....

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΩΤΙΑ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ.ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΔΈΚΑ ΕΝΝΕΑ ΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΟΡΟΥΣ.

 

Σεβαστοί πατέρες κι αδελφοί,

 

Χριστός ανέστη!

1ο

Γνωρίζετε καλώς τον συναισθηματισμό των μοναχών. Γνωρίζετε ότι όταν ένας μοναχός έλθη σε ρήξι με άλλον τινά του περιβάλλοντός του, ακόμη κι αν πρόκειται γι' ασήμαντα θέματα, συνήθως αποφεύγει τας πολλάς μ' αυτόν συναναστροφάς για το αδιατάρακτον της ειρήνης αμφοτέρων. Έτσι κι εμείς, από το 1972, μετά την βιαία αποπομπή του αντιπροσώπου μας πατρός Χαρίτωνος, επειδή όπως του είχομε υποδείξει, δεν συμμετείχε σε δοξολογική εκδήλωσι υποδοχής απροσκλήτων Φαναριωτών, μολονότι είχομε από κοινού στην Διπλή του Νοεμβρίου του 1971 συμφωνήσει εκάστη κυρίαρχος Μονή να αντιμετωπίζη τους φιλενωτικούς Φαναριώτες ΌΠΩΣ θεωρεί σωστό, κατόπιν, λέγομεν, όλων αυτών των δυσαρέστων συναισθημάτων, ενεκλείσθημεν στο "κελάκι μας", στην καλογηρική μας, ούτως ειπείν, προσδοκούντες την ανάκλησι του αντιπροσώπου μας εις τα ίδια. Μία ανάκλησι ήτις ποτέ δεν συνέβη.

 

Ακόμη περιμένομε, λοιπόν, ..αλλά εντωμεταξύ σ' όλο αυτό το διάστημα εγίναμε μάρτυρες πάρα πολύ δυσοίωνων γεγονότων. Κι εννοούμε ότι πλέον αντικρίζομε ένα εντελώς διαφορετικό, ένα αγνώριστον Άγιον Όρος και φοβούμεθα μήπως εκληρώθη στην ελεηνή γεννεά μας να ίδωμε και την καταστροφή του.

 

Πού είναι το Άγιον Όρος εκείνο, που επί δεκαετίας δεν εμνημόνευε τους φιλενωτικούς; Πού είναι το Άγιον Όρος εκείνο που ετίμα κι εκαυχάτο για τα καθαρά εκείνα γεροντάκια, όπως ο γέροντάς μας Ευθύμιος, όταν ήτο στας Καρυάς ή ο παπά Γιώργης της Προβάτας ή ο παπά Ευθύμιος στη Κερασιά ή ο παπά Μάξιμος, της Πορταϊτίσσης ο προσμονάριος, άγια γεροντάκια που εθεώρουν ως μιασμό την μνημόνευσι των φιλενωτικών του Φαναρίου; Πολλοί από τους γεροντάδες σας μάλιστα εξομολογούντο σ' αυτούς. Πώς άλλαξε έτσι τώρα το Άγιον Όρος και έγινε τόσο δειλό και ανελεύθερο;

 

 

Ενθυμείσθε την εξαιρετική πρότασι που έκανε το '78 ο παπά Γιώργης Καψιάνης να κόψη όλο το Άγιον Όρος το μνημόσυνο;  Τί εφοβήθητε; Το δίκηο είναι πάντοτε με το μέρος μας, πατέρες άγιοι. Ο Οικουμενισμός του Πατριαρχείου είναι η μεγαλυτέρα άμα και τελευταία αίρεσι στην Ιστορία της Εκκλησίας. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να τον αμνηστεύετε σε καμία του μικρά ή μεγάλη εξέλιξι. Όσο θα περνά ο καιρός και όσο θα αμνηστεύετε και νέα, χειρότερα εγκλήματα των Φαναριωτών, τόσο θα εξομοιούσθε μαζί των. Το λέμε, διότι ηκούσαμε το πρωτοφανές από στόμα αδαούς αγιορείτου, να λέει ότι ο παπισμός είναι Εκκλησία. Σας υπενθυμίζομε ότι ουδέποτε θα έλεγον κάτι τέτοιο οι γεροντάδες σας, μία μόνο γεναιά οπίσω. Το γεγονός λοιπόν αυτό μας φοβίζει ότι αλλάζετε, πατέρες άγιοι..

 

Δεν είστε εσείς, Άγιοι Πατέρες, που πρέπει να φοβείσθε το Πατριαρχείο, αλλά το Πατριαρχείο εσάς. Διότι εσείς ελέγχοντες την κακοδοξία του έχετε το δίκαιον. Ίδετε: Εδώ και δεκαετίας δεν μπορεί να καταβάλλει μία μόνο ελέγχουσα Μονή κι εσείς, οι ΔΈΚΑ ΕΝΝΈΑ συνεχίζετε να φοβήσθε; "- Μα θα μας καθαιρέση!" Αν φοβήσθε τα επιτίμια, πρέπει να σας υπενθυμίσωμε ότι όλο το νομοκανονικό καθεστώς που θα εστήριζε τας ποινάς σας εξυπακούει πατριάρχη ΟΡΘΌΔΟΞΟ. Είναι δυνατόν ένας πατριάρχης να καθίσταται το θησαυροφυλάκιο των αιρέσεων και να μην υφίσταται ελέγχους μόνο και μόνο επειδή είναι ο "Πρώτος" τη τάξει; Είναι δυνατόν το πιο ακάθαρτο δοχείο που επέρασε στην ιστορία της Εκκλησίας από το Πατριαρχείο να τολμά από πάνω και να απειλή όταν ελέγχεται δικαίως; Καλώς, να φέρωμε τότε αυτόν το ίδιο τον Αντίχριστο περιβεβλημένο με ορθόδοξο ράσσο, να τον καθίσωμε στην κορυφή της εκκλησιαστικής μας πυραμίδος, κι εμείς να του κάνωμε ανευθύνως την υπακοή μας διότι κάτι τέτοιο απαιτείται κατά παράδοσιν από το σκληρό νομοκανονικό κέλυφος εν τω οποίω ευρισκόμεθα. Ε, λοιπόν, αυτό ακριβώς και με την αυτή μέθοδο θα το επιτύχη αληθώς ο Αντίχριστος, όπως λέει ο Απόστολος, "ώστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσαι, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός" (Β Θεσ. β,4). Κι αν ο κατ' εξοχήν πρόδρομος του Αντιχρίστου, ο κ. Βαρθολομαίος, με τη χρήσι του Κανονικού Δικαίου σας έπεισε να του υποτάσσεσθε δουλικώς και ακρίτως, γιατί να μην εύβρη κι ο ίδιος ο Αντίχριστος κάποιαν αληθοφανή μέθοδο να σας πειση για την "νομιμότητά" του; Μα τόσο ανελεύθεροι και αγκυλωμένοι είναι οι νόες σας, πατέρες άγιοι; Έτσι ακριβώς διεστρέβλωναν το πνεύμα του νόμου και οι περί τον Κύριον γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί! Και μετά πταίουν οι Εσφιγμενίται.. Σωστά, για όλα πταίουν οι ζηλωταί! Ο πατριάρχης των ζηλωτών αντί να καμη κήρυγμα μετανοίας, διδάσκει "οικολογική" ηθική κι αντί να φωτίζη και να βαπτίζη αλλοθρήσκους και αιρετικούς, συγχαίρει τους Εβραίους μέσα στας ακαθάρτους συναγωγάς για την "υψιπετή των ευσέβεια".. Και οι μεν ζηλωταί πρέπει να φύγουν από το Άγιον Όρος, ο δε πατριάρχης να μπεί στη λίστα των εκατό ανθρώπων που ανήρτησαν οι ..Times με την "μεγαλύτερη πνευματική επιρροή στον κόσμο"! Μιλάμε θα τρελαθούμε τελείως!

 

Άς αναλύσωμε όμως ολίγο τας επιπτώσεις μιας καθόλα δικαίας αντιστάσεως που ίσως σας φοβίζουν. Μήπως φοβείσθε το πού θα εύρητε χειροτονίας; Κανένα πρόβλημα. Καλέσατε τους αρχιερείς που ευλαβείσθε από την Ελλάδα και τακτοποιήσατε τας ανάγκας κληρικών για μία μόνο δεκαετία. Κόψατε κατόπιν το μνημόσυνο του βδελύγματος της Κων/πόλεως. Κάμετε και τας σχετικάς ανακοινώσεις στα ΜΜΕ, καταφρονήσατε τας συνοδικάς αντιδράσεις της φαναριώτικης σφηκοφωλιάς και δεν μένει πάρα να γίνετε αυτόπται μάρτυρες της απολαυστικής καταρρεύσεως όλων των οικουμενιστών. Τόσο απλό! "Ως δια μαγείας" σε λίγους μήνες ο λαός όλος σε πρώτη φάσι θα ηκολούθει ΕΣΑΣ  και θα εδιδάσκετο από το παράδειγμά σας να ανθίσταται στον Οικουμενισμό. Κατόπιν κι οι επίσκοποι ένας ένας θα σας εμιμούντο, μέχρι που η ιδική σας εγερθείσα ασπίδα θα εγίνετο παγκόσμιο τείχος αντιδρώντων κληρικών και λαϊκών και εν τέλει μία πανορθόδοξος Σύνοδος θα έρριπτε τα εξαμβλώματα του Φαναρίου στον Καιάδα. Αλλά ..φοβείσθε! Γιατί να φοβείσθε, πατέρες άγιοι; Είναι τόσα πολλά, τέλος πάντων, αυτά που έχετε να χάσετε;

 

2ο

Παρεπιπτόντως, αφού ομιλούμε περί φόβου.. Τόσο πολύ φοβείσθε και εφθάσατε στο σημείο να ασκείτε νεοταξικούς ελέγχους στους επισκέπτας; Τί είναι αυτό πάλι το καινοφανές, διαμονητήρια με ψηφιακή ταυτοποίησι τελευταίας τεχνολογίας; Πού εισέρχεται ο κόσμος πατέρες άγιοι, στο Πεντάγωνο; Στο περιβόλι της Παναγίας έρχεται, στο καταφύγιο κάθε πικραμένου, στο καταφύγιο καλών και κακών, υγιών και αρρώστων, υπερηφάνων και συντετριμμένων, στο καταφύγιο όλων, στο καταφύγιο που είναι πάνω από τους ελέγχους της Υπηρεσίας Πληροφοριών και του οποίου την ισορροπία γινώσκει πολύ καλώς η Κυρία του τόπου αυτού να διατηρή. Με τί διάθεσι δηλαδή εισηγάγαμε τον νεοταξικό έλεγχο στο Άγιον Όρος; Αν εγεμίσαμε το Άγιον Όρος με ηλεκτρονικούς υπολογιστές δήθεν για να το προστατεύσωμε, τότε έχομε πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας και σφάλλομε οικτρώς, διότι στο τέλος γίνεται το αντίθετο: Το νεοταξικό Σύστημα ελεγχει πλήρως το Όρος.

 

Πατέρες άγιοι,

Αντιμετωπίσατε τας νεοταξικάς επιτηδευμένας "πλευροκοπήσεις" με άκρα ΑΝΟΧΉ. Μέγα λάθος! Πιστεύετε ότι στας εσχάτας αυτάς ημέρας που ο Σατανάς "ελύθη μικρόν χρόνον" (πρβλ. Αποκ. 20,3) και "ως λέων ωρυόμενος περιπατεί ζητών τίνα καταπίη" και γι' αυτό ενεργεί "εν πάση απάτη της αδικίας" (Β' Θεσ.2,10), πιστεύετε άραγε, ότι η σωστή αντιμετώπισι είναι η ανοχή; Τα εργαλεία του, λέει ο απόστολος, είναι καί η απάτη και η αδικία! Κι εμείς ανεχόμεθα μειδιώντες και αίροντες διπλωματικάς χειραψίας και συμφωνίας;

Η ανοχή σας ήρχισε εδώ και δεκαετίας. Με την ανοχή σας αι Φαναριώτικαι εξαρχείαι ήρχοντο  αυτογνωμώνως, να σας πείσουν να μνημονεύσητε και πάλι τον Πατριάρχη. Και πού εφθάσαμε με την ανοχή αυτή; Σε ένα πρακτικώς κατηργημένο Αυτοδιοίκητο, που το Πατριαρχείο εκφράζει και επιβάλλει πολιτικάς για εσωαγιορειτικά θέματα χωρίς κάτι τέτοιο να του ζητηθή. Κι αυτό σε τί διαφέρει από τη συμβατική επισκοπική διοίκησι του κόσμου; Γι' αυτό έχτισαν οι ευσεβείς βασιλείς τας ιεράς Μονάς; Για να καταντήσωμε στο σημείο οι κοσμικοί ρασοφόροι του πατριαρχείου, οι συχνάκις πολλώ χείρονες ασεβών λαϊκών, να υπαγορεύουν στους γεγηρακότας εν τη ασκήσει αγιορείτας τας νεοταξικάς πολιτικάς που λαμβάνουν μέσα στάς μασωνικάς στοάς; Δηλαδή, θα λένε οι "παντελονάδες" το τί θα κάνουν οι ασκηταί! Ωραίο Αυτοδιοίκητο! Κι όχι μόνο αυτό, αλλά εφθάσαμε στο σημείο εμείς οι ίδιοι οι αγιορείται να σκάπτωμε τον λάκκο μας: έπεσε προσφάτως στην αντίληψί μας το άκρως φαναριοκεντρικό βιβλίο του Κουτλουμουσιανού Ιερομονάχου Ευδοκίμου Καρακουλάκη, που, ούτε λίγο ούτε πολύ, προσπαθεί να μας πειση ότι το διοικητικό καθεστώς εν Αγίω Όρει είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό των σταυροπηγιακών μονών του κόσμου, προσφέρων έτσι "βούτυρο στο ψωμί" του κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος και μυριοευλόγησε το βιβλίο του για την προσφερομένη εξυπηρέτησι. Κι εσείς, πατέρες άγιοι, αντί να τον επιτιμίσητε που πληγώνει τόσο βαθέως το αυτοδιοίκητό μας, επιτρέπετε και την διακίνησί του βιβλίου του στας Καρυάς.

 

3ο

Τί σημαίνει τελικώς αυτή η περιβόητος "πνευματική εποπτεία" του Πατριάρχου; Ο τελευταίος Καταστατικός Χάρτης του '26 δεν παρέχει σαφή οριοθέτησι, όπως παρείχον οι προ τούτου "Γενικοί Κανονισμοί του Αγίου Όρους" του 1910: "Βάσει των διατάξεων τούτων των Γενικών Κανονισμών, το Άγιον Όρος υπάγεται πνευματικώς εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, από απόψεως όμως διοικητικής το Πατριαρχείον ασκεί αρμοδιότητας μόνον εάν ζητηθή τούτο υπό της Ιεράς Κοινότητος (άρθρα 11 και 49), ουχί δε και αυτεπαγγέλτως, όπερ σημαίνει ότι το Άγιον Όρος δεν υπάγεται εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον απεριορίστως, αλλ' εντός ορίων εξαρτωμένων εν πολλοίς εκ της βουλήσεως των αγιορειτών, οίτινες από της απόψεως ταύτης απολαύουν αυτοδιοικήσεως έναντι της Εκκλησίας, ουδεμία δε πρόβλεψις γίνεται περί θεσπίσεως κανόνων δικαίου υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου" (Αντωνοπούλου, Η Συνταγματική Προστασία, στην Ιστορικήν και Νομοκανονικήν Θεώρησιν του Αγιορειτικού Καθεστώτος υπό των πέντε ηγουμενων στο "Καθεστώς του Αγίου Όρους Άθω", του 1996). Για φαντασθείτε! Κάτω από τον ζυγό της Τουρκιάς απηλαύσαμε αλώβητο το μακραίωνο αυτοδιοίκητο καθεστώς μας, και στην "Δημοκρατία" των ημερών μας το χάνομε..

 

Τέλος πάντων αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό του Καθεστώτος μας: το Πατριαρχείο δεν ασχολείται ποτέ αυτογνωμόνως μαζί μας εκτός κι αν του ζητήσωμε να παραστήση τον "διαιτητή" σε ευρύτερα εσωαγιορειτικά εφεσιβληθέντα προβλήματα. Αι εξαρχείαι εκαλούντο με επίσημο αλληλογραφία και ελάμβαναν ακόμη και τα έξοδα του ταξειδίου των. Μα κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στας σταυροπηγιακάς Μονάς του κόσμου με τας οποίας προσεπάθει ο Κουτλουμουσιανός Ιερομόναχος να μας ταυτίση. Πολύ φοβούμεθα, λοιπόν, ότι για να διαφυλάξωμε στο μέλλον - αν θα έχομε μέλλον - την πνευματική ελευθερία του τόπου μας, θα πρέπει ή να συμπληρώσωμε ή να αλλάξωμε τον εν ισχύει Καταστατικό Χάρτη.

 

Αν αναρωτηθή κανείς γιατί εθεσπίσθη η πρωτοτυπία αυτή στη χερσόνησό μας από τους κτίτορας βασιλείς; Είναι απλό: Ο αγιορειτικός μοναχισμός είναι ασκητικός κι όχι ιεραποστολικός. Πράττει, δεν ομιλεί. Στο περιβάλλον, λοιπόν της αγνής του μονώσεως πάντοτε ευρίσκεται  υψηλότερα. Πάντοτε δύναται να θεσμοθετεί τας υψηλοτέρας στοχοθεσίας στην άπειρο κλίμακα των αρετών. Γι' αυτό και οι διδάσκαλοι που τον διορθώνουν και τον εμπνέουν είναι "οστέα εκ των οστέων του", αληθώς άγιοι άνδρες, που στον χώρο τους διέπρεψαν σε γνώσι και αρετή - τοιούτος ήτο ο θεσμός του Πρώτου που ελειτούργησε εξαιρετικώς για αιώνας. Αυτή είναι εξάλλου και η παγιωμένη ασκητική παράδοσι, να καθιστούμε ομοταγείς με ημάς διδασκάλους και οδηγούς στην πνευματική μας πορεία. Μέσα σε αυτή, λοιπόν, τη γενική πνευματική θεώρησι οι ευσεβείς βασιλείς εχορήγησαν ελευθερία στους αγιορείτας, όχι μόνο γιατί η αγιότης ανάμεσα στους αρχιερείς που συνανεστρέφοντο ήτο εξαίρεσι στον κανόνα, αλλά και διότι κατενόουν ότι αι αυτογνώμονοι αρχιερατικαί επεμβάσεις στα αγιορειτικά πράγματα, παρεκτός ελαχίστων εξαιρέσεων εκινούντο από φιλαρχία και υπερηφάνεια και αντί για ωφέλεια παρείχον όχλησι και ταραχή.

 

Όσον αφορά όμως τον νεοταξίτη πράκτορα των ημερών μας, τον κ. Βαρθολομαίο, θα ηυχόμεθα να ήτο μόνο φίλαρχος και ψωροπερήφανος. Δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και στα βρέφη πλέον πασιφανές ότι είναι "προγραμματισμένος" να καταλύση το αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους για να μπορέση να το σύρη στην ενωτική πορεία του με τον παπισμό και τον προτεσταντισμό. Ηκούσαμε κάτι που δυσκολευόμεθα να πιστέψωμε. Ηκούσαμε ότι επρότεινε στον νέο Πάπα την ίδρυσι εκθέσεως αγιορειτικών κειμηλίων στο Βατικανό! Φοβερά ερώτησι που γεννάται εντός μας είναι το κατά πόσο συγκατετέθητε σε κάτι τέτοιο κι εσείς, πατέρες άγιοι. Συνεφωνήσατε, δηλαδή, στο να εκδιπλωθή γέφυρα επικοινωνίας Άγιον Όρος - Βατικανό και αφορμή συνεχών επισκέψεων στον εωσφορικό παπισμό; Ε, το μόνο που μας μένει κατόπιν είναι και η έλευσι του βδελύγματος της ερημώσεως εν τω αγίω τόπω ημών. Δηλαδή, συμφωνείτε με όλα αυτά, πατέρες άγιοι, ή τα οργανώνει ο Βαρθολομαίος αυτογνωμώνως, αδαφορών για την γνώμη σας;

 

Στην ενθρόνισι του νέου Πάπα ο κ. Βαρθολομαίος του απηύθυνε επίσημο πρόσκλησι να συλλειτουργήσουν στο Φαναρι. Δεν γνωρίζομε άν ενεννόει κοινό ποτήριο. Αν αυτό συμβή θα το ανεχθείτε; Δεν θα είστε μετά υποχρεωμένοι να χειροφιλείτε τον "πρώτο τη τάξει" επίσκοπο της χριστιανοσύνης, όπως έχει ήδη υπογράψει και η Κωνσταντινούπολι και η Αθήνα στο θεολογικό διάλογο από το 2007 στη Ραββένα της Ιταλίας;

 

 4o

Ένα άλλο πεδίο στο οποίο έπρεπε να αντισταθείτε ωσάν Σπαρτιάτες, πατερες άγιοι, είναι αυτό των συνεχών υπόπτων επιδοτήσεων. Επιδοτήσεις αι οποίαι συνέτρεχον με την παρεμβολή του ΕΣΠΑ και του ΚΕΔΑΚ, Υπηρεσίαι του ελληνικού Δημοσίου με εκτενή και υδροκέφαλο στελέχωσι. Ε, λοιπόν, αυτοί που ήνοιξαν τους κρουνούς του απλέτου χρήματος, πιστεύετε ότι δεν εγνώριζαν την ανθρωπίνην αδυναμίαν της δωροδοκίας και της υπερτιμολογήσεως που περιχορεύει στα δημόσια έργα; Διότι δεν εδίδοντο τα ποσά στάς γεροντίας των Μονών για να τα διαχειριστούν με την γνωστή κοινοβιακή διαφάνεια και φειδώ, ούσαι αι ίδιαι Μοναί οι εργοδόται και εργολάβοι, αλλά εθεωρούντο άπαντα δημόσια επιδοτούμενα έργα που υπερετιμολογούντο καί στην σχεδίασι καί στην εκτέλεσι και χρυσοπληρώνοντο ακόμη κι αν ποτέ δεν εγίνοντο! Έτσι, σήμερα το Άγιον Όρος με την παγίδα των επιδοτήσεων εκτός του ότι είναι ηθικά δεσμευμένο για τα εκατομμύρια που εδέχθη, κατέστη δυστυχώς και εμμέσως ένοχο και άκρως πεφοβισμένο.

 

Όταν εμείς ήλθαμε στην Ιερά Μονή Εσφιγμένου το κτηριακό συγκρότημα ήτο σε αθλία κατάστασι. Τώρα όμως πλέον έκαστος επισκέπτης ευβρίσκεται ενώπιον ενός ακόμη αθωνικού κοσμήματος ανάμεσα στα είκοσι. Πώς έγινε αυτό χωρίς ίχνος επιδοτησεως; Απλό: Ήμεθα τα αφεντικά σε κάθε συντήρησι. Όποτε η Κυρία Θεοτόκος έστελνε κανέν "χιλιάρικο", ο μάστορας ελάμβανε την εντολή να αρχιση τα μεροκάματα. Όταν δεν υπήρχε "φράγκο" ειργαζόμεθα μόνοι μας οι καλογήροι, όπως ηδυνάμεθα. Με τον καιρό, ολίγονολίγο, ελάχιστα μέρη χρειάζονται πλέον συντήρησι. Όταν όμως από την άλλη το σύστημα επιδοτήσεων παραδίδει τεράστια έργα συντηρήσεως σε μεγάλας τεχνικάς εταιρείας, χωρίς οι ηγούμενοι να ακουμπούν ούτε ευρώ, τότε αρχίζει ο γνωστός "χορός" των εκατομμυρίων. Έτσι επαγιδεύθησαν οι πτυχιούχοι αγιορείται, κι εμείς οι αγράμματοι και "αδιάκριτοι" είμεθα ελεύθεροι και συνειδησιακώς ειρηνικοί διότι με τας καματεράς χείρας απάσης της αδελφότητος εδώσαμε ζωή σ' ένα ιστορικό κειμήλιο του έθνους μας.

 

Τίθεται όμως και το εξής ζήτημα: Τα επιδοτούμενα προγράμματα περισσότερο μας φαντάζουν σαν προγράμματα επενδυτικά. Προς το παρόν επιδοτούνται όλο και πιο εκσυγχρονιστικαί συντηρήσεις. Τί θα γίνη αν αρχίσουν να επιδοτούν για τον σκοπό αυτό και νέας  κτηριακάς κατασκευάς, όπως πολυτελή ξενοδοχεία ή και εμπορικά κέντρα; Θα αντισταθείτε τότε στας παχυλάς επιδοτήσεις;  Εμείς πιστεύομε ότι αι χρηματοδοτήσεις αυταί είναι επενδύσεις που θα μετατρέψουν το μοναχικό πολίτευμα σε "πνευματικό αξιοθέατο", σε τουριστική "ατραξιόν", και τους μοναχούς σε ταξιθέτες και ξεναγούς. Δεν ενεπιστεύθημεν ποτέ τους ευρωπαίους με την ουμανιστική των κενότητα. Πάντοτε διεβλέπομεν κακοπροαίρετο σκοπιμότητα στας "ευεργεσίας" των, ακόμη κι αν δεν ήτο εναργώς ορατή.

 

Πατέρες άγιοι, ο ελληνικός λαός πλέον έπαψε να εμπιστεύεται τους νεοταξίτες πράκτορες του μέσα στάς "δημοκρατικάς" Κυβερνήσεις και τους εμπιστεύεσθε εσείς; Ο ελληνικός λαός έζησε σε μακρά διάρκεια το σύστημα των επιδοτήσεων και είδε πώς αυτό συντρίβει την πρωτοβουλία, αυτενέργεια και ελευθερία του. Ευρωπαϊκαί επιδοτήσεις δεν κατέστρεψαν την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία; Το ίδιο συμβαίνει και σ' εμάς. Δεν διαισθάνεσθε ότι οι επιδοτήσεις κάνουν το αγιορειτικό καθεστώς ακόμη πιο κρατικοδίαιτο και εξαρτημένο; Τί λέτε; Διοικούμε το Άγιον Όρος όπως παλαιά;

 

5ο

Μετά, τί ήτο αυτό που έδωσε το ηθικό δικαίωμα στην ελληνική Κυβερνησι να φορολόγηση τα ακίνητά μας στον κόσμο; Ακριβώς το ότι  ωλοκληρώσαμε την συντήρησι των Μονών μας με τας ευρωπαϊκάς και κρατικάς επιδοτήσεις. Ευμορφα, λοιπόν, και καλοσυντηρημένα πλέον τα μοναστήρια μας μπορούν να τεθούν κάτω από τας νεοταξικάς επενδύσεις. Κι εμείς δεν θα αντισταθώμε, διότι θα είμεθα οικονομικώς εξαρτημένοι και καταχρεωμένοι. Ο Εβραίος ό,τι θέλει να αρπάξη ευσχημόνως, απλώς το φορολογεί. Έτσι, και αι ακίνητοι περιουσίαι σας, κατά το πλείστον παθητικαί, θα βυθίζουν τας μονάς σας στην δίνη  του χρέους, εκτός κι αν τας μετατρέψητε σε κερδοφόρους επενδύσεις, όπως επιτυχημένα το έκανε ο ηγούμενος Εφραίμ. Ό,τι κι αν σας ζητηθή πλέον θα υπακούσητε. Και το νεοταξικό σχέδιο επετεύχθη. Ή θα είσθε χρεωμένοι δούλοι ή κυνηγοί χρήματος. Πάντως δεν θα είσθε μοναχοί.

 

Μετά, εσκέφθητε ποτέ τας προοπτικάς και πιθανάς προεκτάσεις των προαναφερθέντων; Για να μπορείτε αργότερα π.χ. να αποπληρώνητε τα χρέη σας, υπάρχει η πιθανότητα να αγιάσητε και πολλά αθέμιτα "μέσα", όπως π.χ... την κατάργησι του αβάτου. Μην κοροϊδευόμαστε! Το άβατο αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο φράγμα - και φαίνεται ασθενέστατο - που με την ασταθή πλέον και υποτρέμουσα ισορροπία του κωλύει το τεράστιο τουριστικό κι  επενδυτικό "τσουνάμι" που ανυπομονεί να βεβηλώση την παρθένα αγιορειτική γη. Άραγε θα αντισταθείτε στον πειρασμό; Δυστυχώς δεν έχομε δείγματα της εγκρατείας σας, παρεκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Εδώ να φανταστείτε, το "λαμπρό" δημιούργημά σας, η "νέα Εσφιγμένου" , ακριβώς δίπλα στο αντιπροσωπείο που μας άφησαν, αγωνιούν να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις εις βάρος μας με μοναδικό σκοπό να καρπωθούν νέες χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ. Δεν τους έφτασε η διάρρηξι και αρπαγή του παρεκκλησίου, του κήπου και του προαυλίου χώρου μας, δεν τους έφτασε η κατασκευή του νεοτεύκτου παλατίου τους, δεν τους έφτασε η αρπαγή όλης της κινητής και ακινήτου περιουσίας μας, η αρπαγή του κτήματος στα παχωμαίϊκα και η οικοδόμησί του, δεν τους έφτασε ότι εκαρπώθησαν τα εκατομμύρια από τα κρατικά μισθώματα και τα ευρωπαϊκά κονδύλια που αναλογούσαν σε εμάς (και τα οποία ηρνούμεθα), δεν τους έφτασαν όλα αυτά, αλλά τώρα χαλκεύουν και νέα επέμβασι στο εναπομείναν αντιπροσωπείο μας, μήπως και με το έργο αυτό εκκινήσουν κάποια νέα ροή επιδοτήσεως. Όλα για το χρήμα, λοιπόν! Πώς μετά να μην λογισθώμε τα χειρότερα για το μέλλον του αγίου τόπου μας; 

Τί συμβαίνει, λοιπόν, πατέρες άγιοι, εμείς, οι άλλοτε προνομιούχοι και ελεύθεροι αγιορείται, τώρα κατηντήσαμε από τη μία να χρεωστούμε φόρους σε ευρωπαίους τραπεζίτες και από την άλλη να σιωπώμε ενώπιον της αιρέσεως ωσάν τρομοκρατημένα μαθητούδια για να μη χάσωμε πατερίτσες και χρήμα; Έτσι λοιπόν, "εσώσατε" το Άγιονόρος εσείς οι πτυχιούχοι και διακριτικοί μοναχοί; Αυτό επιδιώκατε όταν τόσα χρόνια εκρατούσατε έξω από την συνδιοίκησι εμάς, τους αγραμμάτους και αδιακρίτους;

 

6ο

Μέσα σ' αυτό το "μάτι του κυκλώνα", λοιπόν, ευβρισκόμεθα κι εμείς οι Εσφιγμενίτες έχοντες, νομίζομε, κάθε δικαίωμα να θέλωμε την συνείδησί μας καθαρή από αλλοτρίους αμαρτίας.. Γιατί, άραγε να παραχωρήση ο άγιος Θεός την φυσική παρουσία μας στον συγκεκριμένο χώρο και χρόνο; Ελάτε τώρα, πατέρες, κανείς μας δεν πιστεύει ότι έγινε κατάληψι στη Μονή μας. Γνωρίζομε όλοι μας ποιοί μοναχοί ήλθαν απ' έξω και πώς με "μαλακή" πίεσι εξετόπισαν σταδιακώς μέσα στα διακονήματα των Μονών τα γεροντάκια που ηύραν.. Γιατί, λοιπόν, παρεχώρησε ο άγιος Θεός αυτήν την κουκίδα Ζήλου μέσα στα πόδια σας; Γιατί οι φυσικώς και αβιάστως εκλελεγμένοι υπό της αδελφότητός μας τελευταίοι τρείς ηγούμενοι εγκολπώθησαν και διετήρησαν τον Ζήλο εδώ και τέσσερις δεκαετίας; Σκεφθείτε με απλότητα: ανθιστάμενοι στην Οικουμενική Κίνησι - με όλα τα συμπαρομαρτούντα προβλήματα στας μεταξύ μας σχέσεις - τί πιστεύετε; - ως Μονή απομακρυνόμεθα από την Μίαν Αγίαν και Αποστολικήν Εκκλησία του Μονογενούς, ή Την προσεγγίζομε; 

 

Και μη νομίσητε, πατέρες άγιοι, ότι σας κατακρίνομε. Μέγα λάθος! Δεν μπορούμε, νομίζετε, να κατανοήσωμε την ανθρωπίνη φύσι ηττωμένη; Από την άλλη όμως, δεν έχομε και κάθε δικαίωμα να αποφύγωμε τα κακά και φθοροποιά δείγματα παρακμής; Όχι μόνο δεν σας μισούμε, αλλά ανεχθήκαμε πρωτοφανείς αδικίας. Είδαμε κατ' αρχήν το εξαμβλωματικό μόρφωμα της 21ης "αδελφότητος" εν Αγίω Όρει, αυτήν την τερατώδη ασώματο κεφαλή, μία μοναστηριακή διοίκησι χωρίς μοναστήρι. Και ποία η πρόφασι; Ότι έπρεπε δήθεν να πληρωθή η κενή θέσι του εικοστού αντιπροσώπου, την οποία εσείς εφροντίσατε να διατηρήτε κενή επί δεκαετίας κατά παράβασι του Καταστατικού Χάρτου.  Είδαμε κάποιον άγνωστο κληρικό να ονομάζητε ηγούμενο της Εσφιγμένου, ένα κοσμικό παπά χωρίς αγιορειτική κουρά, τον οποίο, και το κυριώτερο, δεν εξέλεξε αυτή η αδελφότης της Εσφιγμένου. Μας αφήσατε εντελώς απόρους, μας απαγορεύετε την είσοδο στον τόπο της μετανοίας μας, το μοναδικό στο κόσμο κατάλυμα και φυσικό καταφύγιο για τους περισσοτέρους από εμάς. Μας στερείτε το δικαίωμα της επικοινωνίας με τους πνευματικούς μας αδελφούς από το κόσμο. Ούτε μπροστά στο μοναστήρι μας δεν μας αφήνετε να αλιεύσωμε γιατι τα σκάφη μας, λέει, ανήκουν στους ψευδοεσφιγμενίτας. Ε, μη μας 'πείτε ότι όλα αυτά είναι αγιορειτικοί νόμοι και θεσμοί.. Τί είναι αυτό, λοιπόν, που σας εξώθησε σε τόσας παρανομίας; Δεν είναι πάρα ο υπερφίαλος συμπλεγματισμός του κ. Βαρθολομαίου, η φυσική του ανικανότης να ελεγχθή και να διορθωθή και η μασωνική, νεοταξική στράτευσί του με τα συμφέροντα του παγκοσμισμού. Αυτός και μόνο αυτός είναι η αιτία των προβλημάτων του αγίου τόπου μας, όπως επίσης και η παράλληλος αδυναμία σας να τον βαλητε στη θέσι του.

 

Όλα αυτά, πατέρες, τα ανεχθήκαμε στα πλαίσια της καλογηρικής υπομονής, όχι από κάποιον μισόθεο καίσαρα, αλλά από ομοταγείς αδελφούς, από εσάς, τους συναγιορείτας μοναχούς. Αν, λοιπόν, σας αντιμετωπίζαμε εμπαθώς, αν σας μισούσαμε, ευκόλως θα ηδυνάμεθα κι εμείς να κάμωμε κάποιαν επίδειξι δυνάμεως. Θα σας εκαίγαμε ίσως κάποια νύκτα μερικά κτήρια ή θα συνετρίβαμε κάποιαν άλλη νύκτα μερικάς χείρας και μερικούς πόδας και δεν θα ετόλμα κανείς να κάμη πάλι ηρωισμούς εις βάρος μας. Αλλά δεν σας αντιματωπίζομε με τον τρόπο που μας αντιμετωπίζετε εσείς. Θελομε μόνο το καλό του τόπου μας. Θέλομε να σας διδάξωμε με το έργο, όχι μόνο ότι μπορείτε να αντισταθείτε στα νεοταξικά σχέδια κατά του Αγίου Όρους, αλλά ανθιστάμενοι, να εμπνεύσητε σε πνευματική αντίστασι και τον τεταπεινωμένο λαό μας. Κι αν η Νέα Ταξι Πραγμάτων σας στοχοποιήση και πολεμίση, να γνωρίζητε ότι, όπως εμείς, έτσι κι εσείς, μπορείτε με τη χάρι της Κυρίας Θεοτόκου να ζήσητε αφόβως, ακόμη και άποροι!   

 

Σεβαστοί πατέρες κι αδελφοί,

Υψηλά στην βορειοανατολική κόρδα της Μονής μας είναι τοποθετημένος ξύλινος πίναξ με την επιγραφή "Ορθοδοξία ή Θάνατος". Δεν θελομε να παρεξηγηθώμε. Δεν λέγομε ότι για την Ορθοδοξία θα σκοτώσουμε όλους τους απίστους. Δεν είμεθα εμείς δαιμονοδίδαχτο Ισλάμ. Αυτό που εννοούμε είναι ότι για την αγία Ορθοδοξία είμεθα έτοιμοι να πεθάνωμε. Και ίσως μας απαντήσετε: "Και ποιός σε σκοτώνει, χριστιανέ μου; Δεν σε πολεμά κανένας". Δεν είναι όμως έτσι. Δεν θεωρούμε την στέρησι των αγιορειτικών προνομίων μας ωσάν απλή καταπίεσι ή έστω κλοπή, αλλά ως επίθεσι στο στρατόπεδο της αγιορειτικής Ορθοδοξίας, όχι από κάποιον αδιάκριτο ή εμπαθή πατριάρχη, αλλά από στρατευμένο νεοταξίτη πράκτορα και ορκισμένο εχθρό της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό, από 'δω κι εμπρός θα θεωρούμε ως βεβήλωσι της πίστεως κάθε παραβίασι της Εσφιγμενιτικής δικαιοδοσίας από στοιχεία που δεν αναγνωρίζει η πατροπαράδοτος αδελφότης. Αι ευθύναι είναι πλέον ιδικαί σας. Εμείς θα διάγωμε ησύχως όπως μέχρι τώρα αδολεχούντες στην καλογηρική μας, συνεπώς κάθε ταραχή στο τόπο μας θα προκληθή πάλι από εσάς. Γνωρίζομε τάς προσπαθείας σας να μας διώξητε - έχομε ζήσει κάποιας από αυτάς. Κι εσείς όμως δεν θα πρέπει να βγάλητε από το μυαλό σας τα αντίποινα που θα υποστείτε από τον Θεό για την εις αδελφούς προδοσία σας. Ηναλώσαμε την ζωή μας στο Μοναστήρι μας για να πεθάνωμε ορθόδοξοι κι όχι να βλέπωμε άπραγοι και "καλοί υποτακτικοί" τους νεοταξίτας πράκτορας του Φαναρίου να αφανίζουν το Άγιον Όρος. Ήλθαμε να πεθάνωμε ως ορθόδοξοι κι όχι ως ΗΛΊΘΙΟΙ! 

 

Μετά της εν Χριστώ φιλαδελφίας,

Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΈΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΕΜΟΊ ΕΝ ΧΡΙΣΤΏ ΑΔΕΛΦΟΊ.

 

ΥΓ. Μηνύσατε, παρακαλούμε, στους θλιβερούς ψευδοεσφιγμενίτας ότι τους ευχαριστούμε για τους κόπους των να μας κτίσουν νέο αντιπροσωπείο, όμως επειδή ήτο έργο παρακοής και το έκαναν στο θέλημά των χωρίς ευλογία του αγίου καθηγουμένου, εντός ολίγου θα το στερηθούν κάποιαν ωραία νυκτερινήν ώρα, όπως αυτή που μας εκτύπησαν το 2006. Να αρχίσουν λοιπόν να μαζεύουν τα προσωπικά των αντικείμενα και να αναζητούν κατάλυμα. Αυτό να τους μηνύσητε!

 

http://agiosioannisotheologoskavalas.blogspot.gr

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments