WWW.TASTV.GR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΣΙΤΟΚΑΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

       Η 5η Πυροσβεστική διάταξη της Π.Δ.Π.Υ.Κ.Μ. ( Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών

σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις στο Ν. Πέλλας)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταξύ άλλων προβλέπει και τα εξής:

          Επιτρέπεται από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο χωρίς την έκδοση άδειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την εκτέλεση γεωργικών ή άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης, εφόσον ληφθούν από τον ενεργούντα την καύση όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς ,όπως παρακάτω.

Επίσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 568/125347/20-1-2004 «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής»,  από 1ης  Μαΐου  μέχρι και 30 Ιουνίου  και από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι και 31  Οκτωβρίου κάθε έτους, επιτρέπεται, ύστερα από άδεια , ατομική ή ομαδική, που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, η καύση αγροτικών εκτάσεων υπό την επίβλεψη του ενδιαφερόμενου, κατά τις πρωινές ώρες και μέχρι 12η μεσημβρινή, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας, που εκδίδεται αρμοδίως, είναι για την περιοχή καύσης  «1» (χαμηλή) ή «2» (μέση) και εφόσον λαμβάνονται σωρευτικά τα ακόλουθα μέτρα:

  1. Δημιουργία ψιλής ζώνης με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.
  2. Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρόπο της υπό καύση έκτασης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.
  3. Διαβροχή  της ψιλής ζώνης προς την πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από την υπό καύση περιοχή και 50 μέτρα από δεντροστοιχία.
  4. Εξασφάλιση  της παρουσίας φορητών μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια (υδροφόρων - γεωργικών ελκυστήρων - πτυοσκάπανων κλπ) .
  5. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης για τις αναμενόμενες συνθήκες που θα επικρατούν.

Από 1ης Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου επιτρέπεται ύστερα από άδεια η καύση αγροτικών εκτάσεων, μόνο για δεύτερη καλλιέργεια εφόσον ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις  της προηγούμενης παραγράφου.

Επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου του επόμενου έτους, η καύση αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων ή σε απόσταση μικρότερη  από τριακόσια (300) μέτρα από αυτές και πενήντα (50) μέτρα από δεντροστοιχίες, χωρίς άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μόνο όταν λαμβάνονται τα μέτρα της περίπτωσης (4) της προηγούμενης παραγράφου.

Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές, οι παραβάτες της 5ης Πυροσβεστικής διάταξης Π.Δ.Π.Υ. Κ.Μ. τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

 

Σύμφωνα με τον Ποινικό κώδικα προβλέπονται τα εξής:

 Άρθρο 264 – Εμπρησμός:  Όποιος με πρόθεση προξενεί πυρκαγιά τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα β) με κάθειρξη, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο γ) με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών, αν στην περίπτωση του στοιχ. β' επήλθε θάνατος.

Άρθρο 265 - Εμπρησμός σε δάση: 1. Με την επιφύλαξη της βαρύτερης τιμωρίας κατά τους όρους του άρθρου 264, όποιος με πρόθεση προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του ν. 998/1979 ή σε έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα ή αναδασωτέα κατά την έννοια της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη και με χρηματική ποινή από 15.000 € έως 147.000 €. Δεν επιτρέπεται μετατροπή ή αναστολή της ποινής που επιβλήθηκε και η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Αν η πράξη είχε ως επακόλουθο να εξαπλωθεί η φωτιά σε μεγάλη έκταση, επιβάλλεται κάθειρξη. 2. Αν η πράξη τελέστηκε από ιδιοτέλεια ή κακοβουλία ή η έκταση που κάηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

Άρθρο 266 - Εμπρησμός από αμέλεια:  1. Αν η πράξη του άρθρου 264 τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση. 2. Αν η πράξη του άρθρου 265 παρ. 1 τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από 2.900 € μέχρι 29.000 €, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Μετατροπή της ποινής που επιβλήθηκε δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 267 Ο υπαίτιος της πράξης του άρθρου 266 απαλλάσσεται από κάθε ποινή, αν με την ελεύθερη θέλησή του καταστείλει ο ίδιος την πυρκαγιά ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς την αρχή δώσει αφορμή για την καταστολή της.

 

         Επίσης ο Συντακτικός νομοθέτης έχει προβλέψει με το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος ότι μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς για την προστασία της καείσας δασικής έκτασης «αυτή κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα, αποκλειόμενης της διαθέσεώς της για έτερους προορισμούς». Σε εκτέλεση των παραπάνω σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 1 του Ν.3208/03 (Φ.Ε.Κ. 303 Α) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την καταστολή της πυρκαγιάς η καείσα δασική έκταση κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα, με συνέπεια να απαγορεύεται  η βοσκή στην  έκταση αυτή.
         Επιπροσθέτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4061/12 (ΦΕΚ 66 Α), οι αποφάσεις κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων με τους σχετικούς χάρτες που τις συνδέουν, αποστέλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., προκειμένου να εξαιρεθούν οι εκτάσεις αυτές από την οικονομική ενίσχυση που δίδεται στους κτηνοτρόφους που τις έβοσκαν πριν από την πυρκαγιά, αφού πλέον δεν βοσκούνται.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παροχή βοήθειας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς ειδοποιήστε εγκαίρως το 199

 

Ο Διοικητής

Ζώης Κ. Γιώτης

Επιπυραγός

Σχόλια - Facebook Comments