....

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2012;

Η αρμόδια Αρχή δεν δημοσιεύει τον έλεγχο των πόθεν έσχες των υπόχρεων του Δημοσίου

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δεν έχει δημοσιεύσει ετήσια έκθεση

 

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ελέγχει τα πόθεν έσχες προσώπων που έχουν κρίσιμες και ενεργές θέσεις στον δημόσιο τομέα. Δεν έχει δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του ελέγχου από το 2012 και το Vouliwatch τα ζητά ασκώντας το δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία.

Σκοπός της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με το ν. 4557/2018, είναι η λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ο προσδιορισμός των σχετιζόμενων με την τρομοκρατία προσώπων και η επιβολή χρηματοοικονομικών κυρώσεων σε βάρος τους και σε βάρος προσώπων που καθορίζονται με Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και των οργάνων του ή με Αποφάσεις και Κανονισμούς της ΕΕ και ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση αα΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309).

Στους/τις υπόχρεους/-ες να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης που αναφέρονται στην ανωτέρω διάταξη περιλαμβάνονται όλα τα πρόσωπα που έχουν κρίσιμες και ενεργές θέσεις στον δημόσιο τομέα και ασχολούνται με υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, πρόσωπα των ΜΜΕ, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Ανεξάρτητων Αρχών.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 3α του ν. 3213/2003: Μέχρι την τριακοστή πρώτη Μαρτίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση των πεπραγμένων της κατά το προηγούμενο έτος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και στους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Στην ανωτέρω ετήσια έκθεση αναφέρονται κατ' ελάχιστο ο αριθμός των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων, ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν δηλώσεις, τα μέτρα που ελήφθησαν για όσους δεν υπέβαλαν δήλωση και τα αποτελέσματα των ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων της επιτροπής, με στατιστική απεικόνιση αυτών. 

Η έκθεση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής στο διαδίκτυο το αργότερο μία (1) εβδομάδα μετά την υποβολή της, όπου και παραμένει αναρτημένη για επτά (7) έτη. Την ίδια υποχρέωση υποβολής έκθεσης, με το ίδιο περιεχόμενο και με την ίδια προθεσμία υποβολής και ανάρτησης έχουν όλα τα αρμόδια όργανα τα οποία λαμβάνουν και επεξεργάζονται δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης».

Η πιο πρόσφατη έκθεση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής από την μονάδα Γ’ είναι από το έτος 2012 και το Vouliwatch υπέβαλε ΑΚΕ, ζητώντας τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων που διενήργησε η Μονάδα Γ’ στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των κατά το νόμο υπόχρεων για τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.


 

1ο ΑΚΕ Vouliwatch

Στις 7 Νοεμβρίου, υποβάλλαμε αίτημα κατάθεσης εγγράφων ζητώντας πρόσβαση στις εκθέσεις αυτές. Δείτε το εδώ: ------------------>

Σε συνέχεια αυτού λάβαμε απάντηση, στις 10 Νοεμβρίου, από τη Μονάδα Γ', η οποία επικαλείται το Ν. 4557/2018  και την υποχρέωσή της, σύμφωνα με την ερμηνεία του νόμου, να υποβάλλει μόνο -και όχι να αναρτήσει- τις εκθέσεις πεπραγμένων της στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καθώς και στα  Υπουργεία Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών και ότι «Οι σχετικές υποχρεώσεις της Μονάδος, εξαντλούνται στα ως άνω αναφερόμενα». 

 


 

Σε απάντηση, στις 14 Νοεμβρίου, αποστείλαμε 2η επιστολή και επαναλάβαμε το αίτημά μας για κατάθεση των εν λόγω εκθέσεων, παραθέτοντας τα επιχειρήματά μας σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης των εκθέσεων από την Αρχή. 

Η Μονάδα Γ' της Αρχής μας απάντησε εκ νέου στις 17 Νοεμβρίου, επιμένοντας στον αρχικό της ισχυρισμό περί μη υποχρέωσης δημοσίευσης των εκθέσεων, λέγοντας πως «Η Αρχή εμμένει στη θέση της ότι η δημόσια ανάρτηση πεπραγμένων των Μονάδων της δεν αποτελεί νομοθετική επιλογή με βάση τον ισχύοντα ν. 4557/2018».

Θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο ζήτημα διαφάνειας και λογοδοσίας  η ανάρτηση των εκθέσεων αυτών για την ενημέρωση των πολιτών και θα επιμείνουμε στο να καταστούν δημόσιες. Μείνετε συντονισμέν@ για τα επόμενα βήματα της πρωτοβουλίας μας.

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments