......

ΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΟΛΙΓΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΕΔΕΣΣΗΣ»

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

 

Θεσσαλονίκη, 24/07/2020

 

Των:                Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

Κωνσταντίνου Χήτα, βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

 

 

 

Προς:              Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

 

 

 

ΘΕΜΑ:          «Ολιγωρία στην κατασκευή του οδικού άξονα Χαλκηδόνας - Γιαννιτσών -

Εδέσσης»

 

 

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Μετά από πολυετείς ολιγωρίες, εμπαιγμούς και υποσχέσεις, οι πολίτες ακόμα περιμένουν
απάντηση,  σχετικά  με  την  κατασκευή  του  οδικού  άξονα  «Χαλκηδόνας  -Γιαννιτσών  -
Εδέσσης». Καμία κυβέρνηση, ως σήμερα, δεν έδωσε λύση και δεν προχώρησε το εν λόγω
έργο.  Αντιθέτως,  έγιναν  οπισθοχωρήσεις,  εγκληματικές  καθυστερήσεις,  απόσυρση
χρηματοδότησης και υποβάθμιση του έργου, από 4 λωρίδες σε 2 και χωρίς νησίδα. Και
ενώ υπήρχε δέσμευση από τις εκάστοτε κυβερνήσεις για ένταξη του παραπάνω έργου στο
«ΕΣΠΑ  2007  -  2013»  και ολοκλήρωση της μελέτης  και της δημοπράτησης όλων  των
τμημάτων  του  έργου,  μέχρι  τα  μέσα  του  2010,  το  2012  το  έργο  εξαιρέθηκε  από  την
χρηματοδότηση  και  τα  χρήματα  επενδύθηκαν  στην  Δυτική  Περιφερειακή  Οδό  της
Θεσσαλονίκης. Μέχρι σήμερα, ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί στην εξέλιξη του έργου
αυτού, που είναι ένας  οδικός άξονας απαραίτητος για τους κατοίκους του νομού Πέλλας,
αφού θα αποτελέσει το μοναδικό μέσο σύνδεσής τους με την Εγνατία Οδό. Ταυτόχρονα,
θα τους δοθεί η δυνατότητα μετακίνησής τους με ασφάλεια σε ένα δρόμο, όπου έχουν
χαθεί εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές και η κυκλοφορία γίνεται σε μεγάλο ποσοστό από
οχήματα βαρέως τύπου.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποια  μέτρα  προτίθεσθε  να  λάβετε,  προκειμένου  να  συντομεύσουν  οι  γραφειοκρατικές
διαδικασίες  και  το  ανωτέρω  έργο  να  ολοκληρωθεί  και  να  παραδοθεί  προς  χρήση  το
συντομότερο  δυνατό,  εφόσον,  ήδη  από  το  2013, είναι  ώριμο  από  άποψη  μελέτης,  ενώ
έχουν  πιστωθεί  και  τα  χρήματα  για  τις  αποζημιώσεις  των  εκτάσεων  που  θα
απαλλοτριωθούν;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Κυριάκος Βελόπουλος


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508120
Τηλεομοιότυπο: 2106508299
Δ/νση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.qov.qr
Προς
τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Κοινοποίηση
1.    Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο
2.    Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Χήτα
Δια της Βουλής των Ελλήνων
Θέμα:    «Ολιγωρία στην κατασκευή του οδικού άξονα Χαλκηδόνας - Γ ιαννιτσών - Εδέσσης»
Σχετ:    Η Ερώτηση 8519/25.07.2020 των Βουλευτών κ.κ. Κυριάκου Βελόπουλου &
Κωνσταντίνου Χήτα
Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους κ.κ. Βουλευτές ότι, κατά το παρελθόν, για το Τμήμα Χαλκηδόνα-Μελίσσι, είχαν ολοκληρωθεί όλες οι τεχνικές μελέτες, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, εκτός των οριστικών τεχνικών μελετών που ολοκληρώθηκαν από την τέως Διεύθυνση Δημοσίων Έργων (ΔΔΕ) /Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Με τα με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ./843/03-03-2011, ΔΜΕΟ/οικ./1003/15-03-2011 και ΔΜΕΟ/οικ./1213/28-03-2012 έγγραφα της Υπηρεσίας του Υπουργείου διαβιβάστηκε το σύνολο των εγκεκριμένων μελετών του υπόψη τμήματος στην τ.ΔΔΕ/Περ. Κεντρ. Μακεδονίας για την προώθηση των διαδικασιών για τη δημοπράτηση του έργου.
Το εν λόγω οδικό έργο αφορά (α) την Παράκαμψη Χαλκηδόνας (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 5+287,30) και (β) Παράκαμψη Γιαννιτσών (Χ.Θ. 16+600 έως Χ.Θ. 24+696), συνολικού μήκους περί τα 14 χλμ. και διατομής τετράϊχνης αρτηρίας με διαχωριστική νησίδα και Λωρίδα έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) και το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής του ανέρχεται σε 190 εκατ. €.
Για το τμήμα Μαυροβούνι - Έδεσσα, έχει εκπονηθεί σχεδόν το σύνολο του μελετητικού αντικειμένου από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, αλλά εκκρεμεί η έγκρισή του για συμβατικούς λόγους. Το υπό μελέτη οδικό έργο αφορά το τμήμα από το Μαυροβούνι έως τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Έδεσσα, συνολικού μήκους περί τα 9,5 χλμ. και διατομής τετράϊχνης αρτηρίας με διαχωριστική νησίδα και ΛΕΑ, που περιλαμβάνει 1 Ανισόπεδοκόμβο (Ριζαρίου) και 3 Ισόπεδους κόμβους επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) και το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής του ανέρχεται σε 120 εκ. €.
Η καθυστέρηση οφείλεται στην απόρριψη από την ΕΑΑΔΗΣΥ (20-12-2013) του αιτήματος της Υπηρεσίας μας και τη μη παροχή σύμφωνης γνώμης, προκειμένου να συναφθεί η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) της μελέτης με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 2 στο τμήμα Θεσ/κη - Έδεσσα - Μελέτη τμήματος Μαυροβούνι - Έδεσσα» λόγω μη συνδρομής των προς τούτο τασσόμενων προϋποθέσεων.
Προκειμένου να τακτοποιηθεί συμβατικά το τεχνικό αντικείμενο και να εκπονηθούν και οι υπολειπόμενες μελέτες (π.χ. οριστικές μελέτες τεχνικών έργων, μελέτες οδοποιίας σε μήκος 1,2 χλμ. σύνδεση με το κατασκευασμένο υποτμήμα Μελίσσι - Μαυροβούνι κλπ.), ώστε να υπάρξει ωριμότητα για τη δημοπράτησή του, την τρέχουσα περίοδο, προωθείται η ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου και διαβιβάστηκε σχετικό Τεχνικό Δελτίο Έργου, για τις απαραίτητες ενέργειες, προς το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
Τέλος, επισημαίνεται ότι το αναφερόμενο έργο περιλαμβάνεται στον κατάλογο έργων του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025 (ΣΠΕΜ 1η αναθεώρηση 2019) με τίτλο «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΔΕΣΣΑ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» και εξετάζεται η χρηματοδότησή του από πόρους ΕΣΠΑ.
Ο Υπουργός
Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

 

 

 

Κωνσταντίνος Χήτας

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments