....

ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟ 2014 ΕΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Τρίμηνες θα είναι οι καταστάσεις εσόδων (πελατών) που θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω ΤΑΧΙΣ για το τρέχον έτος 2014,

τόσο για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ όσο και για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, ενώ οι καταστάσεις εξόδων (προμηθευτών) θα είναι ετήσιες, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1078 «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών από 1/1/2014», που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια. Ειδικότερα οι καταστάσεις εξόδων (προμηθευτών) του ημερολογιακού έτους 2014 θα υποβάλλονται μέχρι την 2/2/2015, δεδομένου ότι η 31/1/2015 συμπίπτει με την ημέρα Σάββατο. Από το 2015, για όλους τους αγρότες, οι καταστάσεις εσόδων (πελατών) θα είναι μηνιαίες και εξόδων (προμηθευτών) ετήσιες.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος υπόχρεοι σε υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία από 1/1/2014 είναι και οι αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που υπάγονται είτε στο ειδικό είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..
Επισημαίνεται ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (άρθρο 41 του ν. 2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις πελατών (μόνο για τα τιμολόγια πώλησης που τυχόν εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους) και προμηθευτών, ανεξάρτητα της απαλλαγής τους από την τήρηση βιβλίων με βάση τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ..

Συναλλαγές που περιλαμβάνονται
Στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών περιλαμβάνονται τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).
Ενδεικτικά, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, περιλαμβάνονται τα εξής φορολογικά στοιχεία:
● Τα τιμολόγια, «χρεωστικά» ή πιστωτικά, για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, μεμονωμένων ή επαναλαμβανόμενων, την είσπραξη επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, αποζημιώσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και άλλων ανόργανων εσόδων, την αγορά αγροτικών προϊόντων, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
● Οι εκκαθαρίσεις που εκδίδονται για την πώληση ή την αγορά για λογαριασμό τρίτου ή που προβλέπονται από αποφάσεις του υπουργού οικονομικών για ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών.
● Τα φορολογικά στοιχεία που εξομοιώνονται με τιμολόγια, όπως, συμβόλαια μεταβίβασης για την πώληση ακινήτων, έγγραφα πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ύδατος κ.λ.π.
● Οι τίτλοι κτήσης που εκδίδονται για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών από μη υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή από αρνούμενο έκδοσης.
● Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών και οι αποδείξεις επιστροφής λιανικώς πωληθέντων αγαθών. Σημειώνεται ότι για τις λιανικές συναλλαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδομένα.
● Τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται για τις αυτοπαραδόσεις αγαθών και τις ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών, κ.λ.π.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Σταύρος Παϊσιάδης
info@agrotypos.gr

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments