WWW.TASTV.GR

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

dhmotikh_atynomia_1

Με τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 1 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» από την 23η.9.2013 καταργούνται στους δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας,

ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται , και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου στο ανωτέρω πρόγραμμα κινητικότητας δεν εντάσσεται :

α) ο υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του
ν. 1910/1944 (Α` 229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α`75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του
ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.,

β) ο υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,

γ) ο υπάλληλος, ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ` αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ,

δ) ο υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει του ν. 4172/2013,

ε) ο υπάλληλος, ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ,

στ) ο υπάλληλος που υπηρετεί σε δήμο, ο οποίος σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 11247/28.12.2012 «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (Β` 3465/ 28.12.2012) έχει κάτω από 5.000 μόνιμους κατοίκους, και

ζ) ο υπάλληλος που κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα .

Όπως ρητά προβλέπεται ακολούθως στην ίδια παράγραφο, οι υπάλληλοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω περιπτώσεων, μετατάσσονται αυτοδικαίως, από τις 23.9.2013, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ή ειδικότητας με τον βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν αντιστοίχως ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού ή ΥΕ συναφούς κλάδου ή ειδικότητας με διοικητικά καθήκοντα στο δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την κατάργησή της.

Ειδικά για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την 23η.9.2013. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ της υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ. 21634//2-8-2013 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1914 Β΄). [1]

 

ΙΙ. ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΙΙ. Α. Ενόψει των ανωτέρω οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των Δήμων υποχρεούνται να προβούν το αργότερο έως την 24η.9.2013 στον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάλληλοί τους υπάγονται στις προαναφερθείσες εξαιρέσεις.

Μετά την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος ελέγχου, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο (δηλ. ο οικείος Δήμαρχος) πρέπει να εκδώσει άμεσα τη διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μετάταξης από 23.9.2013 των υπαλλήλων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις.

Η μετάταξη διενεργείται σε προσωποπαγείς θέσεις, αυτοδικαίως εκ του νόμου συνιστώμενες, κλάδου ή ειδικότητας Διοικητικού κατηγορίας αντίστοιχης του βασικού τίτλου σπουδών έκαστου υπαλλήλου. Η διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης μετάταξης πρέπει να αποσταλεί στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού θα πρέπει να αποστείλουν στη Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: a.pagalis@ypes.gr :

 1. 1. αρχείο excel (κατωτέρω πίνακας Α’), αναφέροντας σε ενιαίο πίνακα ποσοτικά στοιχεία των Δημοτικών Αστυνομικών που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας και
 2. 2. αντίγραφα των διαπιστωτικών πράξεων αυτοδίκαιης μετάταξης υπαλλήλων που ανήκουν στις εξαιρούμενες ομάδες .

 

Προς υποβοήθηση των Υπηρεσιών σας επισυνάπτονται :

 • υπόδειγμα διαπιστωτικής πράξης Δημάρχου για την αυτοδίκαιη μετάταξη υπαλλήλων που ανήκουν στις εξαιρούμενες ομάδες.
 • δύο πίνακες (ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ και ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) σε μορφή excel από τους οποίους ο πίνακας Α΄ «Εξαίρεση Δημοτικών Αστυνομικών από το πρόγραμμα κινητικότητας βάσει των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013» πρέπει να συμπληρωθεί από τις Διευθύνσεις Διοικητικού, ο δε πίνακας Β΄ - Υπόδειγμα αποτελεί οδηγό για τη συμπλήρωση των ζητούμενων στοιχείων.

Πιο αναλυτικά, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τον ανωτέρω πίνακα Α΄ ως ακολούθως:

 • το νομό στη στήλη 1 (π.χ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
 • το δήμο στη στήλη 2 (π.χ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ)
 • την κατηγορία στη στήλη 3 (π.χ. ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)
 • την προϋπόθεση για την εξαίρεση όπως περιγράφεται στο άρθρο 81 παρ. 2 του
  ν. 4172/2013 / ή κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος στη στήλη 4
 • την δεύτερη προϋπόθεση εξαίρεσης, εφόσον αυτή υφίσταται, στη στήλη 5

Διευκρινίζουμε ότι κάθε γραμμή του πίνακα αποτελεί ξεχωριστή εγγραφή για το λόγο αυτό δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε κάποιον αριθμό.

 

II.B. ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΎ ΤΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡ. 81 ΤΟΥ Ν. 4172/2013

Δεδομένου ότι ο συνολικός κυβερνητικός σχεδιασμός του προγράμματος κινητικότητας έχει άμεση ανάγκη καταγραφής του αριθμού των υπαγομένων στις εξαιρέσεις, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα το Υπουργείο μας και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 6η Σεπτεμβρίου, για τον αριθμό των εντασσόμενων στις προβλεπόμενες στο αρ. 81 παρ.2 ν. 4172/2013 εξαιρέσεις.

Προς τούτο παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί και μας αποσταλεί άμεσα ο προαναφερθείς στις ενότητα II.A. Πίνακας Α’ ( σύμφωνα με τις οδηγίες που αναλυτικώς εκτέθηκαν ανωτέρω για τη συμπλήρωσή του). Σημειώνεται ότι, ως είναι αυτονόητο, στο παρόν χρονικό στάδιο στόχος είναι η συγκέντρωση έστω κατά προσέγγιση του αριθμού αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης σε μία εκ των κατηγοριών εξαιρέσεων την ημέρα που θα μας στείλετε τον πίνακα.

Η ενέργεια της παρούσας ενότητας ΙΙ.Β. δεν επηρεάζει τις ενέργειες στις οποίες υποχρεούστε να προβείτε και αναλυτικά εκτέθηκαν στην ενότητα ΙΙ.Α., και από τις οποίες θα προκύψει ο οριστικός και ακριβής αριθμός των εξαιρουμένων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣΣημειώνεται ότι στην αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/19.8.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα :

Στην περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικού αναπηρίας από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), ο υπάλληλος εντάσσεται στο πρόγραμμα και εξαιρείται αναδρομικά μετά την προσκόμιση του σχετικού δικαιολογητικού.

Στην περίπτωση που ο υπάλληλος προσκομίσει πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ που έχει εκδοθεί, από τις τέως υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας, μεταξύ του χρονικού διαστήματος 1/1/2011 (ημερομηνία σύστασης των   ΚΕΠΑ) και 1/9/2011 (ημερομηνία κατάργησης των υγειονομικών επιτροπών πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο), το σχετικό πιστοποιητικό γίνεται δεκτό από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού και ο υπάλληλος εξαιρείται από το πρόγραμμα κινητικότητας.

Στην περίπτωση της δικαστικής συμπαράστασης, η δικαστική απόφαση που ορίζει τον δικαστικό συμπαραστάτη πρέπει να είναι τελεσίδικη για να εξαιρεθεί ο υπάλληλος από το πρόγραμμα κινητικότητας. Υπάλληλος ο οποίος έχει διοριστεί ειδικός επίτροπος τέκνου δεν εξαιρείται.

Η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τα πρόσωπα τα οποία βαρύνουν τον υπάλληλο, δεν αναιρεί την ιδιότητά τους ως προσώπων που τον βαρύνουν.

Σε περιπτώσεις εξαιρέσεων όπου απαιτείται ως μία εκ των προϋποθέσεων το ετήσιο εισόδημα να είναι χαμηλότερο των 12.000 ευρώ, νοείται το εισόδημα του/της συζύγου ή του εξαρτώμενου μέλους του υπαλλήλου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

……………… 2013

ΔΗΜΟΣ     ………………….

Αριθ. Πρωτ.:

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ……………………

Δ/ΝΣΗ …………………………..

ΤΜΗΜΑ …………………………

Ταχ.Δ/νση

:

 

Τ.Κ.

:

 

Πληροφορίες

:

 

e-mail

 

Τηλέφωνο

:

FAX 

:

 

 

ΘΕΜΑ:

Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μετάταξης υπαλλήλου

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

……………………………………………….

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
 2. Την υπ’ αριθμ. …/…-……-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
 3. Το γεγονός ότι ο/η κάτωθι αναφερόμενος/η υπάλληλος εμπίπτει στις εξαιρέσεις των περιπτώσεων α΄ έως στ΄ της παρ.2 του αρ.81 του ν. 4172/2013 ή είναι κάτοχος μεταπτυχιακού/ διδακτορικού διπλώματος.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ

 

Την αυτοδίκαιη μετάταξη του/της …………………………….(ονοματεπώνυμο) του ……………………(πατρώνυμο), κλάδου ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό …, του Δήμου μας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση στο Δήμο μας, κλάδου ή ειδικότητας Διοικητικού κατηγορίας…….και με βαθμό .....

 

Η παρούσα διαπιστωτική πράξη, που ισχύει από 23.9.2013, να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ………….… για να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

…………………………………….

 

Σχόλια - Facebook Comments