WWW.TASTV.GR

Επικαιρότητα

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

PLHROMES_AGROTONΠοιοι δικαιούνται επίδομα ορεινών περιοχών

 

Με καθυστέρηση ενός έτους, καθώς πέρυσι οι αρμόδιοι στο υπουργείο Οικονομικών ...αφαιρέθηκαν και δεν έβγαλαν στην ώρα της την προβλεπόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, θα χορηγηθεί το επίδομα σε φτωχές οικογένειες που διαμένουν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Η μνήμη των υπευθύνων του υπουργείου Οικονομικών ίσως φέτος που έρχονται εκλογές για την αυτοδιοίκηση και την ευρωβουλή, αφυπνίστηκε και εκδόθηκε η ΚΥΑ με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή επιδόματος σε οικογένειες με εισόδημα κάτω από 4.700 ευρώ το χρόνο, πολύ χαμηλότερα δηλαδή από τα όρια της φτώχειας.

Ειδικότερα, το επίδομα είναι 600 ευρώ για εισόδημα έως 3.000 ευρώ και 300 ευρώ για εισοδήματα από 3.000 έως 4.700 ετησίως.

Χορηγείται εφάπαξ μετά την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και αφορά μόνο σε περιπτώσεις διαμονής επί τουλάχιστον 2 ετών στις περιοχές αυτές.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο «πέρυσι δεν δόθηκε λόγω της μη έκδοσης Κοινής υπουργικής απόφασης για τα δικαιολογητικά».

petkos_agrasΦέτος, η εγκύκλιος εκδόθηκε και περιγράφει αναλυτικά δικαιούχους, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης.

ΟΛΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

"Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2013

Αρ.Πρωτ.:2/111270 /0026

ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 27του ν. 3016/2002 Α.110) και τη εν γένει διαδικασία καταβολής της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης στους δικαιούχους μέλη οικογενειών που κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ.

1. Στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού θεσπίστηκε με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 27του ν.3016/2002 η χορήγηση ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης, προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και να αποτραπεί ο κίνδυνος να ερημωθούν ολόκληρα χωριά που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

2.α. Με τις διατάξεις αυτές, δικαιούχοι της εν λόγω εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 85/148/ΕΟΚ, και των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ΕΥΡΩ

β. Ειδικότερα το ύψος της υπόψη εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται μετά την κατά καιρούς αναπροσαρμογή του στο ποσό των εξακοσίων (600) ΕΥΡΩ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ΕΥΡΩ και των τριακοσίων (300) ΕΥΡΩ εφόσον αυτό κυμαίνεται μεταξύ τριών χιλιάδων (3.000) ΕΥΡΩ και τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ΕΥΡΩ.

3.α. Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.

β. Για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων με τον όρο «οικογένεια» εννοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο συμβιούντων συζύγων μετά των ανηλίκων και αγάμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Κατόπιν αυτού ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο - αρχηγό της οικογένειας.

Παραδείγματα:

1. Αν σε ένα σπίτι ζουν δύο (2) οικογένειες παππούς - γιαγιά, πατέρας - μητέρα - παιδιά, κάνουν δύο ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, παρόλο που είναι ένα (1) νοικοκυριό δικαιούνται εισοδηματική ενίσχυση και οι δύο οικογένειες λαμβανομένων υπόψη σε κάθε περίπτωση και τα εισοδηματικά κριτήρια έκαστης.

2. Αν σε ένα σπίτι ζει μια οικογένεια πατέρας - μητέρα - παιδί αλλά το παιδί δεν είναι προστατευόμενο μέλος, (κάνει ξεχωριστή φορολογική δήλωση) μόνος δικαιούχος της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι ο πατέρας (εφόσον πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια). Το παιδί δεν είναι δικαιούχος διότι στην προκειμένη περίπτωση δεν αποτελεί από μόνο του οικογένεια.

γ. Στους δικαιούχους της ενίσχυσης περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες που αποτελούνται συγκεκριμένα από:

αα) Πατέρα άγαμο, χήρο ή διαζευγμένο και τα τέκνα του (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τον βαρύνουν φορολογικά.

ββ) Μητέρα άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη και τα τέκνα της (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και την βαρύνουν φορολογικά.

δ. Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια {για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται πάνω από δύο (2) μέλη}.

ε. Την εισοδηματική ενίσχυση για την οικογένεια στην περίπτωση που ο πατέρας δεν είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτείται η μητέρα.

4. Περαιτέρω και για τον ίδιο σκοπό η έννοια του όρου «ετήσιο οικογενειακό εισόδημα» προσδιορίζεται ως ακολούθως:

«Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα» το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.

Κατόπιν αυτού κατά τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των προαναφερόμενων εισοδημάτων όλων των μελών της οικογένειας, όπως αναγράφεται στο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση. Σε περίπτωση δε ύπαρξης τεκμαρτού εισοδήματος διενεργείται σύγκριση πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος και λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο εξ αυτών.

Β. Διαδικασία και δικαιολογητικά.

1. Με την αριθ. Κ.Υ.Α. (Β.1911) επανακαθορίστηκε η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της υπόψη εισοδηματικής ενίσχυσης. Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Η καταβολή, στους δικαιούχους, της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης γίνεται εφάπαξ μετά τη 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους με την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. Συγκεκριμένα ο δικαιούχος της εισοδηματικής ενίσχυσης υποβάλει μαζί με την αίτησή του (i) βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του, από την οποία προκύπτει η επί 2ετία τουλάχιστον διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή, (ii) υπεύθυνη δήλωση, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια και για το ίδιο έτος, (iii) αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται την εισοδηματική ενίσχυση, (εισοδήματα του προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης αυτής (Έντυπο Ε1), αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.

Σημειώνεται ότι: (i) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994 ) η υποβολή φορολογικής δήλωσης καθίσταται από 1/1/2013 υποχρεωτική τηρουμένων των προϋποθέσεων και των επιφυλάξεων που ορίζονται στον Κώδικα αυτό, (ii)σε περίπτωση που ο δικαιούχος της εισοδηματικής ενίσχυσης αιτείται για τη χορήγησή της για έτος, που δεν ήταν υπόχρεος για υποβολή φορολογικής δήλωσης, τότε θα προσκομίζει με προσωπική του ποινική ευθύνη, υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία και θα αναφέρεται ο συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο δεν ήταν υπόχρεος στην υποβολή της. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση, όπως έχει γίνει δεκτό από την Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, δεν επέχει θέση βεβαίωσης (σχετ. το αριθ. Δ12 1170460/ΕΞ2010/17-10-2010 έγγραφο).

Τέλος επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι Υ.Δ.Ε. κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της ανωτέρω δαπάνης μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο θεωρούν απαραίτητο.

β. Η αρμοδιότητα για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών περιήλθε στις Δ/νσεις Οικονομικού των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή στα Τμήματα Διοικητικού - Οικονομικού του νομού της κατοικίας του δικαιούχου, όπου και ελέγχεται η πληρότητά τους. Οι υπηρεσίες αυτές συντάσσουν σε δύο (2) αντίτυπα την προβλεπόμενη κατάσταση πληρωμής, που υπογράφεται μόνο από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού ή του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού, και μαζί με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται με μέριμνά τους και τα λοιπά δικαιολογητικά αποστέλλονται στις Υ.Δ.Ε, οι οποίες είναι κατά τόπο αρμόδιες για τον έλεγχο, εκκαθάριση και την έκδοση της εντολής πληρωμής της δαπάνης, στο όνομα του δικαιούχου της εισοδηματικής ενίσχυσης.

2. Προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πολιτών που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι αιτήσεις των δικαιούχων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ {(σχετ. η αριθ.8915/2005 Κ.Υ.Α. (Β.634)}, τα οποία στη συνέχεια διαβιβάζουν στις Διευθύνσεις Οικονομικού ή στα Τμήματα Διοικητικού - Οικονομικού των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Γ. Μεταβατικές διατάξεις.

Μετά την 11-5-2012 ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της παρ. 10α του άρθρου 45του ν. 4071/2012η αρμοδιότητα καταβολής της εν λόγω εισοδηματικής ενίσχυσης περιήλθε στις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου. Επειδή δε κατά το έτος 2012 δεν κατέστη δυνατό να καταβληθεί η εισοδηματική ενίσχυση λόγω μη έκδοσης της προβλεπόμενης Κ.Υ.Α., τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αυτής μπορεί να κατατεθούν από τους δικαιούχους κατά το τρέχον έτος 2013.

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΚΡΗΣ"

 

ΠΗΓΗ: http://www.paseges.gr

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: «ΕΝΤΑΞΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΕΡΓΟ»

ANTIPER_PELLASO Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Θεόδωρος Θεοδωρίδης για τις Παρακάμψεις Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας:

«Εντάξτε και τις δύο ως ενιαίο έργο»

Νέα επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

 

Με νέο έγγραφό του προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και μετά από τη σύμφωνη γνώμη τοπικών πολιτικών παραγόντων της Πέλλας, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Σχεδιασμού κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης ζητάει να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και οι δύο παρακάμψεις.

Σε συνέχεια α) της υπ’ αριθ. Οικ.ΠΚΜ387977/10-10-2013 επιστολής του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ. κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη σχετικά με την ένταξη των έργων των παρακάμψεων Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας στο Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» , β) της συνάντησης που είχαν οι δύο άνδρες στο Υπουργείο για το συγκεκριμένο θέμα στις 11-10-2013 και γ) της νέας πρότασης ένταξης του έργου (υπ’ αριθ. 395352/9515/3-12-2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ.) σε ΣΑΕ του ΥΠΟΜΕΔΙ στο Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» είχαμε, τις προηγούμενες ημέρες, την απάντηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 

familysupermarketΣυγκεκριμένα, με το υπ’ αριθ. 5740/4-12-2013 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» προτείνει την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013 (Π.Δ.Ε. 2013) του Έργου: «Βελτίωση Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, τμήμα Παράκαμψη Γιαννιτσών» με προτεινόμενο προϋπολογισμό 113.000.000,00 ευρώ, με νέο ενάριθμο ως κωδικό του έργου και με προτεινόμενη πίστωση για το 2013 ποσό ύψους 1.000,00 ευρώ, λόγω του «κλεισίματος» της χρονιάς.

 

Παρ’ όλα αυτά, στη συνάντηση που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ. κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, στο περιθώριο ημερίδας στη Θεσσαλονίκη, με το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Στράτο Σιμόπουλο του εξέφρασε την απολύτως αιτιολογημένη άποψη - πρόταση της Π.Ε. Πέλλας ότι πρέπει να ενταχθούν σε χρηματοδοτικό μέσο και τα δύο έργα, της Παράκαμψης Γιαννιτσών και της Παράκαμψης Χαλκηδόνας ως ενιαίο έργο και όχι μόνο το έργο της Παράκαμψης των Γιαννιτσών. Του ανέφερε επίσης, ότι, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας έχει ως πρώτο έργο στην ατζέντα των έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το έργο των δύο παρακάμψεων.

 

Άλλωστε, όπως επανειλημμένα έχει τονίσει ο κ. Θεοδωρίδης για το έργο των Παρακάμψεων Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας:

 • Υπάρχει μελετητική ωριμότητα των έργων
 • Η ένταξη σε χρηματοδοτικό μέσο και των δύο παρακάμψεων μαζί θα αποφέρει μεγαλύτερη έκπτωση στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου, συνεπώς, τα δύο έργα θα κατασκευαστούν με πολύ λιγότερα χρήματα (ίσως το ποσό να ισούται με τον προϋπολογισμό του ενός έργου εάν προκηρυχθεί μεμονωμένα) προς όφελος των ελληνικού κράτους
 • Έχουν ειδικό αναπτυξιακό και ανταποδοτικό χαρακτήρα καθώς θα επιτρέψουν τη λειτουργική μεταφορά των αγροτικών και μεταποιημένων προϊόντων της Πέλλας και κατ’ επέκταση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διασυνδέοντάς την με τα Εθνικά και Διευρωπαϊκά δίκτυα συνεισφέροντας με πολύτιμο συνάλλαγμα στον προϋπολογισμό της χώρας μας.
 • Οι δύο παρακάμψεις αποτελούν ένα ενιαίο έργο και θα λύσουν σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα ασφάλειας του συγκεκριμένου οδικού τμήματος της Πέλλας και θα διευκολύνουν την πρόσβαση στην περιοχή.

 

Ο κ. Σιμόπουλος από την πλευρά του, αποδέχτηκε, υιοθέτησε και συμφώνησε με την άποψη του κ. Θεοδωρίδη, τονίζοντας ότι θα υποστηρίξει την τεκμηριωμένη πρόταση του κ. Αντιπεριφερειάρχη, όπως αυτή παρουσιάζεται και μέσα από τη σχετική αλληλογραφία.

 

Να αναφέρουμε ότι τις επόμενες ημέρες ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεοδωρίδης θα έχει νέα συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρυσοχοϊδη, ενώ θα επιδιώξει παράλληλα να συναντηθεί και με τον

Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Χατζηδάκη για να του εκθέσει την πρόταση της Π.Ε. Πέλλας και την αναγκαιότητα για την κατασκευή του έργου των δύο παρακάμψεων.

 

Σε επικοινωνία, τέλος, που είχε ο κ. Θεοδωρίδης σήμερα το πρωϊ με υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διεμήνυσε προς πάσα κατεύθυνση ότι η Πέλλα δεν μπορεί να αποδεχθεί και άλλη αδικία και ότι οι δύο παρακάμψεις πρέπει να ενταχθούν μαζί.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ (BINTEO)

romaniaΕλλάδα - Ρουμανία στην Τούμπα

Τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του ρουμανικού ποδοσφαίρου είναι στο ρόστερ της Ρουμανίας για το φιλικό με την Εθνική Euro 2004 στην Τούμπα.

Η Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έκανε σήμερα γνωστή την λίστα με τους θρύλους του ρουμανικού ποδοσφαίρου, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα στην Τούμπα αντιμέτωπη της Πρωταθλήτριας Ευρώπης 2004 Εθνικής ομάδας της Ελλάδας.

Ο κορυφαίος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, ο Γκεόργκι Χάτζι θα συνοδεύεται από όλα τα μεγάλα ονόματα της Ρουμανίας των Παγκοσμίων Κυπέλλων του '94 και του '98 και όχι μόνο.

BROUKLHS_2Τερματοφύλακες: Μπόγκνταν Στελέα, Στέφαν Πρέντα.

Αμυντικοί: Μίοντραγκ Μπελοντέντιτσι, Ντανιελ Προντάν, Γκεόργκι Ογκαράρου, Ιλιαν Μίου, Γκεόργκι “Γκίκα” Ποπέσκου, Νταν Πετρέσκου, Τόνι Ντόμπος, Τσιρίτα, Τίμπορ Σελίμες, Νάνα Φαλέμι.

Μέσοι: Ιοαν Σαμπάιου, Ιοσιφ Ροτάριου, Κοσταντιν Γκαλκα, Λουτσιάν Μαρινέσκου, Νίκα Παντούρου, Ντόρινελ Μουντεάνου, Γκάμπριελ Παράσκιβ, Ιονελ Ντανκιουλέσκου.

Επιθετικοί: Αντριαν Ιλιε, Βιορελ Μολντοβάν, Φλοριν Ραντουτσόιου, Μπόγκνταν Μάρα, Φλορίν Μπράτου, Γκεόργκι Χάτζι, Ιον Βλαντόιου. Γκεόργκι “Γκίκα” Κραϊοβεάνου.

 

Στον πάγκο της Εθνικής Ρουμανίας θα καθίσει ο προπονητής των Μουντιάλ Ανχελ Ιορντανέσκου, με “βοηθούς” τον Γκάμπι Μπαλιντ και τον Ιλιε Ντουμιτρέσκου.

 

“Γίνε ο 12ος παίκτης”!

 

Μπορείς κι εσύ να βοηθήσεις σε αυτή την προσπάθεια για την ενίσχυση της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων – ΕΛΕΠΑΠ (όλα τα έσοδα πηγαίνουν για την ενίσχυσή της) ακόμη και αν δεν μπορείς να βρεθείς την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου στο γήπεδο της Τούμπας, στον φιλανθρωπικό αγώνα που διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να δεις και να χειροκροτήσεις ξανά την αγαπημένη σου Εθνική ομάδα. Μπορείς να αγοράσεις ένα εισιτήριο (τιμή 2 ευρώ) από ένα κατάστημα “Γερμανός” σε όλη την Ελλάδα, για να βοηθήσεις να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για τα παιδιά που έχουν μείνει αβοήθητα.

Ο φιλικός αγώνας της Εθνικής του Euro 2004 με την Ρουμανία του Χάτζι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά ζωντανά από τον ΟΤΕ TV.

 

{youtube}7dg8XJW7Bp8{/youtube}

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΟΑΤΙΚΟΥ PAAFRD

OPEKEPE_MAKRI_LOGO«Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Κροατικού PAAFRD.»

Στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας την 10η Δεκεμβρίου 2013, υπεγράφη Σύμφωνο Συνεργασίας, μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του αντίστοιχου Κροατικού Οργανισμού Πληρωμών P.A.A.F.R.D. Σκοπός της Συμφωνίας  είναι η ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Οργανισμών, με το σκεπτικό ότι οι δύο χώρες εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά και προβλήματα. Ειδικότερα προβλέπεται συνεργασία σε τεχνικά, οργανωτικά, νομικά, διαδικαστικά και διοικητικά θέματα, που αφορούν στην διαχείριση προγραμμάτων για την αλιεία, τις άμεσες ενισχύσεις και την αγροτική ανάπτυξη.

koukos2Με αυτήν την Συμφωνία πρόκειται να ενισχυθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα  και των δύο Οργανισμών, προς όφελος των Ελλήνων και Κροατών παραγωγών. Την συμφωνία υπέγραψαν ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Αλέξανδρος Οφίδης και ο Γενικός Διευθυντής του PAAFRD κ. Ante Pezo.


ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

IMG_2018Επιχειρηματίες και σύμβουλοι Εξαγωγικών Επιχειρήσεων ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Επιμελητηρίου Πέλλας και παραβρέθηκαν στην παρουσίαση του Οδικού Χάρτη Εξαγωγών της Global Greece που έχει εκδώσει το Επιμελητήριο Πέλλας με τη χορηγία της SingularLogic. Ένα Εργαλείο για τις επιχειρήσεις που έχουν ή στοχεύουν στον εξαγωγικό προσανατολισμό ώστε να μπορέσουν να αντλήσουν την πληροφόρηση η οποία είναι το σημείο αναφοράς του σύγχρονου επιχειρηματία για μια επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριότητα.

Η ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο στην Έδεσσα.

Την εκδήλωση προλόγισε και συντόνισε η Οικονομική Επόπτης του Επιμελητηρίου Πέλλας κα Ιωάννα Διαμαντή η οποία αναφέρθηκε στην σημαντική πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου για την υποστήριξη των επιχειρήσεων μελών του και παρουσίασε τους εισηγητές της εκδήλωσης: Τον κο Μπάμπλη Φιλανδαρλή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Global Greece και δημιουργό του χάρτη και τον κο Αστέριο Τζανή στέλεχος της SingularLogic.

TASOS_VIDEO_2O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πέλλας κ. Ιορδάνης Τσώτσος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην οικονομική κατάσταση και το επιχειρηματικό κλίμα και τόνισε ότι με τις πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου γίνεται προσπάθεια να δώσει στις επιχειρήσεις μέλη του διεξόδους για ανάπτυξη σε ένα σύγχρονο περιβάλλον μέσα από την εξωστρέφεια και τον εξαγωγικό προσανατολισμό ώστε να επεκταθούν σε νέες αγορές αλλά μέσα από την σωστή διαδρομή και τα σωστά βήματα.

Παράλληλα τόνισε την μεγάλη ανησυχία της Επιμελητηριακής Κοινότητας και τις προσπάθειες που γίνονται σε κεντρικό επίπεδο μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στην οποία είναι Αντιπρόεδρος με συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, αρμόδιους Υπουργούς και Διοικητές Οργανισμών και υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων για να δοθούν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα των επιχειρήσεων.

Επιχειρηματικότητα είναι να τολμάς και να ρισκάρεις στα δύσκολα και έτσι το Επιμελητήριο Πέλλας παρά την δύσκολη συγκυρία πρωτοστατεί για να δώσει διεξόδους μέσα από το άνοιγμα νέων αγορών και ευκαιριών για τους επιχειρηματίες μέλη του.

 

Στην πρώτη παρουσίαση με θέμα: «Οδικός χάρτης εξαγωγών και Εξαγωγική Ανάπτυξη» ο κ. Μπάμπης Φιλανδαρλής ανέπτυξε τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να προσέξει ο κάθε επιχειρηματίας στο ανταγωνιστικό Διεθνές περιβάλλον καθώς και τα δυνατά σημεία των Ελληνικών επιχειρήσεων. Αναφέρθηκε στην Εθνική στρατηγική που είναι ανύπαρκτη και τόνισε στην σημαντική πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου για την έκδοση του οδικού χάρτη Εξαγωγών που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις ουσιαστικά να έχουν έγκυρη ενημέρωση και άμεση πληροφόρηση για όλους τους τομείς που τους ενδιαφέρουν στην διεθνή αγορά.

Στην δεύτερη παρουσίαση με θέμα: Οι εφαρμογές μας «πολύτιμα Εργαλεία» για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις το στέλεχος της SingularLogic κ. Αστέριος Τζανής παρουσίασε τις καινοτόμες εφαρμογές Galaxy, myGalaxy και moRE» οι οποίες σχεδιάστηκαν με γνώμονα την καλύτερη οργάνωση και παρακολούθηση των επιχειρήσεων αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες τάσεις στην Πληροφορική, όπως το mobility και το cloud computing. Επίσης παρουσιάστηκε η ειδική παραμετροποίηση, λειτουργικότητά και οι ενσωματωμένες ροές εργασιών για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και δραστηριότητάς. Συνδυαστικά οι λύσεις τις SingularLogic δίνουν τη δυνατότητα στον επιχειρηματία και τα στελέχη της εξαγωγικής επιχείρησης, όπου και αν βρίσκονται εντός ή εκτός γραφείου, να έχουν πρόσβαση και συνολική εικόνα για τα επιχειρηματικά δεδομένα και διαδικασίες βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο την εταιρία να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο, περισσότερη ευελιξία και να αξιοποιήσει καλύτερα τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Μετά τις παρουσιάσεις ακολούθησε συζήτηση στην οποία απαντήθηκαν ερωτήσεις των παρευρισκομένων επιχειρηματιών.

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

dhmarxeio_edessa03ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάντηση διαλόγου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς περιοχών της Έδεσσας

 

Ο Δήμος Έδεσσας προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε συνάντηση ενημέρωσης και συζήτησης για το πρόβλημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιοχών Αγίου Μάρκου, Ντερέ και Καραμάν.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12:00.

SPEEDEX

ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ: ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

DHMARXEIO_PELLASΔωρεάν διανομή τροφίμων από το Δήμο Πέλλας 

Ο Δήμος  Πέλλας  ενημερώνει τους δικαιούχους του προγράμματος δωρεάν διανομής   τροφίμων σε απόρους ( Πρόγραμμα Ε.Ε. έτους 2013) που υλοποιεί  σε  συνεργασία  με   την  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Πέλλας,  ότι η διανομή των ποσοτήτων τυριού φέτας Π.Ο.Π., θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  12 Δεκεμβρίου, από τις 8.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι  και  την  Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου  από τις 8.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι για τους κατοίκους όλων των  περιοχών του Δήμου από το κτήριο που ευρίσκεται στον χώρο των εργατικών κατοικιών στα Γιαννιτσά (πρώην Super Market).Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, ενώ θα ακολουθήσει διανομή και άλλων ειδών διατροφής σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εκ νέου.

BROUKLHS_2Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή είναι η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2382350849, 2382350840.

Να διευκρινίσουμε ότι δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσοι ήδη υπέβαλλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχουν εγκριθεί από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ»

DSC00635ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ»

Τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Προωθώντας την αειφόρο ανάπτυξη στους μαθητές», πραγματοποιήθηκε στο ΚΠΕ Βελβεντού από 29/11 έως 1/12/2013. Βασισμένο στη θεματική ενότητα: «Περιβαλλοντικές και παραδοσιακές προεκτάσεις στο δομημένο περιβάλλον», απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης νομών εμβέλειας του ΚΠΕ.

BROUKLHS_2Στο σεμινάριο συμμετείχε ως εισηγήτρια και συντονίστρια εργαστηρίου, η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπ/σης Π.Ε.Πέλλας, κ. Ελισάβετ Φράγκου με τίτλο εισήγησης: «Παράδοση και περιβάλλον, συνοδοιπόροι στο χώρο και στο χρόνο».

Η εισήγηση συνυφασμένη με την τοπική παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά, αναδείκνυε τη σχέση αλληλεπίδρασης φυσικού, δομημένου, ανθρωπογενούς και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Στην εισήγησή της η κ. Φράγκου τονίζει: « Το φυσικό περιβάλλον, η τοπική ιστορία, ο λαϊκός πολιτισμός, είναι έννοιες συμπληρούμενες και αλληλοεξαρτώμενες. Μέσω αυτού του τρόπου προσέγγισης αναδεικνύεται η ιστορική και πολιτιστική παράδοση, η ερμηνεία της σχέσης του φυσικού περιβάλλοντος με την πορεία και εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών, η εκδήλωση ενδιαφέροντος και σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά. Με βάση τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά κάθε τόπου, έχει δομηθεί ένα πολύ μεστό περιεχομένου και ουσίας οικοδόμημα πολιτιστικής παρακαταθήκης, λειτουργώντας το ίδιο πλέον ως προστάτης και θεματοφύλακας  περιβαλλοντικής ταυτότητας και ακεραιότητας, δημιουργώντας σχέσεις αειφορικής αλληλεπίδρασης ……… Ξεκινώντας από το σήμερα και γνωρίζοντας τον παραδοσιακό πολιτισμό οι μαθητές αποκτούν μια πρώτη συνείδηση του ιστορικού χρόνου και κάνουν συγκρίσεις με το χθες. Η επαφή με την πολιτιστική μας κληρονομιά και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, οδηγεί τους/τις μαθητές/τριες στην αναγνώριση σημαδιών που συνδέουν τον άνθρωπο με τον τόπο, την ιστορία και την παράδοση».

ΟΚΤΩ ΕΚΑΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΦΕΤΟΣ Ο… ΆΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ!

agios_basilhsΟκτώ εκατ. γράμματα έχει να διαβάσει φέτος ο… Άγιος Βασίλης!

Ο αριθμός των γραμμάτων των παιδιών έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση

Ο Άγιος Βασίλης, οι Τρεις Μάγοι και οι υπόλοιποι φύλακες των χριστουγεννιάτικων παραδόσεων λαμβάνουν 8 εκατομμύρια γράμματα το χρόνο, παρότι εάν η εποχή του Διαδικτύου έχει κάνει λιγότερο δημοφιλές το παραδοσιακό ταχυδρομείο, ανακοίνωσε σήμερα η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (UPU), μια υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η οποία εδρεύει στη Βέρνη.

MHLIONHΟ αριθμός των γραμμάτων των παιδιών προς τις παραδοσιακές μορφές των Χριστουγέννων έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια, τονίζει στην ανακοίνωσή της η Ένωση.

Αν και τα γράμματα συχνά έχουν απλά διεύθυνση παραλήπτη «Άγιος Βασίλης, Βόρειος Πόλος» ή προς τον «Άγιο των Χριστουγέννων», οι εργαζόμενοι στα ταχυδρομεία όλου του κόσμου, από τη Βραζιλία έως την Φινλανδία και το Λίβανο φροντίζουν τα γράμματα να μην επιστρέφονται με την σήμανση «χωρίς παραλήπτη».

Σε διάφορες χώρες, έχουν συσταθεί υπηρεσίες προκειμένου τα παιδιά να λαμβάνουν απαντήσεις στα γράμματά τους.

Πηγή: protothema.gr

ΣΒΗΝΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1,2 ΔΙΣ. ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

LATHREMPORIOΣβήνουν πρόστιμα 1,2 δισ. για λαθρεμπόριο πετρελαίου

 

Του Κώστα Χαρδαβέλλα

Σάλο προκαλεί στις κοινοβουλευτικές ομάδες ΝΔ και ΠΑΣΟΚ τροπολογία των Στουρνάρα – Βρούτση που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή και θα συζητηθεί αύριο, σύμφωνα με την οποία:

Σβήνονται αναδρομικά πρόστιμα 1,2 δισ. ευρώ που έχουν επιβληθεί το 2010 και 2011 σε εταιρείες πετρελαιοειδών για τις λεγόμενες «τριγωνικές συναλλαγές για εισαγωγή πετρελαίου». Δηλαδή, αγοράζουμε πετρέλαιο π.χ. από την Ουκρανία και το φέρνουν στην Ελλάδα μέσω Κύπρου για να γλυτώσουν τους υψηλούς φόρους εισαγωγής ξένων προϊόντων στην Ελλάδα.

SPEEDEXΤο 2010 είχε ψηφιστεί νόμος που απαγόρευε αυτές τις «τριγωνικές συναλλαγές» μέσω «φορολογικών παραδείσων» του εξωτερικού καθώς είχε διαπιστωθεί ότι με τον τρόπο αυτό, εταιρείες εισαγωγών στην Ελλάδα καυσίμου αλλά και άλλων προϊόντων γλύτωναν την καταβολή μεγάλων ποσών για φόρους στο ελληνικό δημόσιο. Είχαμε δηλαδή να κάνουμε με ένα καλά στημένο σύστημα λαθρεμπορίας που ο νόμος του 2010 ήθελε να καταστρέψει.

Τώρα όμως, με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή σβήνονται τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στις εισαγωγικές εταιρείες και στις εταιρείες πετρελαιοειδών στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικής αξίας 1,2 δισ.

Πάντως οι αριθμοί που παρουσιάζει σήμερα το newsbomb.gr για την προστασία των πλουσίων φοροφυγάδων από το κράτος σοκάρουν. Όχι μόνο δεν τους κυνηγάνε οι κρατικές υπηρεσίες αλλά συχνά κάνουν και τα στραβά μάτια για να τους δώσουν το χρόνο να καλύψουν τις παρανομίες τους. Την ίδια ώρα νέοι φορονόμοι λιώνουν τον απλό πολίτη.

Τρία συγκεκριμένα παραδείγματα για την προστασία των «εχόντων»:

1ο: Την περίοδο 2009 – 2011, 54.246 Έλληνες έβγαλαν στο εξωτερικό 22 δισ. ευρώ. Εντοπίστηκαν από τους ελέγχους 436 «ύποπτες» υποθέσεις. Από αυτές έχουν ελεγχθεί μόνο δύο. Βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν μόνο 5 εκατ. ευρώ.

2ο: 14.700 μεγαλοοφειλέτες χρωστάνε στο ελληνικό δημόσιο 37 δισ. ευρώ. Από αυτούς 4.025 έχουν συλληφθεί για χρέη 11,3 δισ. και έχουν εισπραχθεί μόνο 305 εκατομμύρια σε δύο χρόνια.

3ο: Πρόσφατη έρευνα του πανεπιστημίου του Σικάγου για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα αποκάλυψε ότι: το 2009 στην Ελλάδα δεν δηλώθηκαν έσοδα 28 δισ. ευρώ. Το αποτέλεσμα ήταν 11,2 δισ. ευρώ η ετήσια απώλεια σε φόρους. Οι νέοι φόροι μέσω των Μνημονίων 2010 – 2014 είναι 30 δισ. ευρώ. Δηλαδή, εάν είχαν δηλωθεί από τους φορολογούμενους όλα τα έσοδά τους μόνο το 2009 η Ελλάδα θα γλύτωνε από τους φόρους που επιβάλουν τα Μνημόνια.

Ποιους καλύπτουν, ποιοι τους καλύπτουν και πως λειτουργεί το σύστημα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα με την προστασία των πολιτικών, θα αποκαλυφθούν απόψε το βράδυ στις 23:30 στην εκπομπή «Αθέατος Κόσμος» στο Extra 3.

ΠΗΓΗ: http://www.newsbomb.gr/

ΠΑΤΡΑ: ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

48704Πάτρα: Συγκλόνισε το πανελλήνιο νέα αυτοκτονία γυναίκας – Την βρήκαν κρεμασμένη σε δέντρο διπλά σε σχολείο!

 

Τέλος στη ζωή της έβαλε μια γυναίκα, η οποία κρεμάστηκε  από δέντρο στο Κάτω Καστρίτσι, στην Πάτρα. Τραγικές φιγούρες, τα στενά συγγενικά της πρόσωπα, που την εντόπισαν νεκρή.


Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, η 58χρονη  πρόσφατα είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, αφού έπασχε από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Συγγενείς και γείτονες της γυναίκας έκαναν λόγο για έναν άνθρωπο που βασανίστηκε τα τελευταία χρόνια και κάποιοι έλεγαν πως έμεινε αβοήθητη, με συνέπεια την τραγική της κατάληξη.

 

ΠΗΓΗ: http://www.eirinika.gr

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ: 3Η ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ – ΤΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ

banner-paramythoupoli-2013..Πέστε λογάκια μαγικά γλυκά σαν παντεσπάνι

και πριν λαλήσει ο πετεινός έτοιμο το βοτάνι

Στην Παραμυθούπολη του Δήμου Πέλλας, εικοσιδυό ολόκληρα μερόνυχτα θα ..μουσικομαγειρεύουμε, θα κάνουμε ..καλικαντζαρομαντζούνια και ως γνήσια ..ξωτικά θα φέρουμε την αναταραχή, την ξεγνοιασιά και το χαμόγελο σε όλους όσους μας επισκεφτείτε.

 

Βοτάνι, βοτανάκι, εννιά φορές να βράσεις,

να γίνεις σύννεφο, στον ουρανό να φτάσεις.

Απάνω από την πόλη να πας και να σταθείς

και πριν να ξημερώσει βροχούλα να γενείς

familysupermarketΗ καρδιά του Δήμου Πέλλας χτυπάει στον πεζόδρομο Γιαννιτσών. Σε συνεργασία με συλλόγους και εθελοντές θα συγκεντρώσουμε φάρμακα, τρόφιμα, παιχνίδια, σχολικά είδη και δώρα. Το τμήμα Kοινωνικής προστασίας του Δήμου Πέλλας, ο Ιερός Ναός Αγ.Γεωργίου με το Γεύμα της Αγάπης και η εθελοντική ομάδα ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ, φροντίζουν ώστε να μοιραστούν στους συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη. Έχουμε στόχο να εδραιωθεί αυτή συνεργασία ,έτσι ώστε να απαλυνθεί ο πόνος γύρω μας, γιατί : ..Είμαστε Εδώ. Όλοι Μαζί. Είμαστε Όλοι Εμείς.

 

 

Πληροφορίες: Δήμος Πέλλας τηλ. 2382 3 50805 κ 2382 0 84381 κ 2382 3 50849

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dimotiko_symboulio_skydrΣυνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας μηνός Δεκεμβρίου.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 κι ώρα 19:00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Στάθη Ανδρεάδη και με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1)Λύση κι εκκαθάριση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σκύδρας με την επωνυμία «ΔΗ.Κ.Ε.Σ», ορισμός εκκαθαριστών και μεταφορά αρμοδιοτήτων της.

2)Μεταφορά του προσωπικού της «ΔΗ.Κ.Ε.Σ» λόγω λύσης-εκκαθάρισης και μεταφορά αρμοδιοτήτων της και σύσταση προσωποπαγών θέσεων στο Δήμο Σκύδρας.

auto_semer3)Μεταφορά εισφοράς χρήματος σε γη στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Σκύδρας για τον Πέτρο Καραγιάννη του Αλεξάνδρου.

4)Μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Σκύδρας για τον Ευθύμιο Δημητριάδη του Ιωάννη.

5)Αίτηση του Ιωάννη Μουσικού του Γεωργίου για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας του στα Ο.Τ.60 και Γ97 της αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας.

6)Παραχώρηση ιδιωτικής έκτασης για τη νομιμοποίηση υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης στην Τοπική Κοινότητα Καλής.

ΚΕΠ ΑΡΙΔΑΊΑΣ: ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ ΚΛΕΙΣΤΟ

kepΟ Δήμος Αλμωπίας σας ενημερώνει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Αριδαίας, θα παραμείνει κλειστό τη Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου από τις 14:00 μ.μ. μέχρι τις 20:00 μ.μ.

familysupermarket

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΡΑΜΑ: ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΖΥΓΙΟ- ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ (ΔΙΠΥΡΗΝΙΚΗ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

ORAMA3η Ομιλία στα Γιαννιτσά με θέμα: «Διαζύγιο- Μονογονεϊκή (Διπυρηνική) Οικογένεια»

Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 - 20:00 στην Αίθουσα Πληροφόρησης Νέων στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα: «Διαζύγιο-Μονογονεϊκή (Διπυρηνική) Οικογένεια» με εισηγητή τον κο Κάλφα Δημήτριο, Ψυχίατρο, Αντιπρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Πέλλας.

 

BROUKLHS_2Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο  23810-51174 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου Πρόληψης www.kporama.gr

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ: 3Η ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ

paramith« Παραμυθούπολη της Αγάπης »

 

« Μια φορά και έναν καιρό η Καρδιά του Κόσμου λύγισε από τον πόνο γύρω της.

Τότε όλα τα παιδιά της γης αποφάσισαν να λάβουν δράση.

Έφτιαξαν παιχνίδια για να τα προσφέρουν μαζί με τρόφιμα, ρούχα, δώρα και ζαχαρωτά.

Τα συγκέντρωσαν όλα στο σπιτάκι της Αγάπης στην Παραμυθούπολη του Δήμου Πέλλας, όπου κατοικούσε η Καρδιά του Κόσμου.

Χτύπησαν δειλά την πόρτα, αλλά… καμία απάντηση.

Χτύπησαν πιο δυνατά και τότε άκουσαν την αδύναμη φωνή της Καρδιάς : ποιος είναι;

Είμαστε Εμείς! Όλοι Μαζί! Είμαστε Εμείς!

paramith_2Αμέσως η Σπείρα της Ζωής στροβιλίστηκε δυνατά παρασύροντας όλους στον τρελό χορό της.

Η Καρδιά του Κόσμου χτύπησε ξανά δυνατά.

Είμαστε Εδώ! Όλοι Μαζί! Είμαστε Εμείς! »

 

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της 3ης Παραμυθούπολης του Δήμου Πέλλας έχει ξεκινήσει. Θα διαρκέσει από τις 15 Δεκεμβρίου 2013 έως τις 6 Ιανουαρίου 2014.

Προσκαλούμε όλους, μικρούς και μεγάλους στη μαγευτική πανδαισία χρωμάτων, αρωμάτων, συναισθημάτων και δράσεων της Παραμυθούπολής μας!

Ας βάλουμε όλοι μαζί μια άνω τελεία στις έννοιες και στις υποχρεώσεις της καθημερινότητάς μας, χαρίζοντας στα παιδιά, αυτές τις μαγικές στιγμές.

Μουσικομαγειρέματα, ανεμοσκορπίσματα, ξωτικά, νεράιδες του χιονιού, Αϊ Βασίληδες, καρουζέλ, παγοδρόμιο, νερόμπαλες, ζαχαρωτά, παιχνίδια, χριστουγεννιάτικα στολίδια, λαμπιόνια, το μαγεμένο δάσος, η Χιονάτη, ο καραγκιόζης, συνθέτουν το …δικό μας παραμύθι!

MIKRH_CHINAΑυτή την χρονιά ανάμεσα στα σπιτάκια ξεχωρίζει το σπιτάκι της Αγάπης, όπου θα χτυπά η Καρδιά της Παραμυθούπολης! Ο Δήμος Πέλλας σε συνεργασία με συλλόγους, εθελοντές και εθελοντικές ομάδες θα συγκεντρώσει ρούχα, τρόφιμα, σχολικά είδη, παιχνίδια και ζαχαρωτά και θα τα διαθέσει την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη.

Αυτή την χρονιά στο ταχυδρομείο του Βόρειου Πόλου όπου, εμείς παιδιά, θα γράψουμε το γράμμα μας στον Αϊ Βασίλη, ας ζητήσουμε ένα μικρότερο δώρο, ώστε με το περίσσευμα της καρδιάς μας, να χαρίσουμε ένα χαμόγελο στα παιδιά που δεν μπορούν να έρθουν στη γιορτή μας!

Σας περιμένουμε!

 

Πληροφορίες – Συμμετοχές: Δήμος Πέλλας τηλ. 2382 3 50805 κ 2382 0 84381

ΕΔΕΣΣΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

BIGAΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ»

ΜΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

Φιλανθρωπική εκδήλωση λαογραφικού περιεχομένου, με ήθη και έθιμα του δωδεκαημέρου από τη Μικρά Ασία, διοργανώνει ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Πέλλας -« Η Μπίγα» την ερχόμενη Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11.30 το πρωί, στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως στην Έδεσσα (έναντι του Ψηλού Βράχου). Με τη φιλοσοφία της λαϊκής ρήσης «από εμένα λίγα και από το θεό πολλά.» θα υπάρχει ένας  κουμπαράς όπου ο καθένας προαιρετικά, θα  ρίχνει διακριτικά τον οβολό του. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Γηροκομείου Έδεσσας και του συλλόγου  Καρκινοπαθών. Την εκδήλωση  στηρίζουν με τη συμμετοχή τους, η Χορωδία και η ομάδα γυναικών του Συλλόγου Μικρασιατών, ο Λαογραφικός σύλλογος Θηριόπετρας «Μέγας Βασίλειος», η εκπαιδευτικός Σοφία Ταρασίδου, ο σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Έδεσσας  & Περιχώρων, ο σύλλογος Γονέων & LAOS_KAI_KOLONAKIΚηδεμόνων καθώς και  η  χορωδία του 9ου Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας, τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου.

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dhmotiko_symboylio_2013Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 17.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης 20.000,00 € από Υπ.Εσ. για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.
 2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας".
 3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Επισκευή φράγματος Μαργαρίτας".
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Επέκταση αρδευτικού δικτύου Τ.Δ. Καρυδιάς".
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Επέκταση αρδευτικού δικτύου οικισμού Κερασιάς".
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Επέκταση αρδευτικού δικτύου Νησίου".
 7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης στο φράγμα Μεσημερίου".
 8. Έγκριση Παράτασης Συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου "Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης στο φράγμα Μεσημερίου".
 9. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας "Προμήθεια - Εγκατάσταση φωτιστικών για την ανάδειξη των μικρών καταρρακτών Έδεσσας".
 1. petkos_agrasΥποβολή πρότασης ένταξης έργου με τίτλο «Ανάπλαση Οικισμού Άρνισσας» στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. στον Άξονα Προτεραιότητας 7 "Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας".
 2. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση πλατείας Γρανικού οδού 18ης Οκτωβρίου και των μεταξύ τους συνδετήριων οδών".
 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου, έτους 2013.
 4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου, οικον. έτους 2013.
 5. Απόδοση χρηματοδοτήσεων στις σχολικές επιτροπές για αντιμετώπιση λειτουργικών τους αναγκών.
 6. Οικονομική επιχορήγηση στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας.
 7. Διαγραφές ποσών και επιστροφές χρημάτων από φορολογικούς καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας.
 8. Διαγραφές ποσών και επιστροφές χρημάτων από φορολογικούς καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας.
 9. Αίτηση του Κων/νου Καθρέπτη για μείωση μισθώματος αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Φλαμουριάς.
 10. Αίτηση του Πέτρου Παπαδημητρίου για μείωση μισθώματος αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Φλαμουριάς.
 11. Αιτήσεις των Νικολάου Παπαδημητρίου και Όλγας Βέλκου για μειώσεις μισθωμάτων αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Φλαμουριάς.
 12. Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Περαίας.
 13. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015.
 14. Ορισμός υπαλλήλου με τον αναπληρωτή του για τη σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 15. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 29/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ¨ΕΥ ΖΗΝ¨ με θέμα ¨Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014¨.
 16. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 105/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014».
 17. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 106/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης για το οικ. έτος 2014».
 18. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας για τη διάθεση προσωπικού τεσσάρων υπαλλήλων της στο Δήμο Έδεσσας.
 19. Ανακοινώσεις εγγράφων.

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΨΗΦΗΣΕΤΕ

dhmarxeio_almopias«Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα»

 

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου του τόπου διαμονής τους.

 Για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι πολίτες της Ένωσης οφείλουν να προσέλθουν στο δήμο του τόπου διαμονής τους, προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο), προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση - δήλωση εγγραφής. Περαιτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται. Τα στοιχεία των πολιτών της Ένωσης, αποστέλλονται στο ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο των δίμηνων αναθεωρήσεων, προκειμένου να ενσωματωθούν στην κεντρική βάση δεδομένων.

BROUKLHS_2 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ενόψει των δημοτικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2014, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2014.

 Οι πολίτες της Ε.Ε. που θα επιλέξουν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές στην Ελλάδα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στοιχεία τους αποστέλλονται με ευθύνη του ΥΠ.ΕΣ. στο κράτος μέλος καταγωγής τους, προκειμένου να μην ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα και στη χώρα τους και να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο διπλοψηφίας (άρθρο 13 Οδηγίας 93/109/ΕΚ).

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, υπάλληλος Μουρατίδης Γεώργιος τηλ. Επικοινωνίας 23843-50266

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Ε.Δ

 Ελπασίδου Παρθένα

Αν/τρια Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών

Υπηρεσιών και Προγραμματισμού

 

Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΒΙΝΤΕΟ)

073ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΠΑΝΤΟΥ!Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Η ΝΔ δίνει ψήφο στους λαθρομετανάστες!

Η ΝΔ εξελίσσεται σε ότι πιο καταστροφικό για την Ελλάδα, γιατί ενώ διατηρεί "πατριωτικό" προσωπείο προωθεί τις πιο Νεοταξικές και παγκοσμιοποιητικές πολιτικές που τις υπαγορεύουν οι Κεντρικοί τραπεζίτες.. Διαβάστε οπωσδήποτε το Σχέδιο Καλλέργη για την γενοκτονία των λαών της Ευρώπης.

 

LAOS_KAI_KOLONAKI{youtube}Bq_NnTc7QWg{/youtube}

 

ΠΗΓΗ: http://mhnpetaslefta.blogspot.gr/

Pages