....

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕΛΛΑΣ

 

 

 

   ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΕΔΕΣΣΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ Ο.Τ.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ), ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΔΡΑΣ, ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ »

 

Από τη Διεύθυνση Δασών Πέλλας, , ανακοινώνεται ότι με την 14870/13-8-2018 ( ΑΔΑ : Ψ787ΟΡ1Υ-ΝΞΨ )  ταυτάριθμη  απόφασή μας , τροποποιήθηκε η 16052/30-10-2017- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3-11-2017  (ΑΔΑ: ΩΕ5ΤΟΡ1Υ-ΗΒΖ) απόφαση με την οποία αναρτήθηκε  στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/das.aspx ) ο δασικός χάρτης όλων των Τοπικών και Δημοτικών  Κοινοτήτων ( 82 συνολικά ) των Δήμων Αλμωπίας ,Έδεσσας (εκτός του προ-Καποδιστριακού Ο.Τ.Α.Έδεσσας), Πέλλας και Σκύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182 Α΄) όπως ισχύει, κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής :

«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου  κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις , αποκλειστικά και μόνο στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων ή των αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων , ξεκινά την 13ηη Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει την 10η Σεπτεμβρίου 2018  ,  ημέρα Δευτέρα.  Η ίδια καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού ».

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζομένων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

 Οι αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων αφορούν μόνο τα προβλεπόμενα στην παρ. Α της153394/919/12-4-2017(Φ.Ε.Κ. 1366/Β΄) Υπουργικής Απόφασης και μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά στην παραπάνω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ  και στη Διεύθυνση Δασών Πέλλας.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης η αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος  έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο, ο Δήμος ΄Εδεσσας και η ΠΕ Πέλλας, εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.)

  •  Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Έδεσσας

Δασικό Περίπτερο Διοικητηρίου

Τηλ : 2313309764  και 

Γραφείο 521 , 5ος όροφος,

Τηλ.: 238102760 & 2381022951

Δ/νση Δασών Πέλλας, Διοικητήριο Έδεσσας, 582 00 ΄Εδεσσα.

Fax:2381029954

 

  • Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Αριδαίας

Δασαρχείο Αριδαίας

Λεωφ. Ξενιτίδη 18/Ερμού 50

        584 00 Αριδαία

       Τηλ.:2384021242 & 2384024897

  Fax:2384022626

τις εργάσιμες ημέρες , κατά τις ώρες 07.30π.μ. έως 3.30μ.μ. καθ΄όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης ο αναρτημένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος  και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                           Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

                                                                          ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

 

                                                                                                                   

                                                                                ΒΑΡΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

                                                                                  Δασολόγος με Α΄βαθμό

 

Σχόλια - Facebook Comments