....

ΜΕΧΡΙ 20 ΜΑΪΟΥ Η ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΡΟΥΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Μετά την παράταση Θεοχάρη έως την 15 Απριλίου για ένταξη των αγροτών (υπόχρεοι τήρησης διπλογραφικών βιβλίων)

στο κανονικό καθεστώς μέσω του πολυνομοσχεδιου του ΥΠΑΝ δίνεται ακόμα μια. Πρόκειται για τους αγρότες - υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων οι οποίο θα πρέπει να ενταχθούν στο νέο καθεστώς έως και την 20η Μαΐου. Εν τω μεταξύ στο ίδιο πολυνομοσχέδιο ξεκαθαρίζεται ότι οι αγρότες θα πρέπει να υποβάλλουν μια μόνο εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Με τον τρόπο αυτό υλοποιείται και η κυβερνητική δέσμευση σύμφωνα με την οποία όλοι οι αγρότες θα έχουν υποχρέωσης μιας ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ που θα υποβάλλεται στο τέλος του έτους. Αναλυτικά στο άρθρο 41 του πολυνομοσχεδίου τονίζεται:

Οι αγρότες μπορούν να μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού στο κανονικό με δήλωσή τους που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιείται από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, η δήλωση υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη αυτής και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας. Στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας, η οποία αρχίζει από την έναρξη της επόμενης από τη μετάταξη διαχειριστικής περιόδου.

Στην περίπτωση υποχρεωτικής ένταξης στο κανονικό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων, ο αγρότης υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή , η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται έως 15.04.2014 για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και έως 20.05.2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων.

Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου στο ειδικό καθεστώς αγροτών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την έναρξη διαχειριστικής περιόδου με υποβολή δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη αυτής.


http://www.agrotypos.gr

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments