....

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΑΠ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

«Για την ένταξη και άλλων δικαιούχων των ΜΑΠ, πέραν των αναφερόμενων κλάδων/ειδικοτήτων που καταγράφονται στην ΚΥΑ, θα πρέπει να προηγηθεί η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου από τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας, ως των πλέον αρμόδιων, στην οποία θα αιτιολογείται επαρκώς η προκύπτουσα ανάγκη εξασφάλισης της υγείας και της ασφάλειας του εργαζόμενου».

 

 

Αυτή είναι απάντηση που δίνει σε έγγραφο του, το Υπουργείου Εσωτερικών/Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και ανάλογο του Υπουργείου Εργασίας/ Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, τα οποία έχουν θέμα την παροχή ΜΑΠ στους εργαζόμενους των ΟΤΑ και αποτελούν απάντηση στα έγγραφα ερωτήματα της ΟΣΥΑΠΕ και του ΣΥΠΑ αντίστοιχα.

Ειδικότερα στο ερώτημα της ΣΥΠΑ, αναφερόταν: «Δεδομένου ότι στην Περιφέρεια Αττικής είναι σε εξέλιξη διαδικασίες χορήγησης και αποτίμησης Μέσων Ατομικής Προστασίας, παρακαλούμε να μας  γνωρίσετε εάν σύμφωνα με την αναφορά που υπάρχει στην ΚΥΑ 43726/2019   «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού κ.α.» ΦΕΚ B’ 2208/08.06.2019, ότι «Εάν από τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου διαγνωστούν κίνδυνοι που είναι δυνατό να                αντιμετωπιστούν με τη χρήση και άλλων μέσων ατομικής προστασίας, επιβάλλεται η χορήγησή τους», προκύπτει ότι μπορούν να ενταχθούν στους δικαιούχους ΜΑΠ κι άλλες ειδικότητες, που δεν περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα της ΚΥΑ μετά από την εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου του Τεχνικού Ασφαλείας».

Ειδικότερα σύμφωνα με το έγγραφο του, το υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει:

Με την αριθμ. 43726/8-06-2019 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2208), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέφθηκε ότι στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού καιτων νομικών προσώπων

αυτών, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, παρέχονται τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), οι απαραίτητες ιατρικές

εξετάσεις και εμβολιασμοί για την ατομική προστασία αυτών, καθώς και ένα (1) λίτρο γάλα σε ημερήσια βάση.

 

 

Επισημαίνεται ότι, στον Πίνακα που αποτυπώνεται στην προαναφερόμενη κ.υ.α., καταγράφονται οι βασικοί κλάδοι/ειδικότητες, καθώς και οι εργασίες που εκτελούνται στους φορείς, με τα απαραίτητα Μ.Α.Π. που συνοδεύουν την εκτέλεσή τους, ωστόσο η καταγραφή αυτή δεν είναι εξαντλητική.

Εξάλλου, προς την κατεύθυνση αυτή, συνηγορεί και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με το αρ.πρωτ.53485/2022/12-02-2021 έγγραφό του, όπου

αναφέρει ότι η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που ο εργοδότης έχει στη διάθεσή του για να καθορίζει τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν «είναι μια αναθεωρούμενη διαδικασία, που απαιτεί συγκεκριμένη ακολουθία βασικών ενεργειών, για να είναι πλήρης και αποτελεσματική». Και καταλήγει «ο κατάλογος των

ΜΑΠ της ως άνω ΚΥΑ είναι ενδεικτικός και μη εξαντλητικός ενώ η χορήγησή τους εξαρτάται από τη φύση της διεξαγόμενης εργασίας και διέπεται από τις γενικότερες

ισχύουσες διατάξεις για τις υποχρεώσεις του εργοδότη στο πλαίσιο της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου».

 

 

Συνεπώς, για την ένταξη και άλλων δικαιούχων των ΜΑΠ, πέραν των αναφερόμενων κλάδων/ειδικοτήτων που καταγράφονται στην ΚΥΑ, θα πρέπει να προηγηθεί η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου από τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας, ως των πλέον αρμόδιων, στην οποία θα αιτιολογείται επαρκώς η προκύπτουσα ανάγκη εξασφάλισης της υγείας και της ασφάλειας του εργαζόμενου.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εργασίας στο έγγραφο του, σημειώνει:

 

 

Σχόλια - Facebook Comments