......

Αγροτικά

«ΧΡΥΣΕΣ» ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΞΠΡΕΣ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ 12 ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

GELADIA«Χρυσές» επιδοτήσεις - εξπρές 100 εκατ. ευρώ σε 12 κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας- Δείτε και υποβάλετε τα χαρτιά σας

«Χρυσές» επιδοτήσεις φέρνει νέο πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για επενδύσεις με διαδικασίες-εξπρές σε δώδεκα επαγγελματικούς κλάδους στη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
Ο προϋπολογισμός θα ανέρχεται στα 100 εκ. ευρώ και αφορά όλους όσοι δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία των εξής αγροτικών προϊόντων: κρέας, γάλα, αβγά-πουλερικά, μέλι, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι - πολλαπλασιαστικό υλικό, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις.

koukos2 Η προκήρυξη του νέου προγράμματος αναμένεται να δημοσιευτεί εντός του Δεκεμβρίου και μέχρι τις αρχές του επόμενου χρόνου αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Πρόκειται για την τρίτη προκήρυξη του συγκεκριμένου μέτρου λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης δράσης.
Με βασικό στόχο την άμεση υλοποίηση των επενδύσεων του νέου προγράμματος, κύριο χαρακτηριστικό της νέας κοινής υπουργικής απόφασης που θα διέπει το εν λόγω μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», είναι η επιτάχυνση διαδικασιών αξιολόγησης, έτσι ώστε να μην αντιμετωπισθούν ξανά φαινόμενα καθυστέρησης έγκρισης των αιτήσεων για χρηματοδοτήσεις των υποψήφιων επενδυτών.
Το μέτρο αφορά όλους όσοι δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα όμως δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμίδας, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας) που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του σχεδίου.

Οι δαπάνες για τις οποίες μπορεί να παρέχεται ενίσχυση αφορούν:
-Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
-Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
-Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
-Την αγορά καινούργιων οχημάτων-ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης ? μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου.
-Τα γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
-Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
-Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ.).
Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

Οι 12 κλάδοι που επιδοτούνται
Μέσω του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος μπορούν να ενισχυθούν επενδύσεις σε μονάδες μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων που δραστηριοποιούνται στα οπωροκηπευτικά, στην κτηνοτροφία, στη μελισσοκομία, στο κρασί, στο ελαιόλαδο, στις ζωοτροφές, στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά μέσω του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος.

Συγκεκριμένα οι δράσεις που ενισχύονται ανά τομέα είναι:

Κρέας
Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για τη βιολογική κτηνοτροφία.
Ιδρυση νέων μονάδων σφαγείων δυναμικότητας μέχρι 400 τόνων κρέατος σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές.
Ιδρυση μονάδων τεμαχισμού, τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.

Γάλα
Ιδρυση, επέκταση τυροκομείων.
Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να τηρούνται οι όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά κριτήρια ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.
Ιδρυση, εκσυγχρονισμός μικρών μονάδων γιαούρτης και άλλων ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.

Αβγά - Πουλερικά
Ιδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών.
- Ιδρυση μονάδων επεξεργασίας αβγών για παραγωγή νέων προϊόντων.
Ιδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών που τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές.
Ιδρυση πτηνοσφαγείων με πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα προϊόντα σφαγής.
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων.
Ιδρυση μονάδων τεμαχισμού - τυποποίησης - μεταποίησης κρέατος πουλερικών.

Μέλι
Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας μονάδων τυποποίησης, επεξεργασίας και συσκευασίας μελιού.
Ιδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας μελιού σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
Ιδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι.

Δημητριακά
Ιδρυση ξηραντηρίων δημητριακών.
Εκσυγχρονισμός κάθετων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό αέρα.
Ιδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης, επεξεργασίας, τυποποίησης ρυζιού.
Ιδρυση οριζόντιων αποθηκών σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές.

Ελαιούχα προϊόντα
Εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο δύο φάσεων με προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται πιστοποιημένη βιολογική πρώτη ύλη.
Ιδρύσεις ελαιοτριβείων δύο φάσεων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές με βιολογική πρώτη ύλη.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος.
Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός σποροελαιουργείων.

Οίνος
Ιδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας:
α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές,
β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας.
Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής τους.

Οπωροκηπευτικά
Ιδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών.
Ιδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών.
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών.
Ιδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης και αποξήρανσης φρούτων.
Ιδρυση, εκσυγχρονισμός παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού.
Ιδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών.

Άνθη
Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση τυποποιημένων δρεπτών άνθεων και γλαστρικών.
Ίδρυση ξηραντηρίων άνθεων.
Δημιουργία νέων εγκαταστάσεων εμπορίας.

Ζωοτροφές
Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών, τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών.
Ίδρυση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών με δυνατότητα εγκατάστασης μικρού παρασκευαστηρίου.

Σπόροι
Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

Αρωματικά φυτά
Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ενίσχυσης είναι τα εξής:
-Καταστατικό ή εταιρικό κατά περίπτωση του δικαιούχου.
-Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου και πιστοποιητικό μεταγραφής και βαρών αυτού, στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επένδυση είτε πρόκειται για νέα μονάδα ή για μετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό ή επέκταση ήδη υπάρχουσας μονάδας.
-Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τα τρία προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης, καθώς επίσης και η υποβολή των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της εφορίας ενός εκάστου των εταίρων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10%.
-Πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
-Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές), σχέδια διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού και λεπτομερής τεχνική και λειτουργική περιγραφή της προτεινομένης αίτησης ενίσχυσης.
-Προσφορές για την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα αποτελούν τη βάση κατάρτισης του προϋπολογισμού στο μέρος που αφορά τον εξοπλισμό.
-Αναλυτικό προϋπολογισμό κόστους κτιριακών εγκαταστάσεων.
-Αποδεικτικά στοιχεία ίδιων πόρων και γενικά κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει τη δυνατότητα του επενδυτή να καλύψει την προβλεπόμενη ιδιωτική συμμετοχή: ίδιοι πόροι -π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (με αναφορά ότι αφορά το πρόγραμμα), δημιουργία αποθεματικού για επενδύσεις, δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τις εταιρείες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο καθώς και τις συνεταιριστικές οργανώσεις, καταθέσεις των κυρίων μετοχών κ.λπ.- και δανεισμός: με βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που να δηλώνει το ενδιαφέρον για δανειοδότηση του προτείνοντα, σε περίπτωση που μέρος της επένδυσης καλυφθεί με δάνειο, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης.
Υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση - επιχορήγηση στον αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο καταστατικό της επιχείρησης για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης της πράξης και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωμές.
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Υπεύθυνη δήλωση τήρησης του άρθρου 8 του Καν. 1698/2005 περί «ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και έλλειψη διακρίσεων».

 

ΠΗΓΗ: www.eirinika.g

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

LEFTAΜέχρι τέλους του έτους η πληρωμή της Ενιαίας Ενίσχυσης. Άγνωστο πότε θα δοθεί η εξόφληση της επιστροφής του αγροτικού πετρελαίου

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να δοθεί η εξόφληση της Ενιαίας Ενίσχυσης σύμφωνα με όσα αναφέρουν στον ΑγροΤύπο υψηλόβαθμα στελέχη του ΥπΑΑΤ, ωστόσο κανείς δεν είναι ακόμα σε θέση να πει με σιγουριά πότε θα πραγματοποιηθεί εξόφληση της επιστροφής του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ύψους περίπου 25,6 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι στα μέσα Οκτωβρίου το ΥπΑΑΤ είχε κάνει γνωστό ότι θα υπάρξει και τρίτη συμπληρωματική δόση της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου σε δύο εβδομάδες (οι οποίες έχουν περάσει προ πολλού).

Στην απόφαση αυτή της κυβέρνησης οδήγησαν οι μαζικές αντιδράσεις των αγροτών, που περίμεναν τη δεύτερη δόση της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου να είναι ισόποση της πρώτης (που ήταν ύψους 81,3 εκατ. ευρώ) αλλά τελικά αυτό δεν έγινε.

sapountzisΌσον αφορά την Ενιαία Ενίσχυση υπενθυμίζουμε ότι την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην πληρωμή της προκαταβολής της Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2013. Η πληρωμή αφορούσε σε 660.000 δικαιούχους και το ποσό πληρωμής ήταν περίπου 1 δις ευρώ.

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

elgoimer2Ενδιαφέροντα συμπεράσματα στην ημερίδα για την ορθολογική θρέψη των φυλλοβόλων δένδρων στο Ινστιτούτο Νάουσας


Τη Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και με την ενεργή συμμετοχή πλέον των 450 συνέδρων, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων στη Νάουσα, ημερίδα με θέμα: Η σημασία της ορθολογικής θρέψης των φυλλοβόλων οπωροφόρων και η επίδρασή της στην ποιότητα των καρπών.

Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος και ο Δρ. Φραντζής Παπαδόπουλος τακτικός ερευνητής του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, παρουσίασαν τα αποτελέσματα εδαφολογικών αναλύσεων του αγροτικού συνεταιρισμού Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας που πραγματοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκαν επίσης στη συμβουλευτική λίπανση των καλλιεργειών με τη χρήση νέων τεχνολογιών όπως λογισμικά προγράμματα υπολογιστών, χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών κ.α.

sapountzisΟ Δρ. Θωμάς Σωτηρόπουλος αναπληρωτής ερευνητής του Ι.Φ.Δ., στην εισήγησή του ανέλυσε τις βασικές αρχές και τη σημασία των διαφυλλικών λιπάνσεων στη δενδροκομία. Αναφέρθηκε στους παράγοντες που επηρεάζουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τα φύλλα των φυτών, στις περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται η χρησιμοποίηση των διαφυλλικών ψεκασμών, στην αντιμετώπιση της έλλειψης ψευδαργύρου σε γιγαρτόκαρπα και σε πυρηνόκαρπα και στην επίδραση ορισμένων θρεπτικών στοιχείων στη φυσιολογία και στην ποιότητα των καρπών.

Ο ομότιμος καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Δρ. Ιωάννης Θεριός, στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην επίδραση της θρέψης των δένδρων στην ποιότητα των καρπών και στις αλληλεπιδράσεις των θρεπτικών στοιχείων. Επίσης, στην επίδραση των διαφόρων θρεπτικών στοιχείων στην εκδήλωση ορισμένων ανωμαλιών της φυσιολογίας των καρπών όπως οι κηλιδώσεις (π.χ. πικρή κηλίδωση των μήλων), υποβαθμίσεις, μεταχρωματισμοί κ.α. Τέλος, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην επίδραση του ασβεστίου στην ποιότητα και συντηρησιμότητα των καρπών.

Ο Δρ. Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης του Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στους εδαφολογικούς χάρτες και στη σημασία τους στη γεωργία. Παρουσίασε εδαφολογικό χάρτη που σχεδιάστηκε στην περιοχή της Χαλκιδικής, ανέφερε τα στοιχεία που περιλαμβάνει και τόνισε τη σημασία των εδαφολογικών χαρτών στην ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών και στην χάραξη της αγροτικής πολιτικής.

Ο τ. Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Κων/νος Χολέβας στην εισήγησή του αναφέρθηκε στο ρόλο του ασβεστίου στη θρέψη των οπωροφόρων και στους φυσιολογικούς ρόλους του ασβεστίου στην αύξηση των δένδρων και στην ποιότητα των καρπών.

Ο επίτιμος Διευθυντής του Ι.Φ.Δ. κ. Δημήτριος Στυλιανίδης αναφέρθηκε στις καρποπτώσεις της ροδακινιάς που παρουσιάζονται πριν και κατά τη συγκομιδή των καρπών και στις σχέσεις αυτών με τα θρεπτικά στοιχεία. Τόνισε τη σημασία του καλίου στη θρέψη της ροδακινιάς και την ευεργετική του επίδραση στη μείωση των καρποπτώσεων όταν τα επίπεδα του καλίου στα δένδρα βρίσκονται στα ενδεικνυόμενα επίπεδα.

Ο επίκουρος καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Δρ. Χρήστος Χατζησαββίδης στην εισήγησή του αναφέρθηκε στο ρόλο του βορίου στη θρέψη των οπωροφόρων και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρατηρείται η έλλειψη βορίου. Παρουσίασε συμπτώματα ελλείψεων βορίου σε διάφορα είδη φυλλοβόλων οπωροφόρων. Τέλος, αναφέρθηκε στο ρόλο του βορίου στη βλάστηση της γύρης, στη γονιμοποίηση των ανθέων και στην καρπόδεση και τόνισε τη σπουδαιότητα των προανθικών ψεκασμών βορίου.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι ακροατές ήταν νέοι αγρότες, γεγονός που συνδέεται με τη στροφή νέων ανθρώπων στη γεωργία. Από τις εισηγήσεις που αναπτύχθηκαν και τη συζήτηση που ακολούθησε, αναδείχτηκε η σημασία της ορθολογικής θρέψης στην παραγωγικότητα των δένδρων, στην ποιότητα των καρπών, στην αειφορική χρήση της καλλιεργούμενης γης και στην προστασία του οικοσυστήματος.

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr/

ΕΚΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ – ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

LOGISTIKA_BIBLIAΕκτός βιβλίων εσόδων – εξόδων οι μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις – στον «αέρα» το σύστημα

Στην εξαίρεση των μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από την τήρηση βιβλίων εσόδων - εξόδων, όπως προβλέπει το νέο καθεστώς από το 2014, προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ πρώτη είχε ζητήσει την εξαίρεση από το μέτρο όσων παραγωγών έχουν μικρά εισοδήματα, επίσημα, με σχετική της ανακοίνωση, από το 2012 κιόλας, ενώ πολλές παρεμβάσεις έγιναν και από βουλευτές της επαρχίας.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες φαίνεται τελικά πως για την ώρα (μιας και τα δεδομένα αλλάζουν λεπτό με το λεπτό στο υπουργείο Οικονομικών λόγω των συνεχών αιτημάτων από τους βουλευτές) επαληθεύονται, κάτι που ενισχύεται από σχετική απάντηση του υφυπουργού Οικονομικών. Ο κ. Μαυραγάνης απάντησε στη Βουλευτή της ΝΔ κα Φ. Πατριανάκου, ότι μετά το πόρισμα που εκδόθηκε από Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία συστήθηκε με σκοπό την περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), εξετάζεται το ζήτημα απαλλαγών και εξαιρέσεων από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες για το που θα τεθεί το... "ταβάνι".

 

koukos2Λόγια μέχρι ώρας η υπόσχεση για το κόστος τήρησης των βιβλίων

Εν τω μεταξύ, υποσχέσεις έχουν παραμείνει μέχρι ώρας οι δεσμεύσεις Χαρακόπουλου για κάλυψη των εξόδων τήρησης των βιβλίων, τα οποία υπολογίζονται κοντά στα 1.000 ευρώ το έτος, αν συμπεριλάβουμε το κόστος επιτηδεύματος και τις αμοιβές αυτών που θα επιφορτιστούν την τήρηση των βιβλίων εσόδων – εξόδων.

Μια άλλη πτυχή, την οποία πολλοί αγρότες σημειώνουν σε συνομιλίες με το paseges.gr είναι πως το συγκεκριμένο μέτρο το οποίο επιβάλλεται και "διαφημίζεται" ιδίως από τον αναπληρωτή υπουργό, κ. Χαρακόπουλο ως η λύση στην αντιμετώπιση φαινομένων αδιαφάνειας στις συναλλαγές με τα αγροτικά προϊόντα (πλαστά τιμολόγια που συνεπάγονται μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ), τα οποία παρεμπιπτόντως είναι κατακριτέα από όλους, ενδέχεται να λειτουργήσουν ως μπούμερανγκ. Δηλαδή να ωθήσουν παραγωγούς στην πώληση προϊόντων χωρίς παραστατικά, σε μια προσπάθεια να αποκρύψουν εισοδήματα, άρα… φόρους και έσοδα για τα κρατικά ταμεία. Κατά τα άλλα, το μέτρο -αν λειτουργήσει- ίσως και να αποδώσει, ωστόσο οι αγρότες φαίνεται πως χρειάζονται... εκπαίδευση, καθώς δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες διαδικασίες.

Ένα ακόμη, τέλος, ζήτημα που τίθεται έχει να κάνει με τα έξοδα που θα "περνούν" οι αγρότες στα βιβλία που θα τηρούν, καθώς σε πολλά είδη καλλιεργειών οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, το ίδιο και στην κτηνοτροφία, με τους παραγωγούς, όντες συνηθισμένοι αλλιώς, να μη φροντίζουν να ζητούν παραστατικά ή αποδείξεις.

 

Αλέξανδρος Μπίκας

mpikas@paseges.gr

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΓΑ ΜΕ 15,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΣΕΑ

THEOMHNIAΕπιχορήγηση ΕΛΓΑ με 15,6 εκατ. ευρώ για την πληρωμή ΠΣΕΑ

Υπογράφηκε σήμερα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, η απόφαση επιχορήγησης του ΕΛΓΑ με το ποσό των 15.600.000 € για την πληρωμή του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων (ΠΣΕΑ) υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές, θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τα έτη 2009 - 2012.

Οι ενισχύσεις αφορούν:

Ι. Ενισχύσεις εφάπαξ καταβαλλόμενες για:
1. την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου
2. την αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου
3. την αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου

sapountzisΙΙ. Ενισχύσεις σταδιακά καταβαλλόμενες για:
1. την απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου
2. την απώλεια παραγωγής
3. την καταστροφή αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων - ζωοτροφών μετά από καταστροφή του αποθηκευτικού χώρου.

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ Ο ΣΚΟΡΔΑΣ

xrimataΕξαιρούνται από κατασχέσεις οι αγροτικές επιδοτήσεις διαβεβαιώνει ο Σκορδάς

Το ακατάσχετο των αγροτικών επιδοτήσεων επιβεβαιώνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιος Σκορδάς, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στην Βουλή, απαντώντας σε παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου της Ν.Δ. Ελευθερίου Αυγενάκη.

Ο βουλευτής Ηρακλείου της Ν.Δ. Ελευθέριος Αυγενάκης.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Σκορδάς τονίζει ότι «εξαιρούνται οι αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις από την κατάσχεση είς χείρας τρίτων».

«Στο πλαίσιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το άρθρο 982 παρ .ε ορίζει ότι εξαιρούνται από την κατάσχεση εις χείρας τρίτου κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ως τρίτου, μέχρι την κατάθεσή τους στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς .»

petkos_agrasΩστόσο, όπως επισημαίνεται στο εν λόγω έγγραφο «βάσει του άρθρου 20 του ν.4161/2013, απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1500€) ευρώ σε περίπτωση απλού λογαριασμού και των δύο χιλιάδων (2000€) ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού. Με δήλωση του καταθέτη προς ένα εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων προσδιορίζεται ο λογαριασμός για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο», ενώ «από το προηγούμενο εδάφιο εξαιρείται ως δανειστής το Δημόσιο, για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

 

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Provato1Πληρωμές υπολοίπων εξισωτικής αποζημίωσης

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι σήμερα, Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά στην πληρωμή του υπολοίπου ποσού της Εξισωτικής Αποζημίωσης.

Πιο αναλυτικά, το ποσό του υπολοίπου της πληρωμής της Εξισωτικής Αποζημίωσης που καταβάλλεται σήμερα ανέρχεται σε περίπου 20 εκατ. Ευρώ και αφορά περίπου 77.000 δικαιούχους, οι οποίοι από σήμερα το απόγευμα θα μπορούν να βλέπουν τα ποσά που τους αναλογούν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

 

koukos2Ο  Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Προχωράμε σήμερα στην πληρωμή του υπολοίπου ποσού της εξισωτικής αποζημίωσης στους δικαιούχους παραγωγούς. Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και παρά τη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία εξασφαλίζουμε τη ρευστότητα του αγροτικού κόσμου και ειδικότερα των Ελλήνων κτηνοτρόφων, έναν κλάδο στον οποίο δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και η στήριξή  του αποτελεί μια από τις βασικές μας προτεραιότητες».

 

ΠΗΓΗ: http://www.paseges.gr/

ΑΘ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ: ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

PROBATAΑθ. Τσαυτάρης: Λύνονται τα προβλήματα με τα βοσκοτόπια και σύντομα έρχονται οι τροπολογίες για τους συνεταιρισμούς

Στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας εθνικής στρατηγικής αναφέρθηκαν οι ομιλητές στην Εθνική Συνδιάσκεψη για την κτηνοτροφία, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), Τετάρτη και Πέμπτη (27 και 28 Νοεμβρίου), στην Αθήνα. Μιλώντας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθ. Τσαυτάρης, αναφέρθηκε ότι σύντομα αναμένεται να κατατεθεί ο νόμος πλαίσιο στη Βουλή για τους συνεταιρισμούς. Απαντώντας στην τοποθέτηση του προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτου Καραμίχα, ότι απομένει μόνο ένας μήνας για να λυθούν τα προβλήματα στους συνεταιρισμούς, ο υπουργός δεσμεύτηκε πως εκτός του νόμου θα κατατεθούν σύντομα τροπολογίες, σε νομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ, που θα λύνουν τις δυσχέρειες που έχει προκαλέσει ο Νόμος 4015. Για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τους επιλέξιμους βοσκότοπους, ο κ. Τσαυτάρης ανέφερε ότι τα προβλήματα περιορίζονται μόλις σε πέντε Περιφερειακές Ενότητες.

Μάλιστα ο υπουργός έκανε γνωστό ότι «από σημερινή ενημέρωση που είχε τα προβλήματα έχουν λυθεί στις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Λέσβου, ενώ στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες βρίσκονται κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ που εργάζονται για την επίλυση των προβλημάτων. Ο αριθμός των κτηνοτρόφων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα βοσκοτόπια δεν ξεπερνά τα 8.000 άτομα».

koukos2 «Πέρα από τις αναφορές στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός τομέας και οι κτηνοτρόφοι κύριος στόχος είναι να δούμε μακριά, να ανιχνεύσουμε και να συζητήσουμε τρόπους για βιώσιμη και ανταγωνιστική εξαγωγικά κτηνοτροφία, εφόσον καλύψουμε τις ανάγκες του ελληνικού λαού από πρωτεΐνες», τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) κ. Παναγιώτης Πεβερέτος, κατά την διάρκεια της εναρκτήριας ομιλίας του. Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΕΚ, η ελληνική κτηνοτροφία δοκιμάζεται από μια σειρά σοβαρών προβλημάτων, όπως:

 • Υψηλά ποσά ενισχύσεων ήδη χάνονται λόγω μη επιλεξιμότητας βοσκοτόπων.
 • Τη μείωση της παραγωγής στο γάλα και στο κρέας που θέτει σε κρίση τη διατροφική αυτάρκεια της χώρας.
 • Το υψηλό κόστος παραγωγής και την κατάρρευση του εισοδήματος, που οδηγούν σε έξοδο από το επάγγελμα χιλιάδες κτηνοτρόφους
 • Την έλλειψη ρευστότητας και την υπερχρέωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων γονατίζει τους παραγωγούς.

Είναι ανάγκη λοιπόν να διαμορφωθεί μια εθνική στρατηγική, ένα συγκεκριμένο πολυετές πλάνο για την ανάπτυξη του κάθε τομέα της κτηνοτροφίας (αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία) που να εστιάζει στα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας, και να σηματοδοτεί μια «φυγή προς τα εμπρός».

Ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΚ κ. Ελευθέριος Γίτσας, μιλώντας για το παρόν και το μέλλον της αιγοπροβατοτροφίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο θέμα της φέτας. Όπως τόνισε «έφτασε η ώρα όλοι οι εμπλεκόμενοι, από την παραγωγή μέχρι την μεταποίηση και εμπορία, να συνεργαστούν και να συνεργαστούν και να κάνουν, στο πλαίσιο του Κανονισμού της έγκρισης της φέτας ως ΠΟΠ προϊόντος, ένα νέο πιο ομογενοποιημένο κανονισμό, θέτοντας πιο διακριτούς και αυστηρούς κανόνες παραγωγής, ώστε να πάψει κάθε απόπειρα αμφισβήτησης της ελληνικότητάς της».
Πρότεινε ακόμη να αυξηθεί το ποσοστό οικονομικής ενίσχυσης, κατά 10%, στα αναπτυξιακά προγράμματα για τη δημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων αλλά και την παραγωγή ενέργειας για ιδία χρήση.

Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΛΓΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

ELGA_XALAZIΔιευκρινήσεις ΕΛΓΑ σε παραγωγούς για θέματα ασφάλισης. Μέχρι 31/3 η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών

 

Ανακοίνωση με απαντήσεις σε 12 σημαντικά ερωτήματα που διατυπώνουν οι αγρότες για την ασφάλισή τους στον ΕΛΓΑ, δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του ο Οργανισμός. Μεταξύ αυτών ο ΕΛΓΑ δίνει απαντήσεις για: α) τι πρέπει να κάνει ένας αγρότης (γεωργός – κτηνοτρόφος) για να δικαιούται αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ, β) πότε και πού υποβάλλεται η Ενιαία δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής, γ) τι πρέπει να προσέχει ο παραγωγός όταν υποβάλλει δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής, δ) πώς υπολογίζεται η αποζημίωση και δ) τι μπορεί να κάνει όποιος αγρότης θεωρεί ότι αδικείται από το πόρισμα της εκτίμησης. Σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ για να λάβει αποζημίωση ένας παραγωγός θα πρέπει να πληρώσει την ασφαλιστική του εισφορά (για ζημιές του 2013) μέχρι την 31η Μαρτίου του 2014.

petkos_agrasΕιδικότερα αν ο ασφαλισμένος αν δεν συμφωνεί με το πόρισμα της εκτίμησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΕΛΓΑ, «η αίτηση επανεκτίμησης υποβάλλεται στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. (εκεί όπου είχε υποβληθεί και η δήλωση ζημιάς) εντός 10 ημερών από την επομένη ημέρα τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης προς τους ασφαλισμένους για να προσέλθουν και να λάβουν γνώση των πορισμάτων εκτίμησης.
Η αίτηση επανεκτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη, αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δε συνοδεύεται από απόδειξη εμπρόθεσμης καταβολής για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. των τελών επανεκτίμησης, που ορίζονται στο διπλάσιο των αντίστοιχων τελών εκτίμησης. Αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία τα τέλη επανεκτίμησης θα μειωθούν κατά 50% και θα εξισωθούν με τα τέλη εκτίμησης. Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο γεωπόνους που ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α. Το πόρισμα της επανεκτίμησης είναι οριστικό και δεν μπορεί να ασκηθεί κατ’ αυτού άλλο ένδικο μέσο».

Επίσης αυτό που θα πρέπει να προσέχει ο παραγωγός όταν υποβάλλει δήλωση Καλλιέργειας είναι:

 1. Να δηλώνονται αναλυτικά όλες οι καλλιέργειες του έτους, ανά αγροτεμάχιο (είδος, έκταση, αριθμός δένδρων κ.λπ) και όλο το ζωικό κεφάλαιο (ανά είδος ζώου, κατηγορία και ηλικία).
 2. Να παραλαμβάνει αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής.
 3. Να ελέγχει προσεκτικά την ορθή συμπλήρωση των δηλωθέντων στοιχείων (στοιχεία εκμεταλλεύσεων, ο τρόπος καταβολής και το ποσό ασφαλιστικής εισφοράς στο σύνολό του και ανά αγροτεμάχιο).

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr/

ΈΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΤΗ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ)

trakter_2Ένα συλλεκτικό τρακτέρ στη Μακρυνεία Αιτωλ/νίας

 

Το τρακτέρ μάρκας Deutz F1 L514 μοντέλο του 1951 αγοράσθηκε από τον γιατρό Μίμμη Φλωρόπουλο από την Κάτω Μακρυνού και έγινε το σήμα κατατεθέν τόσο της Μακρυνείας όσο και της ευρύτερης Αιτωλοακαρνανίας.

Το τρακτέρ το οποίο δούλεψαν πολλοί συντοπίτες μας χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο στην ως βοηθητικό μέσο μεταφοράς αγροτικών προϊόντων. Με την πάροδο των χρόνων η τεχνολογία εξελίχθηκε και στον τόπο μας ήρθαν ποιο μεγάλα και σύγχρονα μηχανήματα.

 petkos_agrasΠρόσφατα ο Βαγγέλης Μακρυκώστας του Φιλλίπου από την Κάτω Μακρυνού το ανακάλυψε εγκαταλειμμένο στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Με μεράκι και ξοδεύοντας αρκετά χρήματα αναπαλαιώθηκε στο συνεργείο του Αθανασίου Στρατογιάννη και τώρα αυτό το πραγματικά σπάνιο συλλεκτικό κομμάτι συντηρημένο βρίσκεται στην κατοχή του. Για πρώτη φορά παρουσιάσθηκε στιςΠολιτιστικές εκδηλώσεις Καψοράχη 2013 και συγκέντρωσε τα βλέμματα και τον θαυμασμό των παρευρισκόμενων.

 

{youtube}tf7jSO4bHOE#t=43{/youtube}

 

ΠΗΓΗ: http://makrinianews.blogspot.gr/

«ΞΕΧΑΣΑΝ» ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

BROYTSHS«Ξέχασαν» τη ρύθμιση για την αγροτική σύνταξη

 

Δεν συμπεριλήφθηκε η συνταξιοδότηση στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης στο νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας.

 

Χωρίς τη ρύθμιση για συνταξιοδότηση των αγροτών στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης κατατέθηκε την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου στη Βουλή το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Η επίσημη δικαιολογία για την «παράλειψη» έχει να κάνει με την συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση με την τρόικα. Για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με το υπουργείο, δεν συμπεριλήφθηκαν άλλες ρυθμίσεις που είχαν εξαγγελθεί, όπως οι ευνοϊκές ρυθμίσεις των δανείων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και η αύξηση της προσωρινής σύνταξης στο 95% της κατώτατης. Δεν αποκλείεται τελικά όλες αυτές οι ρυθμίσεις να εισαχθούν ως «πακέτο» τροπολογιών στο ίδιο νομοσχέδιο ή αργότερα σε κάποιο άλλο νομοσχέδιο.

Υπενθυμίζεται ότι η αγροτική σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης αποτελεί κυβερνητική δέσμευση που δόθηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2013 ενώ μέχρι πριν λίγες εβδομάδες ο κ. Βρούτσης διαβεβαίωνε ότι θα συμπεριληφθεί στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο.

sapountzisΜεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνει νομοσχέδιο είναι η υποχρέωση του εργοδότη για δήλωση από 1η Δεκεμβρίου ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, επεκτείνεται το πρόστιμο των 10.500 ευρώ και σε εργοδότη που αν και προέβη σε δήλωση του εργαζόμενου στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» δεν συμπεριέλαβε τον εργαζόμενο στην αντίστοιχη Α.Π.Δ.,β Βελτιώνεται ο έλεγχος δηλωθεισών - μέσω ΑΠΔ - και καταβληθεισών εισφορών και ρυθμίζονται θέματα επικουρικής ασφάλισης με ενιαίο ποσό εισφορών και ενιαία βάση υπολογισμού για όλους τους ασφαλισμένους.

Πιο συγκεκριμένα, καθορίστηκαν ως πόροι του ΕΤΕΑ τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, ως εξής: 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου, είτε είναι ασφαλισμένος πριν, είτε μετά το 1993.

Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα κατά 1,25% για τον ασφαλισμένο και κατά 0,75% για τον εργοδότη και για τους υπαγόμενους στα υπερβαρέα επαγγέλματα κατά 1 % για τον ασφαλισμένο και 2% για τον εργοδότη.

Με αφορμή την κατάθεση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας στην Βουλή, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης τόνισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό νομοσχέδιο που περιλαμβάνει κυρίως μέτρα δραστικής ενίσχυσης της εισπρακτικής ικανότητας των ασφαλιστικών ταμείων.

«Με τη συνεπή εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νομοσχεδίου, το υπουργείο Εργασίας συνεισφέρει σημαντικά και κρίσιμα ποσά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην κάλυψη των χρηματοδοτικών απαιτήσεων για τον προϋπολογισμό του 2014, καλύπτοντας ένα σημαντικό μερίδιο στη διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας μας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

 

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΓΑ

xrimataΤην Παρασκευή 22 Νοεμβρίου τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ


Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι η καταβολή των νέων οικογενειακών επιδομάτων, του Ενιαίου Επιδόματος στήριξης τέκνων και του Ειδικού Επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 σε 104.431 δικαιούχους.

petkos_agrasΤο ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 48.411.640,58 ευρώ. Θα ακολουθήσει η καταβολή της τελευταίας δόσης των οικογενειακών επιδομάτων που αφορά σε όλους τους δικαιούχους, καθώς και αυτών που θα πληρωθούν για πρώτη φορά. Θα γίνει προσπάθεια η πληρωμή να πραγματοποιηθεί πριν τα Χριστούγεννα.

 

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr/

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΩΣ 15% ΣΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

alipasmataΜείωση τιμών έως 15% στα λιπάσματα που πωλούνται φέτος στην ελληνική αγορά

Για εξισορρόπηση των τιμών των λιπασμάτων κάνουν λόγο στον ΑγροΤύπο άνθρωποι της αγοράς λιπασμάτων, τονίζοντας παράλληλα ότι οι νέες παραλαβές που έγιναν το τελευταίο διάστημα αντικατοπτρίζουν τις τιμές του εξωτερικού. Αυτό σημαίνει – σύμφωνα με τους ίδιους – ότι οι τιμές που πωλούνται τα λιπάσματα αυτή την περίοδο που ξεκινούν οι καλλιέργειες των χειμερινών σιτηρών στη χώρα μας είναι κατά 12 με 15% φθηνότερα (ανάλογα με το προϊόν) σε σχέση με πέρσι. Εν τω μεταξύ όσον αφορά την διεθνή τιμή του καλίου (που αποτελούσε το μεγάλο ερωτηματικό μέχρι σήμερα) και εκεί καταγράφεται μείωση κατά 20 ευρώ το τόνο, μετά τις αρχικές εκτιμήσεις για πτώση της τάξεως των 50 με 60 ευρώ ανά τόνο.

Με δήλωσή του στον ΑγροΤύπο ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), κ. Γιάννης Βεβελάκης τονίζει ότι: «οι διεθνείς τιμές όπως όλα δείχνουν φαίνεται ότι έχουν σταθεροποιηθεί μετά τις ανακατατάξεις των προηγούμενων μηνών».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι δηλώσεις του Διευθύνοντα Σύμβουλου της Εταιρείας «Γαβριήλ», κ. Ευάγγελου Γαβριήλ. Σύμφωνα με όσα μας δήλωσε: «οι τιμές των λιπασμάτων που πωλούνται αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα είναι μειωμένες σε ποσοστό 15% (ακόμα και 20% σε κάποιους συγκεκριμένους τύπους λιπασμάτων). Όσον αφορά το επόμενο διάστημα όλα δείχνουν ότι θα υπάρχει μια σταθεροποίηση στις τιμές αυτές».
Και προσθέτει: «το βασικό πρόβλημα στην γεωργία ωστόσο δεν είναι μόνο οι τιμές των λιπασμάτων, χωρίς να λέμε ότι δεν είναι και αυτό ένα θέμα, αλλά η τιμή διάθεσης των αγροτικών προϊόντων. Άλλωστε ο τζίρος των λιπασμάτων στην ελληνική αγορά δεν ξεπερνάει τα 250 εκατ. ευρώ. Ας μην αποπροσανατολίζουμε λοιπόν τον κόσμο».

Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, φέτος οι αγοραπωλησίες λιπασμάτων για τη νέα καλλιεργητική περίοδο παρουσιάζουν καθυστέρηση και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω της ανομβρίας οι παραγωγοί καθυστέρησαν να ξεκινήσουν την καλλιέργεια των σιτηρών. Ωστόσο, αυτό το διάστημα έχουν ξεκινήσει να πραγματοποιούνται πιο μαζικές αγορές μετά και τις πρώτες ουσιαστικά βροχές πριν την καλλιεργητική περίοδο.

Καταστήματα εφοδίων

Μιλώντας με ιδιοκτήτες καταστημάτων εφοδίων από τη Θεσσαλονίκη μας ανέφεραν και από την πλευρά τους ότι όντως οι μειώσεις στις οποίες αναφέρονται οι εταιρείες λιπασμάτων είναι ακριβείς. Προσθέτουν επίσης ότι μειωμένες είναι και οι πωλήσεις και εκτός της καθυστέρησης στην σπορά φέτος, συμπληρώνουν ότι η έλλειψη ρευστότητας κάνει τους αγρότες να αλλάζουν τις καλλιεργητικές τους πρακτικές. «Οι τιμές που πωλούνται τα λιπάσματα τώρα σε σχέση με αυτές της προηγούμενης σεζόν είναι όντως μειωμένες κατά 15%. Αυτό κατά ένα σημαντικό ποσοστό οφείλεται και στη μείωση της τιμής της ουρίας», σημειώνουν ιδιοκτήτες καταστημάτων εφοδίων από τη Βόρεια Ελλάδα. Την ίδια εικόνα μας μετέφεραν και από την Χαλκιδική τονίζοντας ωστόσο ότι αναμένουν αύξηση των αγοραπωλησιών την τελευταία στιγμή.

Παραγωγοί

«Οι τιμές στα λιπάσματα, σύμφωνα με όσα μας αναφέρουν οι αγρότες έχουν μειωθεί ακόμα και 20% σε ορισμένες περιπτώσεις για αγορές τοις μετρητοίς. Αυτό όμως είναι και το πρόβλημα. Ότι πολλοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν», μας αναφέρει για την περιοχή της Καβάλας, ο παραγωγός και διευθυντής της ΕΑΣ Καβάλας, κ. Κλέαρχος Σαραντίδης. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι δηλώσεις του παραγωγού και Προέδρου της ΕΑΣ Ηλίας – Ολυμπίας, κ. Γεράσιμου Καλλιμώρου ο οποίος μας τονίζει: «η μείωση των τιμών είναι πραγματικότητα. Δεν μπορείς όμως να πεις ότι λύνεται το πρόβλημα. Λύνεται ένα μέρος αυτού αφού το μεγαλύτερο είναι η έλλειψη ρευστότητας στον αγροτικό κλάδο».
Τέλος, ο παραγωγός από την Λάρισα, κ. Χρήστος Σουλιώτης μας αναφέρει: «Φέτος είναι η πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια που παρατηρείται μείωση στις τιμές των λιπασμάτων. Μέχρι σήμερα τα λιπάσματα κατέγραφαν μόνο ανοδική πορεία. Ωστόσο, οι αγρότες όπου μπορούν να αποφύγουν την αγορά και τη χρήση λιπασμάτων το κάνουν προκειμένου να μειώσουν το κόστος καλλιέργειάς του».

Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr

ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΪΟΥ ΜΕ ΟΣΔΕ 2014 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

xrimataΜέχρι 31 Μαΐου με ΟΣΔΕ 2014 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Έτοιμη να σταλεί προς υπογραφή είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΑγροΤύπου η ΚΥΑ αναμένεται να σταλεί προς υπογραφή στους συναρμόδιους Υπουργούς την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη (18 – 19 Νοεμβρίου) ώστε στην συνέχεια να πάρει ΦΕΚ και να ξεκινήσει η διαδικασία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η προκήρυξη θα δίνει τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων έως την 31η Μαΐου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ του 2014. Με τον τρόπο αυτό το Υπουργείο λύνει ουσιαστικά και το πρόβλημα όσων ήθελαν να ενταχθούν και δεν είχαν υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας το 2013.

Επιπλέον, στον προγραμματισμό του ΥπΑΑΤ είναι να έχουν αξιολογηθεί οι αιτήσεις των υποψηφίων έως το Σεπτέμβριο του 2014 και στην συνέχεια να ξεκινήσει η πληρωμή της πρώτης δόσης. Να σημειωθεί ότι η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή επιδότησης και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε πρόσφατα και ο Υπουργός, ο νέος αγρότης για να ξεκινήσει τη νέα του επιχείρηση «θα πάρει το 70% ως προκαταβολή - το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων θα το έχει δηλαδή στο ξεκίνημα, γι’ αυτό και το ονομάσαμε πριμοδότηση της πρώτης εγκατάστασης στην ύπαιθρο. Στη συνέχεια, το υπόλοιπο 30% θα το πάρει σε δύο δόσεις των 15%», τονίζει ο κ. Τσαυτάρης.

Προσθέτει μάλιστα ότι το υπουργείο «θα υποστηρίξει ποικιλότροπα τον νέο αυτόν αγρότη, γιατί ακόμη κι αν δεν ξέρει κάτι -αν δηλαδή θέλει να ασχοληθεί για παράδειγμα με τη μελισσοκομία ή τη φυτική παραγωγή και δεν είναι εκπαιδευμένος- ο οργανισμός «Δήμητρα» θα φροντίσει στην πορεία να τον εκπαιδεύσει. Γι’ αυτό και βάζουμε ως κριτήριο αν θα πάρει τη δεύτερη δόση του 15%, την παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων με επιτυχία».

Σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες του ΑγρποΤύπου το ύψος της χρηματοδότησης θα κυμαίνεται ανάλογα με την περιοχή μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου:

 • Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000 ευρώ
 • Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500 ευρώ, και
 • Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ευρώ

Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr

ΖΗΤΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ …ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΟΥΝ! (VIDEO)

agrotes__mainΖητούν νέους αγρότες …για να τους φορολογήσουν!

 

Μία θέση εργασίας με αντάλλαγμα... «τσουχτερή» φορολόγηση φαίνεται πως σχεδιάζεται από την κυβέρνηση σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Γιώργο Τζωρτζάκη.

Ο αγροτικός κόσμος ερμηνεύει σαν αφορμή την προκήρυξη προγράμματος για την «παραγωγή» νέων αγροτών μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως υπόσχεται η κυβέρνηση δια στόματος του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Α.Τσαυτάρη, προκειμένου να αυξηθεί το σύνολο των φορολογούμενων που «πιάνει» το πολύκροτο νομοσχέδιο.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο περιμένουν πολλοί νέοι, όμως σύμφωνα με πρόεδρο της ΟΑΣΝΗ δεν μπορεί να συνδυαστεί με την υπέρογκη φορολόγηση.

Επιθυμία των εκπροσώπων της γεωργίας είναι να μην επιβληθεί η βαριά φορολόγηση της αγροτικής γης έτσι ώστε να δοθεί κίνητρο σε νέο κόσμο να ασχοληθεί με τη γεωργία.

 

 

{youtube}pBtAreyENPs{/youtube}

 

ΠΗΓΗ: http://www.cretalive.gr

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

KERASIAΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Α.Σ. Αλμωπίας και ο Δήμος Αλμωπίας σε συνεργασία με την NOVACERT, σας προσκαλούν την Τετάρτη 20/11/2013 και ώρα 19:00μ.μ. στο Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο Αριδαίας, στην ενημερωτική συγκέντρωση των παραγωγών με τα παρακάτω θέματα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18.30-19.00

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

19.00-20.00

"Η Δενδροκομία στην Ελλάδα - Οικονομικά στοιχεία Εξαγωγών – Νέες Ποικιλίες – Καλλιεργητικά Σχήματα".

Εισηγητής: Κωνσταντινίδης Άρης, Γεωπόνος, Υπεύθυνος Δενδροκομίας  VITRO HELLAS.

20.00-20.30

"Κοινή Αγροτική Πολιτική – Νέοι Αγρότες".

Εισηγητής: Μέλλιος Αντώνιος, Γεωπόνος Τ.Ε., Σύμβουλος Επιχειρησιακών και Επενδυτικών Προγραμμάτων, NOVACERT Ε.Π.Ε.

20.30-21.00

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ


OΙ 13 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΚΟΨΕ ΤΟ ΤΣΕΚ Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

PROBATAOι 13 λόγοι που σου έκοψε το τσεκ ο ΟΠΕΚΕΠΕ στον έλεγχο

Τα αλληλοεπικαλυπτόμενα και τα μη ψηφιοποιημένα αγροτεμάχια ή στάβλοι είναι οι συχνότερες αιτίες που μένει εκτός πληρωμών κάποιος δικαιούχος ενιαίας ενίσχυσης και τότε εμφανίζεται στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ ένας κωδικός αριθμός αντίστοιχος του προβλήματος που έχει προκύψει κατά τη διαδικασία των διασταυρωτικών ελέγχων.

Το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αρκετά δυσνόητο για τους δικαιούχους, με αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη διόρθωση του ΟΣΔΕ.

Πρόκειται για ένα κρυπτογραφημένο σύστημα, αρκετά δυσνόητο για τους δικαιούχους ενίσχυσης, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διορθώσουν εγκαίρως τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, αφού απευθύνεται μόνο σε όσους ξέρουν πολύ καλά τους γραφειοκρατικούς κώδικες των δημόσιων οργανισμών.

Με δεδομένο, μάλιστα, το γεγονός ότι η εγκύκλιος που όριζε το πώς θα γίνονται οι διασταυρωτικοί έλεγχοι δημοσιεύτηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη «Διαύγεια» ελάχιστες μέρες πριν ξεκινήσει η κατάρτιση των καταστάσεων πληρωμής (22 Οκτωβρίου), ήταν επόμενο οι αδικημένοι να μην έχουν περιθώριο αντίδρασης πριν την ημερομηνία πίστωσης της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης (1 Νοεμβρίου).

Όπως προκύπτει, πάντως, από το έγγραφο που δημοσιεύει το Agronews, οι 13 αιτίες που αναγράφονται ως αιτιολογία απόρριψης από την προκαταβολή του τσεκ (με τον κωδικό τους) είναι οι εξής:

 

petkos_agras51001 Μη ψηφιοποιημένο αγροτεμάχιο
51002 Μη ψηφιοποιημένος στάβλος
51100 Συνιδιοκτησία με διαφορετική ψηφιοποιηθείσα έκταση και ίδιο 13ψηφιο
51300 Αγροτεμάχια με ίδιο 13ψήφιο κωδικό, δηλωμένα ως συνιδιοκτησία με διαφορετική ολική δηλωθείσα έκταση
51400 Αγροτεμάχια με ίδιο 13ψήφιο κωδικό τα οποία δεν επικαλύπτονται
53101 Επικαλυπτόμενα αγροτεμάχια
53102 Επικαλυπτόμενες σταβλικές εγκαταστάσεις
54101 Μη επιλέξιμα Αγροτεμάχια
55101 Συνολική δηλωθείσα επιλέξιμη έκταση συνιδιοκτησιών μεγαλύτερη από την δηλωθείσα ολική έκταση
57101 Έκταση ψηφιοποιημένου αγροτεμαχίου μικρότερη από τη δηλωθείσα εκτός ορίων ανοχής
58101 Έκταση ψηφιοποιημένου αγροτεμαχίου μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα εκτός ορίων ανοχής
59001 Υπέρβαση επιλέξιμης έκτασης ενότητας
59004 Αγροτεμάχιο με λάθος εντοπισμό μετά από επιτόπιο έλεγχο

 

Επίσης, τα στοιχεία των αιτήσεων των παραγωγών διασταυρώθηκαν με τις παρακάτω βάσεις δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή:

- το αρχείο του ΚΕΠΥΟ για την ταυτοποίηση των γεωργών

- το αρχείο του τραπεζικού ιδρύματος για την ταυτοποίηση των τραπεζικών λογαριασμών

- το αρχείο των πρόωρα συνταξιοδοτηθέντων γεωργών και των συζύγων τους

- το αρχείο των διεγραφέντων διαδόχων δικαιούχων πρόωρης συνταξιοδότησης

- το αρχείο των διαδόχων δικαιούχων πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό

- το αρχείο των απενταχθέντων από το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών

- τα αρχεία κυρώσεων στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης προηγούμενων ετών

- τα αρχεία δικαιούχων στα πλαίσια εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος


Βρείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr

KΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΟΚΕ

OKE_LOGO

 

Kατά του φόρου στα αγροτεμάχια των αγροτών τάσσεται η ΟΚΕ

Επιβαρύνσεις που μπορούν να πλήξουν σε δυσβάσταχτο βαθμό το αγροτικό εισόδημα «κρύβει» το κυβερνητικό σχέδιο για τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων, σύμφωνα με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σε ανάλυσή της και επιμέρους παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου που δόθηκε σε δημοσιότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η ΟΚΕ σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «θα πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση των καλλιεργούμενων αγροτεμαχίων και των παραγωγικών εγκαταστάσεων που αυτά περιλαμβάνουν, εκείνων, τουλάχιστον, που ανήκουν σε επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (νόμος 3874/2010 για το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, όπως αργότερα εξειδικεύθηκε)».

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η ΟΚΕ:

 

 • από τη συνολική επιλέξιμη έκταση που δηλώθηκε κατά το 2012 από αγρότες-δικαιούχους άμεσων ενισχύσεων, που ανέρχεται σε 55 εκατ. στρέμματα, ποσοστό 50% περίπου αφορά σε εκτάσεις βοσκοτόπων (27 εκατ. στρέμματα), οι οποίες, όπως είναι γνωστό, σχεδόν στο σύνολό τους (κατά 95% και πλέον) είναι δημόσιες εκτάσεις, που ενεργοποιούν δικαιώματα (άμεσες ενισχύσεις) αξίας που υπερβαίνει το ύψος των 380 εκατ. ευρώ ετησίως. Πρόκειται συνεπώς για εκτάσεις που δεν μπορούν να φορολογηθούν και οι οποίες κατά ποσοστό 80% και πλέον βρίσκονται σε ορεινές-μειονεκτικές περιοχές, αποτελώντας τη βάση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας της χώρας.
 • το μεγαλύτερο μέρος των αγροτεμαχίων των επαγγελματιών αγροτών αφορούν σε ενοικιαζόμενες εκτάσεις. Σύμφωνα με τα διατιθέμενα στοιχεία, στους επαγγελματίες αγρότες, που αποτελούν το 37% περίπου (282.497 αγρότες κατά το 2012) του συνόλου των αγροτών-δικαιούχων άμεσων ενισχύσεων, το μεγαλύτερο μέρος του πλήθους των επιλέξιμων αγροτεμαχίων τους, κατά ποσοστό 56% περίπου, αφορά σε μισθωμένες καλλιέργειες, οι οποίες μάλιστα καλύπτουν το 77% (31,12 εκατ. στρέμματα) της συνολικής δηλούμενης έκτασης. Συνεπώς στην περίπτωση κατά την οποία φορολογηθούν οι εκτάσεις αυτές, η επιβάρυνση που θα προκύψει είναι βέβαιο ότι θα έχει ως συνέπεια την κατάρρευση του αγροτικού εισοδήματος, μια και θα μετακυλιστεί στους αγρότες παραγωγούς.
 • μεγάλο μέρος των επιλέξιμων εκτάσεων των επαγγελματιών αγροτών αφορά σε βοσκότοπους. Πραγματικά, από το σύνολο της δηλωθείσας επιλέξιμης έκτασης των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών (40,8 εκατ. στρέμματα) ποσοστό της τάξεως του 48% αναφέρεται σε εκτάσεις βοσκοτόπων. Σημειώνεται επίσης ότι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αποτελούν το κορμό της κτηνοτροφικής παραγωγής της χώρας, μια και εκτρέφουν το 84% του ζωικού κεφαλαίου τόσο στην αιγοπροβατοτροφία - που αποτελεί κλάδο με σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα, όσο και στην αγελαδοτροφία.

sapountzisΝα μη φορολογηθούν ως οικόπεδα τα εντός σχεδίου καλλιεργούμενα αγροτεμάχια

 

Επιπλέον, τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα εντός ζώνης και οικισμού τα οποία καλλιεργούνται από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες πρέπει να έχουν την αντιμετώπιση των υπόλοιπων αγροτεμαχίων και όχι των οικοπέδων, για όσο διάστημα καλλιεργούνται.

 

Οι κατ’ άρθρον παρατηρήσεις της ΟΚΕ

 

Άρθρο 2
Υποκείμενο του φόρου

παρ.2, εδάφιο η

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι τα τρία έτη (3) που προβλέπονται είναι πολύ μικρό διάστημα σε σχέση με τις πραγματικές συνθήκες και προτείνει να αυξηθούν σε π.χ. δέκα έτη. Επιπλέον, θα πρέπει να προστεθεί και η περίπτωση για ακίνητο το οποίο ο εργολάβος έχει ανεγείρει σε ιδιόκτητο οικόπεδο.

Επομένως, η παρ.2, εδάφιο η προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: «η) Ο εργολάβος, για ακίνητο το οποίο, αν και συμφωνήθηκε να μεταβιβασθεί δεν έχει μεταβιβαστεί από τον γηπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα είχε υποδείξει, ή έχει ανεγείρει σε ιδιόκτητο οικόπεδο, εφόσον έχουν παρέλθει δέκα (10) έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχει εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εντός των δέκα αυτών ετών από τον εργολάβο».

Άρθρο 3
Απαλλαγές από τον ΕΝΦΑ

Ισχύουν όσα έχουν ειπωθεί στη Γενική Αξιολόγηση, δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (μακροχρόνια ανέργους, αμέα, άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας κλπ), καθώς και απαλλαγή της 1ης κατοικίας μέχρι κάποιου ποσού αντικειμενικής αξίας.

Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλέπονται μειωμένοι συντελεστές για τα ακίνητα που δεν αποδίδουν κανένα εισόδημα, για τα μη ηλεκτροδοτούμενα, για τα αγροτεμάχια που δεν αξιοποιούνται, καθώς και για τα διατηρητέα και ιστορικά κτίρια.

παρ.1, εδάφιο ε

Προτείνεται να προστεθούν τα Εργατικά Κέντρα και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν.

Επίσης, βάσει των παραπάνω, η Ο.Κ.Ε. προτείνει την προσθήκη εδαφίων θ και ι ως εξής:

παρ.1, εδάφιο θ

Προτείνεται η απαλλαγή, ή η ύπαρξη μηδενικού φορολογικού συντελεστή, για ακίνητο της πρώτης κατοικίας μέχρι κάποιου ποσού αντικειμενικής αξίας.

Άρθρο 4

Υπολογισμός του φόρου
παρ.4, εδάφιο α

«Γήπεδο το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού (οικόπεδο) εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με ……»

Προτείνεται να διαγραφεί «ή οικισμού (οικόπεδο)» και να μεταφερθεί στην παράγραφο 5.

παρ. 5

Βάσει της προηγούμενης παρατήρησης, προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «5. Για γήπεδα τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή εντός οικισμού (οικόπεδο), ο ΕΝ.Φ.Α. προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που….»

Άρθρο 5

Προσδιορισμός Ενιαίου Φόρου Ακινήτων και χρόνος υποβολής δήλωσης

Προβλέπεται ότι σε κάθε μεταβολή κατόχου του ακινήτου εντός του έτους, ο φορολογούμενος "υποχρεούται" να υποβάλει τη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα μεταβολής και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Η Ο.Κ.Ε. εκτιμά ότι η προθεσμία του μήνα η οποία ορίζεται για την δήλωση των μεταβολών στο Ε9 είναι πολύ μικρή. Κρίνεται σκόπιμο να αντικατασταθεί η λέξη "υποχρεούται" με τη λέξη "προαιρετικά" να υποβάλει τη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα μεταβολής και "υποχρεωτικά" εντός 2μήνου του επομένου έτους, αντί της προβλεπόμενης την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Άρθρο 6

Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η παράμετρος της μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, υπό τις παρούσες συνθήκες, καθιστά τη συγκεκριμένη διάταξη μη εφαρμοστέα.

Άρθρο 8

Συμπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Η Ο.Κ.Ε. προτείνει οι βεβαιώσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων να παρέχονται ηλεκτρονικά.

Άρθρο 9

Εξόφληση φόρου
Η Ο.Κ.Ε. προτείνει να επανέλθει η δυνατότητα εκχώρησης ακίνητων προς το δημόσιο, με πλήρη συμψηφισμό της αντικειμενικής αξίας με φόρους.

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr

«ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ» ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Η ΈΝΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

MHLA

 

«Ατμομηχανή» για τα κηπευτικά η Ένωση Ομάδων Παραγωγών Ελλάδας

 

Τις πιο δραστήριες εξαγωγικές δυνάμεις του τομέα οπωροκηπευτικών θα συγκεντρώσει η κυοφορούμενη Ένωση Ομάδων Παραγωγών Ελλάδας, που δημιουργείται από 13 οργανώσεις από τη Λακωνία μέχρι την Καβάλα, όπως αποκαλύπτει το σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda που κυκλοφορεί το Σάββατο 9 Νοεμβρίου. Αφορμή για το εγχείρημα τα «κουρασμένα» θεσμικά όργανα.

Τις επόμενες μέρες, 13 οργανώσεις από τη Λακωνία ως την Καβάλα θα συγκεντρωθούν για να συντάξουν το καταστατικό της ΕΟΠΕ.

koukos2Στον θεσμό των Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών βρίσκει πλέον την έκφραση των διεκδικήσεών του το έντονα παραγωγικό και εξαγωγικό κομμάτι της ελληνικής γεωργίας. Τις επόμενες μέρες, 13 οργανώσεις από τη Λακωνία μέχρι την Καβάλα θα συγκεντρωθούν για να συντάξουν το καταστατικό της ΕΟΠΕ ( Ένωση Ομάδων Παραγωγών Ελλάδας). Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία της οργάνωσης έχει ο Χρήστος Γιαννακάκης, επί χρόνια γενικός διευθυντής στην ΑΛΜΜΕ και νυν σύμβουλος στον Α.Σ. Βέροιας Venus Growers και έχει στο πλευρό του τις πιο δραστήριες εξαγωγικές δυνάμεις του χώρου.

H αφορμή για την ίδρυση της ΕΟΠΕ είναι η πολιτική του υπουργείου όσον αφορά το θέμα της ασφάλισης των φρούτων και κηπευτικών (μέσω ΕΛΓΑ) και της εμπορίας-αποθήκευσής τους. Με έγγραφο που συνέταξε ο συντονιστής της προσπάθειας, δικηγόρος και βιοκαλλιεργητής ακτινιδίων από την Καβάλα, Κωνσταντίνος Αγγελίδης, πέντε ομάδες έχουν ζητήσει εδώ και μήνες από τον ΕΛΓΑ και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα ενίσχυσης αντιχαλαζικών διχτυών τις ακτινιδιές, ώστε να μην χρειάζεται να πληρώνουν κάθε χρόνο περίπου 3,7 εκατ. ευρώ για ασφάλιση στον Οργανισμό.

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr

Pages