Για το Μέτρο 5, του άρθρου 68, που αφορά στους γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών