις.

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ:

«Ως μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου της παρ. 21 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995 (Α’ 159), όπως ισχύει, θεωρούνται όσα πληροφορούν το κοινωνικό σύνολο για θέματα που αφορούν σε: α. Πρόληψη ασθενειών, ατυχημάτων ή παθήσεων που οφείλονται σε υπερβολική χρήση πάσης φύσεως αγαθών (ναρκωτικών ουσιών, οινοπνευματωδών, καπνού κ.ά.) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία και σε θέματα υγιεινής διαβίωσης και διατροφής. β. Προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, προστασία του καταναλωτή, ενίσχυση της αιμοδοσίας, προαγωγή της οδικής ασφάλειας, λειτουργία θεσμών δημοκρατικού πολιτεύματος και άλλα συναφή θέματα. γ. Ανάγκες και απαραίτητα μέτρα προαγωγής της προστασίας, πρόνοιας και διευκόλυνσης των ατόμων με αναπηρία και των ομάδων πληθυσμού που χρήζουν κοινωνικής προστασίας. Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, της ίσης μεταχείρισης, της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, της άρσης των στερεοτύπων λόγω φύλου και εν γένει της άρσης κάθε μορφής διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

Η άρνηση ή η παράλειψη τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού να μεταδίδει μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995 και την παρούσα απόφαση επισύρει τις προβλεπόμενες από τις παρ. 1 του άρθρου 4 και παρ. 5 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου διοικητικές κυρώσεις».

Αναλυτικά:

ΦΕΚ

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments