WWW.TASTV.GR

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 – ΠΑΑ»

ANAPT

 

Η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ σας ενημερώνει ότι βρίσκεται σε ισχύ η 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 – ΠΑΑ» με περιοχή εφαρμογής της να την αποτελούν τα ακόλουθα Τοπικά Διαμερίσματα:

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ / Τοπικές Κοινότητες : Μεσημερίου, Πλατάνης, Ριζαρίου & Φλαμουριάς και ο οικισμός Αγίας Φωτεινής.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ / Τοπικές Κοινότητες : Κρύας Βρύσης (ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ), Πέλλας, Νέας Πέλλας, Αγροσυκιάς, Αθύρων, Δυτικού, Ραχώνας , Αμπελειών, Μελισσίου, Αγίου Λουκά, Ακρολίμνης & Εσωβάλτων και ο οικισμός Σταυροδρομίου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι 15η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 .

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της ΑΝ.ΠΕ Σακελλαροπούλου 14, Τ.Κ 58200, Έδεσσα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την ΑΝ.ΠΕ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων, στα τηλέφωνα 23810-21000 & 24858 ή επί τόπου στην έδρα της εταιρείας κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Η παρούσα πρόσκληση και τα παρακάτω αναπόσπαστα τμήματά της είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anpe.gr  

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

7. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, Η Κ.Υ.Α. 401/2010 & Η Κ.Υ.Α. 2974/710/04-04-2009 ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

8. ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ο.Τ.Δ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠL

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ I. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 


ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ 3ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ Ν.ΠΕΛΛΑΣ» 

Υπομέτρο

Προκηρυσσόμενες δράσεις

Προκηρυσσόμενα ποσά Δ.Δ.

Ποσοστό ενίσχυσης

Δικαιούχοι

Κωδικός

Τίτλος

L123 – Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

L123α

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

498.623,60

50,00%

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής

L311- Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

L311-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις ,εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

130.000,00

50,00 %

 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις φυσικών προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

L311-2

Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

 

72.525,91

50,00 %

 

L311-5

Ιδρύσεις, επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων

75.000,00

 

50,00 %

 

L311-7

 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

75.000,00

 

50,00 %

 

L312-Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

L312-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

250.293,97

 

50,00 %

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008

L312-2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

173.167,83

50,00 %

 

L312-3

Ιδρύσεις επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

95.366,38

50,00 %

 

L313- Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

L313-5

 

Iδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

195.436,27

 

50,00 %

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008

L313-6

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

99.717,58

 

50,00 %

 

L313-8

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

110.000,00

 

50,00 %

 

L321- Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

L321-1

Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)

214.432,18

100,00%

ΟΤΑ α΄ βαθμού

L321-3

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

66.066,75

75,00%

Iδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

L323 - Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

L323-4

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

155.731,55

100,00%

ΣΥΝΟΛΟ

2.211.362,02

 


Σχόλια - Facebook Comments