WWW.TASTV.GR

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ «ΆΡΝΗΣΗ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ»


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:    3574
Ημερομ. Κατάθεσης:    26/1/2021
—'ra —
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


ΕΡΩΤΗΣΗ


Θεσσαλονίκη, 25/01/2021
Των:    Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας
Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΣ:    Τον κ. Υπουργό Οικονομικών
ΘΕΜΑ:    «Άρνηση των Δ.Ο.Υ. να χορηγήσουν φορολογική ενημερότητα»
Κύριε Υπουργέ,
Επιχειρηματίες διαμαρτύρονται, διότι μετά τους ελέγχους από τις Δ.Ο.Υ. και διάφορα Ελεγκτικά Κέντρα και μετά την κοινοποίηση, είτε Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου ή Πράξεων Επιβολής Προστίμου κλπ., κατά το χρονικό διάστημα των 30 ημερών το οποίο μεσολαβεί, προκειμένου για αμφισβήτηση της οριστικής καταλογιστικής πράξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 63, του ν. 4174/2013, του ΚΦΔ και σε κάθε περίπτωση, πριν την κατάθεση Ενδικοφανούς Προσφυγής, οι διάφορες Δ.Ο.Υ., εκβιαστικά, αρνούνται την χορήγηση φορολογικής ενημερότητας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις επιχειρήσεις, οι οποίες δι’ αυτής της πρακτικής, δεν δύνανται, ούτε στοιχειωδώς να λειτουργήσουν. Η χορήγηση της φορολογικής ενημερότητας δεν αντιβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 12, του ν. 4174/2013 (Α' 170), του Κ.Φ.Δ. αλλά ούτε και στην κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσα Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «ΠΟΛ. 1274/2013» (παρ. 1, περ. στ', του άρθρου 1 και παρ. 1, περ. α', του άρθρου 3), δεδομένου ότι, αφορά στο χρονικό διάστημα αμφισβήτησης της οριστικής καταλογιστικής πράξης των διατάξεων του άρθρου 63, του ν. 4174/2013 ΚΦΔ. και κατ' επέκταση και του χρονικού διαστήματος, τόσο της αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του αμφισβητούμενου ποσού, όσο και της καταβολής του πενήντα τοις εκατό (50%) του υπολοίπου.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεσθε να λάβετε υπόψη σας τις ανωτέρω διαμαρτυρίες και να προβείτε στις δέουσες ενέργειες και επεξηγήσεις επί της διαδικασίας έκδοσης φορολογικής ενημερότητας προς τις Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διορθωθεί η άνω αναφερόμενη αδικία σε βάρος των επιχειρήσεων της χώρας, καθώς, τα συγκεκριμένα προβλήματα πλήττουν ιδιαίτερα τις ήδη πληττόμενες λόγω κορωνοϊού επιχειρήσεις και δημιουργούν ασφυξία στην εύρυθμη λειτουργία τους;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'.
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Καρ.Σερβίας 10 10184 Αθήνα 2103630573
E-Mail
g.poutoglidou@aade.gr
Url
www.aade.gr
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: VASILE10S MOSCHOVIS
Ημερομηνία: 2021.02.04 11:01:26 ΕΕΤ
Αθήνα, 3 Φεβρουάριου 2021
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΕΙΣΠΡ. A 1008741 ΕΞ 2021
Σχετ.: 0000271/28.01.2021/Φ.11
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομικών
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Λεωχάρους 2
Τ.Κ. 105 62 Αθήνα
 ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθ. πρωτ. 3574/26.1.2021 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 10398 ΕΞ/28-01-2021 υπηρεσιακού σημειώματος σας, με το οποίο μας αποστείλατε συνημμένα σε φωτοαντίγραφο τη με αριθ. πρωτ. 3574/26.1.2021 ερώτηση του προέδρου του κόμματος της Ελληνικής Λύσης βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου και του βουλευτή της ίδιας κοινοβουλευτικής ομάδας κ. Κ. Χήτα, σας γνωρίζουμε, σε θέματα αρμοδιότητας μας, τα ακόλουθα:
Αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4174/2013 και την κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσα Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΑ 1274/2013 - Β'3398, όπως ισχύουν. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ως άνω θεσμικό πλαίσιο, ο αϊτών το αποδεικτικό ενημερότητας πρέπει, μεταξύ άλλων, να μην έχει συνολικές ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές άνω των τριάντα (30) ευρώ ή, εφόσον τέτοιες υφίστανται, πρέπει να τις έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή είσπραξης ή με ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν.4174/2013, όπως ισχύουν, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου ή περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, μπορεί με γραπτή συναίνεση του αρμόδιου προς τούτου οργάνου να μην χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού. (Σχετ. άρθρο 11 της ως Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΑ 1274/2013, περ. 41 της Απόφασης Δ.ΟΡΓ. A 1115805/31.7.2017 — Β'2743 περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής 'Με εντολή Διοικητή' σε όργανα της φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύουν.).
Τέλος, οποιαδήποτε τροποποίηση του σχετικού υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου εκφεύγει των αρμοδιοτήτων μας καθώς σχετίζεται με τη γενικότερη χάραξη φορολογικής πολιτικής και εξετάζεται αρμοδίως.
Η Προϊστάμενη της
Γενικής Δ/νσης φορολογικής Διοίκησης
Β. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Εσωτερική διανομή:
1.    Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Φορολογικής Διοίκησης
2.    Δ/νση Εισπράξεων, Τμήμα Α', Γραμματεία

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση : Χαρ.Τρικούπη 6-10 Ταχ.Κώδικας : 106 79 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ.Λυμπέρη Τηλέφωνο : 2131339778 FAX    :
e-mail : m.lymperi@minfin.gr
ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ.Κ.Βελόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων


ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ.3574/26.1.2021 Ερώτηση
Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ.3574/26.1.2021 Ερώτησης που κατέθεσε ο ανωτέρω Βουλευτής, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αριθμ.πρωτ.Δ.ΕΙΣΠΡ.Α 1008741 3.2.2021 έγγραφο της ΑΑΔΕ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝ/ΝΑ:Δύο σελίδες
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.    Γραφείο Υπουργού
2.    Γραφείο Υφυπουργού Α.Βεσυρόπουλου
3.    Γραφείο Γεν.Γραμ.Φ.Π.και Δ.Π.
4.    ΑΤΚΕ

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments