......

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ RIS3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

RIS3Πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία κατάθεσης, συλλογής και επεξεργασίας των θέσεων των συμμετόχων (stakeholders) στα ζητήματα που άπτονται της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης δημιούργησε και φιλοξενεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνέχεια του πρώτου κύκλου επαφών που πραγματοποιήθηκαν με τους φορείς του Δικτύου RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization) .

Οι ιδέες και προτάσεις που θα αποτυπωθούν στην πλατφόρμα θα τροφοδοτήσουν την ανάλυση δεδομένων η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την κατάρτιση της στρατηγικής RIS 3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας .

Ειδικότερα, στην πλατφόρμα διαβούλευσης περιλαμβάνονται τρία Κείμενα Βάσης τα οποία παρουσιάζουν μια επισκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης της Περιφερειακής Οικονομίας, των δυνατών και αδύνατων σημείων της και των προοπτικών της, ενσωματώνοντας τη σύνθεση των απόψεων και θέσεων που συνεισέφεραν οι φορείς του Δικτύου.

Το υλικό καλύπτει τα κάτωθι πεδία:

1. Προσφορά Γνώσης στην ΠΚΜ

2. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην ΠΚΜ

3. Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα στην ΠΚΜ

 

MHLIONHΤα κείμενα βάσης αποτελούν εμπεριστατωμένες μελέτες που επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων που θα βοηθήσουν στην αποτύπωση της επιστημονικής και τεχνολογικής εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την καταγραφή των απαραίτητων παρεμβάσεων και την ανάλυση των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή τους. Τα ερωτήματα αυτά περιλαμβάνονται στον μεθοδολογικό οδηγό αυτοαξιολόγησης RIS3 KEY που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου “Drafting and Implementing Smart Specialisation Strategies” του ΟΟΣΑ.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης της ΠΚΜ, καλούνται να διατυπώσουν τις θέσεις τους επί των ερωτημάτων που παρατίθενται στα συμπεράσματα των Κειμένων Βάσης, σχολιάζοντας τα έως τώρα ευρήματα και εκθέτοντας την πτυχή της περιφερειακής οικονομίας που γνωρίζουν καλά.

Η πληροφορία που ζητείται είναι ποιοτική και, στο μέτρο του δυνατού, ποσοτική και επιδιώκει να εντοπίσει και να εξειδικεύσει τους τομείς / κλάδους και τις παραγωγικές δραστηριότητες που θα περιληφθούν στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης.

Για λόγους ομοιομορφίας προτείνεται στους ενδιαφερόμενους να διαμορφώσουν τις απαντήσεις τους υπό μορφή εκθέσεως, με βάση τα ερωτήματα που θέτουν τα κείμενα βάσης. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους οι συμμετέχοντες δεν είναι απαραίτητο να αναφερθούν σε όλα τα σημεία των κειμένων καθώς τα ερωτήματα είναι ενδεικτικά. Είναι σημαντικό όμως να αναφερθούν σε ό,τι γνωρίζουν καλά και για το οποίο έχουν εδραιωμένη και εμπεριστατωμένη άποψη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απαντήσεις και τις προτάσεις τους σχετικά με το πεδίο δραστηριότητάς τους με τους εξής τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gkostaras@mou.gr
  • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση :

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA,

57001- Πυλαία

Θεσσαλονίκη

  • Με Fax στον αριθμό: 2313 321 701/2

 

Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014.

Σχόλια - Facebook Comments