......

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΓΙΑ 300.000 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2020

 


 

Ένα καινοτόμο σύστημα τηλεπισκόπησης μέσω δορυφορικών εικόνων για απομακρυσμένη και αυτοματοποιημένη παρακολούθηση καλλιεργειών πρόκειται να εφαρμοστεί πιλοτικά στην Ελλάδα το 2020, τουλάχιστον σε 300.000 αγροτεμάχια.

Ήδη, από τον Μάιο του 2018, τα κράτη -μέλη έχουν λάβει το πράσινο φως για τη χρήση νέων τεχνολογιών, προκειμένου να αντικαταστήσουν τους φυσικούς ελέγχους στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις με ένα σύστημα αυτοματοποιημένων ελέγχων στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ελλάδα και άλλα εννέα ευρωπαϊκά κράτη συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο NIVA, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος καινοτομίας για τον εκσυγχρονισμό των ΟΣΔΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διευκολύνοντας τη ροή δεδομένων και πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη μέσω κοινών προτύπων διαλειτουργικότητας. Επίσης, έχει ως στόχο να στηρίξει και να αναπτύξει περαιτέρω την αποδοχή των γεωργών στην εφαρμογή και στη χρησιμοποίηση έξυπνων συστημάτων παρακολούθησης και προηγμένων τεχνολογικά μεθοδολογιών και να αναπτύξει μια πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων για συζήτηση και γόνιμο διάλογο για τη νέα ΚΑΠ.

Μείωση επιτόπιων ελέγχων και κόστους

Ταχύτερους και απλούστερους ελέγχους με χαμηλότερο κόστος για τους παραγωγούς πρόκειται να προσφέρει η χρήση του καινοτόμου συστήματος τηλεπισκόπησης που θα χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες Sentinel 1 & 2 για την απομακρυσμένη και αυτοματοποιημένη παρακολούθηση των καλλιεργειών. Την ανάπτυξη του καινοτόμου συστήματος έχει αναλάβει η εταιρεία NEUROPUBLIC σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς συμμετέχουν και οι δύο ως εταίροι στο έργο.

Όπως αναφέρει στην «ΥΧ» ο Δρ. Παναγιώτης Μιχάλης, υπεύθυνος διαχείρισης του έργου από τη NEUROPUBLIC, «το έξυπνο σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης που ενσωματώνεται σε ένα καινοτόμο σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων αποσκοπεί να προσφέρει σημαντικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, όσον αφορά την ταξινόμηση των καλλιεργειών και συγκεκριμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας. Τα αναπτυγμένα συστήματα θα εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όσον αφορά προγράμματα ενίσχυσης αγροτών, μειώνοντας την ανάγκη για επιτόπιους ελέγχους, καθώς και το κόστος τόσο για τους αγρότες όσο και για τους οργανισμούς πληρωμών».

Εφαρμογή στην ελληνική επικράτεια

Το έξυπνο σύστημα παρακολούθησης και υποστήριξης αποφάσεων θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην ελληνική επικράτεια μέσα στο έτος 2020. «Κατά τη φάση υλοποίησης, τα ανεπτυγμένα συστήματα θα εφαρμοστούν κατά ελάχιστο στο 5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας (περίπου 300.000 αγροτεμάχια) παρέχοντας αυτοματοποιημένες πληροφορίες ακολουθώντας το σύστημα φωτεινής σηματοδότησης (πράσινο, κίτρινο, κόκκινο), όσον αφορά την επιλεξιμότητα τουλάχιστον τριών κριτήριων για προγράμματα ενίσχυσης αγροτών», αναφέρει ο κ. Μιχάλης.

Εκσυγχρονισμός ΟΣΔΕ και ΚΑΠ

Ο εκσυγχρονισμός του ΟΣΔΕ είναι ένας από τους βασικούς στόχους του έργου NIVA, καθώς μέσω των ψηφιακών λύσεων θα έχει ως αποτέλεσμα την παρακολούθηση των γεωργικών επιδόσεων και του κλιματικού/περιβαλλοντικού αποτυπώματος των γεωργικών δραστηριοτήτων.

Ο εκσυγχρονισμός αυτός αναμένεται να επιφέρει μια παράλληλη μείωση στη διοικητική επιβάρυνση των γεωργών, οργανισμών πληρωμών και άλλων ενδιαφερόμενων οργανισμών. Τα παραπάνω, σύμφωνα με τον κ. Μιχάλη, «προάγουν μια διαφανή και απλούστερη διοικητική διαδικασία που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας ΚΑΠ, εστιάζοντας στη λογική «περισσότερα με λιγότερα» και λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και κλιματικούς δείκτες.http://www.steico.gr/

Στον δρόμο προς τη μελλοντική ΚΑΠ, το έργο NIVA έρχεται να συμβάλει σημαντικά στην απορρόφηση των παραγόμενων καινοτομιών, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο, αναπτύσσοντας ευρύτερη και βαθύτερη συνεργασία με κύριους φορείς που παίζουν σημαντικό ρόλο στον αγροτικό τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Έργο NIVA

To έργο NIVA (New IACS Vision in Action) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» στο οποίο συμμετέχουν και συνεργάζονται συνολικά 27 εταίροι (μεταξύ αυτών οργανισμοί πληρωμών, αγρότες, τεχνολογικοί εταίροι, ΜΚΟ). Εκτός από τη δημιουργία έξυπνων συστημάτων παρακολούθησης της αγροτικής γης, το έργο θα αναπτύξει συστήματα αυτοπιστοποίησης αγροτικών καλλιεργειών, κάνοντας χρήση γεωαναφερόμενων εικόνων, δεδομένων γεωργικών μηχανημάτων και ενός διαλειτουργικού μητρώου γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Επίσης, θα δημιουργηθεί αυτοματοποιημένη διαδικασία πληρωμών «με ένα κλικ», κάνοντας χρήση εργαλείων αυτοματοποίησης αιτήσεων, βασισμένων σε επαληθευμένα δεδομένα. Το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας μέσω των υπηρεσιών του NIVA αποσκοπεί στη συνέχιση της συνεργασίας των εταίρων και μετά τη λήξη του έργου.

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments